Clod i wasanaeth addysg Cyngor Sir Ddinbych

Disgyblion mewn ysgol Image copyright bbc
Image caption Dywed Cyngor Sir Ddinbych fod yr adroddiad yn hwb mawr i hyder

Mae gwasanaethau addysg yn Sir Ddinbych a gafodd eu beirniadu pum mlynedd yn ôl gan y corff sy'n arolygu ysgolion yng Nghymru wedi cael canmoliaeth mewn adroddiad newydd.

Yn ôl adroddiad Estyn yn dilyn yr archwiliad yn 2007 roedd gwasanaethau addysg y sir yn "anfoddhaol".

Ond yn dilyn archwiliad o wasanaethau addysg yn Ionawr a Chwefror eleni, mae'r sir yn sgorio 'ardderchog' am arweinyddiaeth a 'da' am bob agwedd arall o'r adroddiad, efo rhagolygon 'da' am welliant pellach.

Dywed Cyngor Sir Ddinbych fod yr adroddiad yn hwb mawr i hyder a cham sylweddol ymlaen tuag at ddod yn wasanaeth ardderchog.

Gwella'n sylweddol

Mae adroddiad yr archwiliad diweddaraf yma'n amlygu llawer o gyflawniadau gan gynnwys:

  • Mae perfformiad wedi gwella'n gyflymach nag ar draws Cymru yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 4; roedd Cyfnod Allweddol 3 wedi cynnal yr un gwelliant â gweddill Cymru tan 2010, er ei fod wedi gwella'n arafach yn 2011.
  • Mae nifer ysgolion Sir Ddinbych sy'n gorfod cael sylw dilynol yn dilyn archwiliad ymysg yr isaf yng Nghymru.
  • Mae presenoldeb yn dda ac mae wedi gwella.
  • Ychydig iawn o waharddiadau parhaol sydd yna ac mae nifer y dyddiau a gollwyd oherwydd gwaharddiad ymysg y lleiaf yng Nghymru.
  • Mae canran y dysgwyr Blwyddyn 11 sydd ddim mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth wedi lleihau'n gyson yn y blynyddoedd diwethaf ac mae'n well na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru
  • Mae cefnogaeth i wella ysgolion wedi gwella'n sylweddol ers yr archwiliad diwethaf.
  • Mae'r awdurdod yn addysgu ychydig dros hanner y dysgwyr â datganiadau mewn ysgolion prif lif, gyda'r rhan fwyaf o'r disgyblion hyn yn mynychu dosbarthiadau prif lif efo'u cyfoedion.
  • Bydd swyddogion yn cynorthwyo ysgolion yn dda gyda datblygu polisïau priodol i daclo bwlio a chodi ymwybyddiaeth o bob ffurf ar seiberfwlio
  • Mae'r awdurdod ag ystod o gymorth priodol ar gyfer disgyblion sy'n agored i niwed.

'Diwrnod balch'

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg: "Mae'r adroddiad hwn yn bositif eithriadol ac yn adlewyrchu'r ymrwymiad sydd yna yn Sir Ddinbych i wella safonau mewn addysg.

"Roedd yna gefnogaeth drawsbleidiol eang i wella addysg ac fe gafwyd ymdrech fawr gan ein staff, ysgolion, cynghorwyr, cyrff llywodraethol a rhieni i droi pethau o gwmpas.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Sir Ddinbych: "Mae hwn yn ddiwrnod balch iawn i Sir Ddinbych. Roedd yna dderbyniad eang pan gawson ni ein harchwilio yn 2007 fod angen i ni gyflwyno rhai gwelliannau mawr i'n gwasanaethau addysg.

"O'r dydd hwnnw fe wnaeth y Cyngor wella addysg yn brif flaenoriaeth ac fe roddwyd llawer o adnoddau i mewn i droi'r gwasanaeth o gwmpas".

"Rydyn ni wedi cyflwyno ffyrdd cadarn o weithio, rydyn ni wedi craffu ein gwaith fel nas gwelwyd erioed o'r blaen, ond yn fwyaf pwysig rydyn ni wedi gwella'r cyfathrebu a'r ymgynghori â'n hysgolion.

"Rydyn ni i gyd ag un prif nod, i wella safonau addysg yn Sir Ddinbych. Credwn ein bod wedi gwneud hynny yn null Sir Ddinbych ac rydyn ni'n eithriadol falch o'n cyflawniadau."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.