Annog cyflogwyr i gyflogi prentisiaid

  • Cyhoeddwyd

Mae adroddiad newydd yn rhybuddio fod lefel diweithdra ymhlith pobl ifanc bellach yn argyfwng, yn ôl comisiwn o dan gadeiryddiaeth y cyn Ysgrifennydd Tramor, David Miliband.

Ond gyda miliwn o bobl ifanc allan o waith mae 'na ymdrech o'r newydd i fynd i'r afael â'r broblem yng Nghymru.

Mae cyflogwyr ar hyd a lled y wlad yn cael eu hannog i gyflogi a hyfforddi prentisiaid ifanc er gwaetha'r hinsawdd economaidd anodd, er mwyn cael y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar eu busnesau i oroesi a thyfu yn y dyfodol.

A hithau'n ddechrau Wythnos Prentisiaethau yng Nghymru, galwodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, ynghyd â darparwyr hyfforddi'r wlad, ar i ragor o fusnesau wneud yr ymrwymiad i drosglwyddo'r sgiliau sydd gan y genhedlaeth yma o weithwyr i'r genhedlaeth nesaf.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, roedd 16,305 o bobl yng Nghymru yn cael eu cyflogi fel prentisiaid ac roedd 20,075 pellach wedi'u cofrestru'n Brentisiaid Sylfaenol.

Fodd bynnag mae yna bryderon nad yw cwmnïau'n cynnig digon o gyfleoedd i brentisiaid, o ystyried nifer y bobl ifanc sy'n chwilio am gyfleoedd i roi cychwyn ar eu gyrfa.

'Gwella cynhyrchiant'

Gwnaeth y Dirprwy Weinidog ei ddatganiad cyn ei ymweliad ag Academi Sgiliau ACT yng Nghaerdydd ddydd Llun, un o'r canolfannau mwyaf yng Nghymru sy'n cynnig hyfforddiant mewn sgiliau seiliedig ar waith.

Dywedodd Mr Cuthbert: "Yn ôl gwaith ymchwil, mae prentisiaethau yn dda i fusnesau.

"Mae cyflogwyr sy'n defnyddio'r math yma o hyfforddiant yn dweud ei fod yn arwain at greu gweithlu sy'n fwy brwd ac yn gwella cynhyrchiant.

"Mae prentisiaethau yn cael eu cynllunio'n benodol gan yr amryw wahanol sectorau fel y bônt yn addas at anghenion penodol busnesau yn y sectorau hynny.

"Mae prentisiaethau yn gyfle i gyflogwyr, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, droi pobl ifanc heb unrhyw sgiliau yn berfformwyr o'r radd uchaf a fydd yn gaffaeliad i'w cwmnïau ac i economi Cymru yn y blynyddoedd i ddod.

Daw ei sylwadau ar ddechrau wythnos o ddigwyddiadau ym mhob cwr o Gymru.

Pobl ifanc

Diben y gweithgareddau yw codi proffil prentisiaethau ymhlith cyflogwyr.

Yn eu plith trefnwyd brecwastau busnes, sioeau teithiol, diwrnodau agored mewn canolfannau hyfforddi, ac arddangosfeydd ym maes adeiladwaith a chynadleddau.

Ar ôl cyfnod o ehangu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae dros 200 o lwybrau gwahanol ar gael bellach ar gyfer hyfforddiant ar ffurf prentisiaethau, sy'n cynnig cyfanswm o bron i 1,200 o swyddi penodol ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl ymchwil a wnaed ar draws y DU gan Populus, ymhlith cyflogwyr oedd wedi hyfforddi prentisiaid, roedd 77% yn credu bod dilyn y trywydd hwn wedi arwain at wneud eu cwmnïau yn fwy cystadleuol.

Yn ogystal, dywedodd 76% ei fod wedi arwain at wella cynhyrchiant yn gyffredinol.

Dywedodd 88% ohonynt fod prentisiaethau wedi codi brwdfrydedd ymhlith eu gweithwyr a dywedodd 57% fod cyfran uchel o'r prentisiaid wedi symud yn eu blaen i swyddi rheoli o fewn eu busnesau.

Yn ôl adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad Lafur gan Lywodraeth Cymru, mae'r bobl hynny sy'n cwblhau hyfforddiant gan ddilyn prentisiaeth ar Lefel 3 yn debygol o ennill hyd at £117,000 yn fwy ar hyd eu gyrfa o'u cymharu â'r rheini na chawsant hyfforddiant o'r fath.

'Dull hwylus'

Ategwyd datganiad y Dirprwy Weinidog, yn galw ar gyflogwyr i ymateb, gan Reolwr Gyfarwyddwr ACT, Andrew Cooksley, sydd hefyd yn llefarydd ar gyflogadwyedd ar gyfer Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Dywedodd Mr Cooksley: "Mae gan ddarparwyr dysgu yng Nghymru filoedd o bobl ifanc dalentog ar eu llyfrau a fyddai'n gaffaeliad i gyflogwyr.

"Byddai ymrwymo i'w recriwtio fel prentisiaid yn gam positif i'w busnesau."

Tynnodd sylw hefyd at y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau, gan ddweud bod gan gyflogwyr bellach ddull hwylus ar-lein i ddod o hyd i'r union berson i lenwi prentisiaethau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol