Brech goch: 42 achos bellach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan fwyafrif y plant sy'n sâl gysylltiad gydag Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog

Cadarnhaodd Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) fod chwech yn fwy yn diodde' o'r frech goch yn ardal Porthmadog, gan ddod â'r cyfanswm i 42.

Mae 30 o'r achosion yn gysylltiedig gydag Ysgol Eifionydd, Porthmadog, ac mae'r 12 achos arall yn yr un ardal ond heb gyswllt uniongyrchol gyda'r ysgol.

Dywedodd ICC fod mwyafrif yr achosion naill ai heb gael brechiad MMR o gwbl neu ond wedi cael un dos o'r brechiad.

Meddygfa

Cafodd ICC wybod ddydd Iau bod gweithiwr iechyd ym meddygfa Bronmeirion, Penrhyndeudraeth, yn un o'r 12 achos sydd heb gysylltiad â'r ysgol.

Bu'r gweithiwr yn ei waith am ddau ddiwrnod tra'n heintus.

Gall person fod yn heintus am hyd at bedwar diwrnod cyn bod olion y frech yn ymddangos, ac nid oedd y gweithiwr felly'n gwybod ei fod yn heintus.

Mae cyfanswm o 61 o bobl wedi bod mewn cysylltiad gyda'r gweithiwr yn ystod y cyfnod heintus yma.

Mae Tîm Amddiffyn ICC yn ceisio cysylltu gyda'r 61 o bobl yma trwy lythyr neu ffôn er mwyn eu hysbysu o'r sefyllfa a chynnig brechiad MMR os yn berthnasol.

Dywedodd Dr Judy Hart, ymgynhorydd rheoli clefydau heintus ICC:

"Dyw mwyafrif y bobl gafodd eu geni cyn 1970 ddim yn dueddol o gael y frech goch gan iddynt ddod i gysylltiad â'r haint yn ystod eu plentyndod.

"Dyw pobl iau na hynny ddim yn debygol o fod wedi dod i gysylltiad â'r haint, ac felly mae risg iddynt oni bai eu bod wedi cael dau ddos o'r brechiad MMR.

"Mae MMR yn frechiad diogel ac effeithiol sy'n amddiffyn plant rhag clefyd mwyaf difrifol plentyndod."

Annog rhieni

Mae meddygon teulu ar draws gogledd Cymru yn ceisio cynnig brechiadau i blant lleol sydd heb gael dau ddos o'r brechiad MMR.

Mae ICC a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog rhieni sydd â'u plant heb gael dau ddos o gael brechiad MMR i'w plant.

Dywedodd y ddau gorff fod hyn yn arbennig o bwysig gan y bydd nifer o blant yn dod at ei gilydd dros yr wythnosau nesaf oherwydd yr Eisteddfod.

Ychwanegodd Dr Hart: "Os ydych chi neu eich plentyn yn teimlo'n sâl, ac yn amau'r frech goch, dylech gysylltu gyda'ch meddyg teulu dros y ffôn neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

"Ni ddylai eich plentyn fynd i'r ysgol neu feithrinfa, ac ni ddylech fynd i'r gwaith am bum niwrnod wedi i'r frech ymddangos.

"Yr unig ffordd o atal achosion o'r frech goch yw sicrhau bod o leiaf 95% o blant Cymru wedi derbyn dau ddos o'r brechiad MMR.

"Er bod mwy o blant yn cael y brechiad, mae tipyn o ffordd i fynd cyn y gallwn sicrhau diogelwch plant Cymru rhag y frech goch."

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y frech goch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol