BBC Cymru Fyw

Ombwdsmon yn beirniadu prif weithredwr

Published
image copyrightNot Specified
image captionBu farw Joan Pask yn 2006 yn dilyn llawdriniaeth
Mae Ombwdsmon Cymru wedi beirniadu prif weithredwr ymddiriedolaeth iechyd am y modd y deliodd gyda chŵyn gan ferch i glaf fu farw yn dilyn llawdriniaeth.
Nododd nad oedd y prif weithredwr benywaidd wedi datgelu ei bod yn briod gyda'r ymgynghorydd oedd yn rhan o'r tîm oedd yn gyfrifol am drin y claf wrth ymateb i'r cwynion.
Roedd y cwynion wedi eu gwneud i'r hen Ymddiriedolaeth GIG Pontypridd a'r Rhondda sydd bellach yn rhan o Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf.
Prif weithredwr yr ymddiriedolaeth oedd Margaret Foster. Aeth ymlaen i fod yn brif weithredwr Bwrdd Iechyd Bro Taf cyn ymddeol yn ddiweddarach.
Ychwanegodd yr ombwdsmon, Peter Tyndall, bod y cyn brif weithredwr wedi cynnwys ymddiheuriad i'r cwynwr fel rhan o'i adroddiad, ond dywedodd y byddai'r ymddiheuriad wedi bod yn fwy ystyrlon pe bai wedi ei wneud i'r cwynwr yn bersonol.

Ymchwiliad heddlu

Daeth cŵyn i'r ombwdsmon gan Rhiannon Collinson ar Orffennaf 1, 2007 am y driniaeth a gafodd ei mam, Joan Pask, yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.
Dechreuodd ymchwiliad Mr Tyndall yn syth ond yna fe gafodd ei ohirio pan ddaeth yn amlwg bod y driniaeth a gafodd Mrs Pask, o Lanilltud Faerdref ger Pontypridd, yn destun ymchwiliad gan Heddlu De Cymru.
Yn dilyn cwest Mrs Pask yn Hydref 2010, fe ail ddechreuodd yr ymchwiliad gan ganolbwyntio y tro hwn ar y modd y deliodd prif weithredwr yr ymddiriedolaeth iechyd gyda chwynion Mrs Collinson.
Yn ystod yr ymchwiliad, fe ddaeth yn amlwg bod Margaret Foster wedi ymateb trwy lythyr deirgwaith heb gyfeirio at y ffaith ei bod yn briod gyda'r ymgynghorydd oedd yn arwain y tîm fu'n trin Mrs Pask.
O ganlyniad i'r digwyddiad mae'r Bwrdd Iechyd Lleol a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu a chyhoeddi canllawiau newydd i ddelio gyda gwrthdaro diddordeb mewn achosion o'r fath.

'Gwrthdaro'

Yn ei adroddiad, dywedodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Peter Tyndall:
"Mae fy ymchwiliad wedi dangos nad oedd y prif weithredwr wedi datgan y ffaith ei bod yn briod gyda'r ymgynghorydd wrth ymateb i gŵyn Mrs Collinson.
"Daeth yn amlwg i mi hefyd bod yr ymgynghorydd dan sylw wedi chwarae rhan amlwg yn un o'r llawdriniaethau a gafodd Mrs Pask, ac oedd yn destun cŵyn Mrs Collinson.
"Roedd yn bolisi gan yr hen ymddiriedolaeth y dylai'r prif weithredwr ymateb i bob cŵyn, ond roedd darpariaeth glir i hyn gael ei wneud gan y dirprwy brif weithredwr yn ogystal.
"Yn fy marn i roedd methiant y cyn brif weithredwr i ddatgan ei chysylltiad gyda'r ymgynghorydd wedi arwain at ganfyddiad o wrthdaro diddordeb, ac rwyf felly yn cadarnhau'r gŵyn.
"Yr unig argymhelliad sydd gen i yw bod y Bwrdd iechyd yn ymddiheuro'n ffurfiol am y modd y deliwyd â'r gŵyn gan y cyn-ymddiriedolaeth.
"Mae'r cyn-brif weithredwr wedi darparu ymddiheuriad yn yr adroddiad hwn. Rwyf yn ystyried yr ymddiheuriad yn briodol er y byddai ymddiheuriad uniongyrchol i Mrs Collinson wedi bod yn fwy ystyrlon."
Nododd Mr Tyndall bod Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf eisoes wedi gweithredu ei argymhelliad drwy ymddiheuro i Mrs Collinson.

Straeon perthnasol

  • Ombwdsmon yn cytuno â chwyn am ymchwiliad iechyd