Dwyn: 'Yr economi sydd ar fai'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gwrthodwyd cynnydd o 5%

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd mai cyflwr yr economi sy'n rhannol ar fai am gynnydd mewn troseddu yn ei ardal.

Roedd Mark Polin yn siarad wrth gyflwyno ei adroddiad blynyddol i Awdurdod Yr Heddlu.

Dywedodd bod troseddu'n gyffredinol wedi cynyddu o 3.2%, ond bod troseddau fel dwyn a bwrgleriaeth wedi cynyddu o 13.2%.

Er ei fod yn pwysleisio bod gan Heddlu Gogledd y chweched lefel isaf o'r fath droseddau yng Nghymru a Lloegr, dywedodd:

"Mae rhai pobl yn troi at ddwyn pethau am nad ydynt yn gallu fforddio'u prynu bellach.

"Mae mwy o droseddwyr yn cyrraedd cyn gynted ag yr ydym wedi rhoi'r lleill dan glo."

Nododd Mr Polin hefyd bod gan Heddlu'r Gogledd y lefel isaf o droseddau personol (ymosod, ymosod difrifol a lladradau) yng Nghymru a Lloegr a bod 93% o bobl wnaeth ymateb i arolwg yn dweud eu bod yn hapus gyda'r berthynas a gawsant gyda'r heddlu.

Cynllun ariannol

Yn yr un cyfarfod, mae Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cynllun ariannol diwygiedig ar gyfer y cyfnod hyd at Ebrill 2016.

Daw'r newidiadau ar ôl i'r awdurdod bennu cynnydd is na'r disgwyl o 2.5% ar gyfer eu cyfran o dreth y cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, yn hytrach na 4%.

Mae cynllun yr awdurdod nawr yn cynnwys cynnig i godi eu cyfran o dreth y cyngor 4% dros y tair blynedd nesaf.

Clywodd y cyfarfod yn Llanelwy bod yn rhaid iddyn nhw gael cynllun ariannol tymor canolig, er y bydd yr awdurdod yn dod i ben yn Nhachwedd 2012 pan fydd etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Rhybuddiwyd aelodau'r awdurdod y byddai pleidleisio dros godi eu cyfran o dreth y cyngor 4% dros y tair blynedd nesaf yn golygu mwy na thebyg golli 20 swyddog heddlu, neu 32 Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu neu 28 staff sifil.

Ond fe wnaethon nhw wrthod cynnig amgen a fyddai wedi gweld cynnydd o 5% y flwyddyn nesaf.

Trethdalwyr i dalu mwy

Fis diwethaf, fe wnaeth heddluoedd Cymru i gyd gyhoeddi eu bod am i drethdalwyr dalu mwy o arian ar gyfer plismona yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Cytunodd Dyfed-Powys i gynnydd o 5% tra chytunodd Gwent i gynnydd o 2.7%.

Roedd Awdurdod Heddlu De Cymru wedi cymeradwyo codiad o 5%.

Bryd hynny, dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Mark Polin, y byddai'n rhaid i'r llu dorri £900,000 yn ychwanegol o'u cyllideb yn dilyn penderfyniad Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru.

Ychwanegodd bryd hynny ei fod yn siomedig bod yr awdurdod wedi gwyro o'r "strategaeth ariannol a gytunwyd arni".

Straeon perthnasol