BBC Cymru Fyw

Beirniadu cyngor am fethu cynnig gofal

Published
image copyrightOther
image captionMae'r adroddiad yn feirniadol o'r cyngor sir

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad beirniadol wedi cwyn am wasanaethau un o gynghorau Cymru.

Roedd yr Ombwdsmon wedi derbyn cwyn gan fab i un o denantiaid Cyngor Wrecsam am fethiannau atgyweirio i'r tŷ yn ogystal â methu ateb ei anghenion.

media captionCyngor Wrecsam wedi cael ei feirniadu am fethu a delio â chais gŵr sydd ag anabledd am dŷ addas.

Yn ôl yr adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher, roedd "methiannau systemig" yn y modd y gwnaeth y cyngor ddelio gyda chais Mr S am dŷ ei hun, ac i addasu tŷ ei fam.

Mewn ymateb i'r adroddiad dywedodd y cyngor eu bod yn derbyn yr adroddiad ac am gydymffurfio gyda'r argymhellion.

Mae Mr S yn ddyn sengl anabl sy'n ddefnyddiwr cadair olwyn cyson ac yn byw gyda'i fam, Mrs G, sy'n un o denantiaid y cyngor.

Oherwydd ei anabledd mae o fel arfer yn gorfod aros mewn un ystafell yn y tŷ.

Cais am dŷ

Dywedodd yr adroddiad fod Mr S yn honni bod cyflwr yr ystafell wely yn warthus a'i fod o wedi gwneud cwyn am y cyflwr.

Ond roedd yn anfodlon nad oedd y gwaith wedi ei wneud ac nad oedd y tŷ wedi ei addasu ar gyfer ei anghenion.

Dywedodd hefyd wrth yr Ombwdsmon ei fod wedi gwneud cais "ers dros 10 mlynedd" am gartref addas.

Yn ôl cofnodion y cyngor roedd y cais cyntaf ym mis Gorffennaf 2007.

Mae Mr S wedi cael cynnig sawl cartref ond eu bod yn anaddas i'w anghenion.

Mae o'n credu bod y cyngor wedi "methu cyflawni eu cyfrifoldebau statudol" am nad oedd ganddyn nhw restr dai gwahanol ar gyfer pobl anabl.

Fe ddaeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod y cyngor wedi methu dilyn deddfwriaeth, canllawiau statudol a pholisïau'r cyngor ar fwy nag un achlysur.

Dywedodd yr Ombwdsmon hefyd fod "cadw cofnodion gwael wedi cymhlethu'r methiannau".

Daeth i'r casgliad y dylai'r cyngor "ymddiheuro i Mr S....talu iawndal o £1,500 ac ailasesu ei gais am dŷ a'i statws digartref".

"Dwi hefyd yn argymell y dylai'r cyngor hyfforddi eu holl staff yn yr adran dai ar ddigartrefedd ac adnabod pryd y dylai ymholiadau gael eu cynnal.

"Fe ddylai'r cyngor hefyd ymddiheuro i Mrs G am yr oedi mewn gwneud gwaith atgyweirio yn ei chartref..."

Mae'r Ombwdsmon hefyd am i'r cyngor:

  • adolygu'r canllawiau o fewn yr adran dai er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r ddeddfwriaeth a chanllawiau statudol.
  • adolygu'r system er mwyn sicrhau bod ceisiadau gan bobl anabl yn cael eu trin yn effeithiol ac yn cael eiddo addas.
  • adolygu'r modd mae'r cyngor yn cadw cofnodion a'i fod yn cyd-fynd gyda'r Ddeddf Gwarchod Data.
  • adolygu mecanwaith cyfathrebu a rhannu gwybodaeth yr adran.

Dywedodd Andy Lewis, Pennaeth Tai a Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Wrecsam, y byddan nhw yn cydymffurfio â'r argymhellion yn yr adroddiad.

"Byddwn yn ymddiheuro i'r dyn a'i fam," meddai.

"Rydym hefyd yn adolygu ein systemau a'n canllawiau i sicrhau na fydd sefyllfa debyg yn digwydd yn y dyfodol."