Comisiwn y Cynulliad yn lansio cynllun cydraddoldeb

Jane Hutt, AC Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Jane Hutt fydd yn lansio'r cynllun ddydd Llun

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio Cynllun Cydraddoldeb pedair blynedd.

Bydd y cynllun newydd yn dod â Chomisiwn y Cynulliad yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dywed Comisiwn y Cynulliad fod y cynllun newydd yn adeiladu ar y "cynnydd sylweddol" sydd wedi ei wneud o dan eu cynllun cydraddoldeb blaenorol.

Cafodd y cynllun ei ddatblygu wedi ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2011.

'Creu corff hygyrch'

Pedwar amcan blaenoriaeth y cynllun newydd yw:

 • Annog ac ehangu ymgysylltiad cyhoeddus;
 • Datblygu Comisiwn y Cynulliad ymhellach fel cyflogwr cyfle cyfartal;
 • Cefnogi a darparu gwasanaethau i Aelodau'r Cynulliad a'u staff;
 • Gwneud cydraddoldeb yn rhan annatod o reolaeth y sefydliad.

"Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad enghreifftiol yn ein hymrwymiad i hybu cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a pharchu hawliau dynol," meddai Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb am gydraddoldeb.

"Credwn fod cyfle cyfartal i bawb yn hawl dynol sylfaenol ac awn ati i wrthwynebu pob ffurf ar gamwahaniaethu.

"Felly, rydym yn ymdrechu i greu corff seneddol hygyrch, sy'n ymgysylltu â holl bobl Cymru ac yn eu parchu."

Mae'r cynllun wedi'i seilio ar i staff y Cynulliad, Aelodau'r Cynulliad a'r cyhoedd allu disgwyl y bydd Comisiwn y Cynulliad yn:

 • Hybu, parchu a gwerthfawrogi cyfle cyfartal ac amrywiaeth;
 • Herio a dileu aflonyddu a chamwahaniaethu;
 • Cydnabod a mynd i'r afael â rhwystrau i gydraddoldeb, mynediad a chyfranogiad;
 • Ymddwyn fel sefydliad sy'n esiampl o gyflogwr da a darparwr gwasanaeth hygyrch;
 • Anelu at sicrhau bod y gweithlu'n gynrychioliadol o gymdeithas amrywiol;
 • Annog ac ehangu cyfranogiad ac ymgysylltiad ledled Cymru; a
 • Hybu agweddau cadarnhaol a pherthnasedd da rhwng gwahanol grwpiau o bobl.

Bydd y Cynllun Cydraddoldeb yn rhedeg o Ebrill 2012 tan ddiwedd tymor y Cynulliad yn 2016, a bydd yn cael ei adolygu wedi hynny.

Bob mis Ebrill, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol a fydd yn rhoi manylion am y cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r amcanion.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.