Addysg uwchradd yn 'anfoddhaol' yn Sir Torfaen

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Does yna'r un awdurdod lleol yng Nghymru wedi cyrraedd safon "ragorol" hyd yma

Mae'r corff arolygu ysgolion, Estyn, wedi dweud wrth Gyngor Sir Torfaen fod angen codi safonau addysg uwchradd a gwneud mwy i helpu disgyblion sydd ddim yn cael swyddi neu hyfforddiant pellach ar ôl gadael yr ysgol.

Daeth yr argymhellion mewn adroddiad damniol sy'n dweud bod perfformiad cyffredinol y sir yn "anfoddhaol".

Casglodd yr arolygwyr fod gormod o ysgolion yn yr hanner gwaelod o ran perfformiad o'i gymharu ag ysgolion tebyg, a bod nifer y disgyblion oedd yn cael eu gwahardd am gyfnod penodol ymhlith yr ucha' yng Nghymru.

Ond roedd yr adroddiad yn dweud bod safonau o fewn Cyfnodau Allweddol 1 a 2 wedi gwella a bod yr awdurdod yn gwneud mwy i gadw golwg ar berfformiadau ysgolion ac ymyrryd os oedd angen.

Strategaethau newydd

Dywedodd y Cynghorydd Mary Barnett, llefarydd Cyngor Torfaen ar blant a phobl ifanc, fod y cyngor yn cydnabod y materion a godwyd yn yr adroddiad ac yn derbyn y casgliadau.

"Yn ogystal â gwneud mwy i gefnogi a herio ein hysgolion uwchradd i godi safonau, rydym yn sylweddoli bod angen cydweithio agosach rhwng partneriaid er mwyn lles plant a phobl ifanc.

"Mae Estyn yn cydnabod ein bod eisoes wedi cyflwyno strategaethau newydd i daclo'r problemau ac rydym wedi dangos ein bod yn herio perfformiadau cyffredinol. Ond does dim digon o amser wed bod i ddangos yr effaith eto.

"Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at agweddau positif addysg yn Nhorfaen ac rwyf yn hapus gyda pherfformiadau ar draws Cyfnodau Allweddol 1 a 2 a'r camau mawr wnaed i wella presenoldeb mewn ysgolion uwchradd."

'Mwy systematig'

Torfaen yw'r 10fed awdurdod lleol i gael ei arolygu ac mae'n golygu nad oes yr un cyngor yng Nghymru wedi cael ei ddisgrifio yn "rhagorol" hyd yma.

Mae pedwar cyngor yn cael eu hystyried yn "foddhaol", tri yn "dda", a dau arall "angen gwelliannau sylweddol".

Roedd Castell-nedd Port Talbot, Conwy a Chasnewydd yn "dda" tra bod Wrecsam, Caerdydd, Powys a Sir y Fflint yn "foddhaol".

Sir Benfro a Blaenau Gwent oedd y ddwy sir arall, heblaw am Dorfaen, oedd yn "anfoddhaol".

Bydd cynghorau Rhondda Cynon Taf, Caerfyrddin a Sir Ddinbych yn cael eu harolygu yn y gwanwyn.

Yn ei hadroddiad blynyddol, gyhoeddwyd fis diwetha', dywedodd Prif Arolygydd Estyn, Ann Keane, "fod angen i arweinwyr, gan gynnwys llywodraethwyr, mewn ysgolion ac awdurdodau lleol chwarae rhan fwy amlwg wrth daclo problemau perfformiad yn fwy systematig."

Mae gan awdurdod Torfaen 50 niwrnod nawr i gyflwyno cynllun gweithredol i ddangos sut y byddan nhw'n delio â'r argymhellion yn yr adroddiad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol