Ymgyrch i atal tanau gwair

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Dros y penwythnos derbyniodd Gwasanaeth Tân y De 100 o alwadau.

Eisoes y gwanwyn yma mae'r tri gwasanaeth tân yng Nghymru wedi bod yn brysur yn brwydro tanau gwair ar hyd a lled y wlad.

Dydd Iau, mae'r tri yn lansio ymgyrch sy'n cynnwys nifer o gynlluniau er mwyn ceisio atal tanau rhag cael eu cynnau'n fwriadol.

Bydd tri phen i'r ymgyrch, sef 'Operation Wildfire', Prosiect Bernie a Llosgi Rheoledig.

Nod Operation Wildfire yw sicrhau fod gan y diffoddwyr yr offer effeithiol a'r data diweddaraf ar gael iddyn nhw. Mae'r gwasanaethau eisoes wedi buddsoddi mewn cerbydau Argocat sy'n medru teithio ar bob math o dir, a hefyd buddsoddi mewn hyfforddiant sy'n galluogi'r tri i weithio gyda'i gilydd.

Mae Prosiect Bernie yn dod yn wreiddiol o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn ceisio atal tanau bwriadol dros gyfnod y Pasg.

Cafodd y cynllun ei fabwysiadu gan bartneriaethau diogelwch cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac fe fydd yn ehangu i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eleni.

Nod cynllun Llosgi Rheoledig yw gostwng y nifer o alwadau diangen sy'n dod i'r gwasanaethau tân. Mae hyn yn cynnwys partneriaeth gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n cynorthwyo staff i reoli tir, ac i gadw tanau o'r fath o dan reolaeth.

Y bwriad yw hysbysu pobl sy'n bwriadu llosgi deunydd bod offer ar gael gan y gwasanaethau tân fydd yn eu galluogi i wneud hyn yn ddiogel.

Peryglu bywydau

Yng nghanol yr ymgyrch mae rhybudd am y difrod all gael ei wneud gan danau gwair a'r perygl i iechyd, a hyd yn oed bywydau, allai ddod oherwydd tanau o'r fath.

Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân dros dro gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

"Fe alla tanau gwair sy'n cael eu cynnau'n fwriadol fod yn anrhagweladwy iawn, ac yn medru mynd allan o reolaeth o fewn munudau.

"Bob tro mae diffoddwyr yn cael eu galw i danau fel hyn, mae'n costio miloedd o bunnau i'r trethdalwr ond hefyd yn golygu nad yw'r diffoddwyr ar gael i fynd i argyfwng go iawn lle y gall bywydau fod mewn perygl."

Ffynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Aeth tân difrifol ger pentref Deiniolen yng Ngwynedd y llynedd o fewn troedfeddi i gartrefi

'Cynnydd aruthrol'

Ychwanegodd Rheolwr y Gwasanaeth, Chris Hadfield: "Mae cyfnod y Pasg yn un sy'n gweld cynnydd aruthrol yn nifer y tanau gwair sy'n cael eu cynnau'n fwriadol ac yn rhoi adnoddau'r criwiau tân dan straen anghyffredin.

"Mae'r gwasanaeth yn gobeithio y bydd Prosiect Bernie yn lleihau'r nifer o danau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol gan ysgafnhau'r baich ar ysgwyddau'r diffoddwyr dros yr wythnosau nesaf."

Pwysleisiodd Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, John Cook, y difrod sy'n ei wneud gan y tanau bob blwyddyn.

Dywedodd: "Y llynedd, fe achoswyd difrod trychinebus i dros 2000 o erwau o gynefinoedd pwysig gan danau gwyllt.

"Llosgodd y fflamau mor danbaid nes iddynt wneud difrod i gorsydd mawn mewn modd nad oes modd ei fesur - gallai gymryd gannoedd o flynyddoedd i'w gwella os yw hynny'n bosib o gwbl.

"Rydym yn gobeithio y bydd y bartneriaeth gyda'r holl Wasanaethau Tân ac Achub yn codi ymwybyddiaeth o'r broblem ac y gallwn weithio gyda phobl leol er mwyn iddyn nhw fod yn fwy gwyliadwrus."

Cosb

Prif negeseuon yr ymgyrch yw:-

  • Gall pobl sy'n euog o gynnau tân yn fwriadol wynebu dirwy o £5000 a dwy flynedd o garchar;
  • Mae cynnau tân yn fwriadol yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd, yr economi ac ar y gymuned;
  • Mae'r heddlu a'r gwasanaethau tân yn benderfynol o erlyn pobl sy'n cael eu dal yn cynnau tanau yn fwriadol.

Bydd y tri gwasanaeth - Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru - yn lansio'r ymgyrch ar y cyd fore Iau am 11:00am ger Cronfa Ddŵr Cwm Cadlan i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol