Pryder am brydau bwyd ysbytai

  • Cyhoeddwyd
Bwyd ysbytyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y pwyllgor fod maint y bwyd sy'n cael ei wastraffu yn "annerbyniol"

Mae perthnasau'n cael eu hatal rhag cynorthwyo cleifion bregus yn ystod amser bwyd mewn rhai ysbytai, medd adroddiad gan Aelodau Cynulliad.

Nid yw cleifion yn cael cynnig cymorth o dan bolisi "gwarchod amser bwyd" yn ôl pwyllgor trawsbleidiol Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad.

Cafodd y polisi ei gyflwyno fel y gall cleifion fwyta heb ymyrraeth.

Ond dywedodd yr ACau eu bod yn pryderu wrth glywed bod y polisi'n cael ei ddefnyddio i eithrio perthnasau o'r ward.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod nifer o argymhellion yr adroddiad eisoes yn cael eu gweithredu.

Roedd yr ACau yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau i'r gwasanaeth iechyd, gan ychwanegu y dylai perthnasau gael cynorthwyo yn ystod amser bwyd os oedden nhw am wneud hynny.

'Tystiolaeth bryderus'

Roedd yr adroddiad hefyd yn ategu rhybudd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru nad oes digon o welliant wedi bod yn y modd y mae anghenion maethol cleifion yn cael eu hasesu wrth iddyn nhw gyrraedd yr ysbyty.

Dywedodd y pwyllgor hefyd fod maint y bwyd sy'n cael ei wastraffu yn "annerbyniol o uchel" ar nifer o wardiau.

Mae tua 15% o fwyd yn cael ei daflu, gan gostio amcangyfrif o £1.5 miliwn.

"Mae'r adroddiad yn dangos tystiolaeth bryderus o bolisi a gynlluniwyd i wella gofal y claf yn cael yr effaith cyferbyniol oherwydd cyfathrebu a dehongli gwael," meddai cadeirydd y pwyllgor, Darren Millar.

"Pan mae'r polisi yn cael ei weithredu'n gywir, roedd y pwyllgor yn falch o weld canlyniadau positif ac rydym yn annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllawiau pellach i sicrhau safonau uchel yn gyson ar draws holl ysbytai Cymru.

"Rydym hefyd yn argymell fod pob claf yn cael gwybod pa safonau o wasanaeth arlwyo y dylen nhw ddisgwyl ei gael wrth fynd i'r ysbyty, a pha safonau hylendid bwyd ddylai gael eu harddangos yn glir ymhob ysbyty."

'Cymorth yn bwysig'

Roedd Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi dweud ei bod wedi argymell cynnwys perthnasau, gwirfoddolwyr a chyfeillion yng ngofal y claf mewn adroddiad y llynedd.

Dywedodd wrth BBC Cymru bod amser bwyd yn gyfnod allweddol lle byddai modd iddyn nhw gynorthwyo.

"Oherwydd bod mwyafrif y pobl hŷn mewn ysbytai angen rhywfaint o gymorth ar ryw adeg wrth ddewis o'r fwydlen, neu i gyrraedd bwyd maethlon da, mae'n bwysig medru cael cymorth a chefnogaeth gan berthnasau neu ffrindiau os ydyn nhw ar gael," meddai.

"Mae cael bwyd maethlon ac atyniadol yn rhan bwysig o wella, ac mae'n rhaid i chi fedru cael hynny er mwyn gwella a mynd adre."

Y llynedd dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru bod arlwyo mewn ysbytai yn gwella, ond bod rhaid gwneud mwy i sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal maethol cywir.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu adroddiad y pwyllgor ac yn ymateb mewn manylder maes o law, ond mae nifer o'r argymhellion eisoes yn cael eu gweithredu fel rhan o'n gwaith gyda'r byrddau iechyd lleol i weithredu'r safonau maethol diweddaraf mewn ysbytai.

"Mae nifer o gynlluniau wedi eu cyflwyno ar draws Cymru sydd wedi arwain at welliannau sylweddol i safon maethol y bwyd, ac hefyd i brofiad amser bwyd y cleifion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol