Comisiwn y Cynulliad yn lansio cynllun cydraddoldeb

 • Cyhoeddwyd
Jane Hutt, ACFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Jane Hutt fydd yn lansio'r cynllun ddydd Llun

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio Cynllun Cydraddoldeb pedair blynedd.

Bydd y cynllun newydd yn dod â Chomisiwn y Cynulliad yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dywed Comisiwn y Cynulliad fod y cynllun newydd yn adeiladu ar y "cynnydd sylweddol" sydd wedi ei wneud o dan eu cynllun cydraddoldeb blaenorol.

Cafodd y cynllun ei ddatblygu wedi ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2011.

'Creu corff hygyrch'

Pedwar amcan blaenoriaeth y cynllun newydd yw:

 • Annog ac ehangu ymgysylltiad cyhoeddus;
 • Datblygu Comisiwn y Cynulliad ymhellach fel cyflogwr cyfle cyfartal;
 • Cefnogi a darparu gwasanaethau i Aelodau'r Cynulliad a'u staff;
 • Gwneud cydraddoldeb yn rhan annatod o reolaeth y sefydliad.

"Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad enghreifftiol yn ein hymrwymiad i hybu cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a pharchu hawliau dynol," meddai Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb am gydraddoldeb.

"Credwn fod cyfle cyfartal i bawb yn hawl dynol sylfaenol ac awn ati i wrthwynebu pob ffurf ar gamwahaniaethu.

"Felly, rydym yn ymdrechu i greu corff seneddol hygyrch, sy'n ymgysylltu â holl bobl Cymru ac yn eu parchu."

Mae'r cynllun wedi'i seilio ar i staff y Cynulliad, Aelodau'r Cynulliad a'r cyhoedd allu disgwyl y bydd Comisiwn y Cynulliad yn:

 • Hybu, parchu a gwerthfawrogi cyfle cyfartal ac amrywiaeth;
 • Herio a dileu aflonyddu a chamwahaniaethu;
 • Cydnabod a mynd i'r afael â rhwystrau i gydraddoldeb, mynediad a chyfranogiad;
 • Ymddwyn fel sefydliad sy'n esiampl o gyflogwr da a darparwr gwasanaeth hygyrch;
 • Anelu at sicrhau bod y gweithlu'n gynrychioliadol o gymdeithas amrywiol;
 • Annog ac ehangu cyfranogiad ac ymgysylltiad ledled Cymru; a
 • Hybu agweddau cadarnhaol a pherthnasedd da rhwng gwahanol grwpiau o bobl.

Bydd y Cynllun Cydraddoldeb yn rhedeg o Ebrill 2012 tan ddiwedd tymor y Cynulliad yn 2016, a bydd yn cael ei adolygu wedi hynny.

Bob mis Ebrill, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol a fydd yn rhoi manylion am y cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r amcanion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol