Merched yn elwa o gynllun busnes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sioned Medi Evans wedi sefydlu busnes gemwaith diolch i'r cynllun

Mae prosiect sy'n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd ac yn helpu pobl ifanc ar draws y Gogledd-orllewin i dreialu eu syniadau busnes yn boblogaidd iawn ymysg menywod.

Mae prosiect Llwyddo'n Lleol, sy'n werth £3.8m ac sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Gwynedd ar y cyd ag awdurdodau lleol Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych, wedi gweld cynnydd yn nifer y menywod ifanc sy'n dewis dilyn llwybr hunan gyflogaeth.

Hyd yma, mae'r prosiect hwn, sy'n cael ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, wedi rhoi bwrsariaeth i 62 o bobl ifanc ac mae 58 ohonynt yn fenywod.

Un sydd wedi cael budd o'r prosiect yw Sioned Medi Evans sy'n 18 oed ac sy'n dod o Garn Fadryn ym Mhen Llŷn.

Mae hi wedi cael arian gan y prosiect i sefydlu busnes gemwaith. Dechreuodd trwy ddatblygu cynllun busnes.

Yna gyda'r fwrsariaeth gan Llwyddo'n Lleol, roedd yn gallu prynu deunyddiau a dechrau cynhyrchu gemwaith enamel gan gynnwys cadwyni, clustdlysau a breichledi.

'Rhagorol'

Dywedodd Sioned: "Mae'r help yr wyf wedi'i gael gan Llwyddo'n Lleol wedi bod yn rhagorol.

"Hebddo, fyddwn i ddim wedi gallu meddwl am ddechrau busnes heb sôn am ei sefydlu gan fod popeth mor gostus ond gyda'r cyngor a'r gefnogaeth a gefais gan swyddogion y prosiect, roedd y broses ymgeisio yn rhwydd iawn."

Mae Llwyddo'n Lleol yn helpu unigolion a grwpiau ar draws y Gogledd-orllewin sy'n 30 oed neu'n iau trwy gynnig bwrsariaeth iddynt i'w helpu i roi syniadau mentrus ar waith ac i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i sefydlu busnes.

Mae modd defnyddio'r bwrsariaethau hyn i ddatblygu prosiectau, i helpu gyda chostau hyfforddi, i brynu offer newydd, i ddatblygu gwefan neu hyd yn oed i rentu safle busnes.

'Diwylliant o fentro'

Dywedodd Sioned Williams, Pennaeth Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: "Yn draddodiadol, mae menywod yn llai tebygol o sefydlu busnesau eu hunain.

"Mae'n bosibl y byddai llawer ohonynt yn dewis chwilio am waith y tu allan i'w hardaloedd lleol.

"Nod y prosiect yw creu diwylliant o fentro ymysg y bobl ifanc sy'n cymryd rhan ac rydym yn hapus iawn ein bod yn cynorthwyo llu o fenywod ifanc i lwyddo yn eu cymunedau eu hunain."

Yn ogystal â bwrsariaethau, mae'r prosiect yn rhoi help a chymorth i bobl ifanc ddod o hyd i waith mewn sectorau lleol sy'n tyfu ac i gael y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnynt i symud i fyd gwaith neu hunan gyflogaeth.