Cynghorwyr: Dim achos llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae tri'n Geidwadwyr tra bod y pedwerydd yn aelod Annibynnol.

Ni fydd achos yn erbyn pedwar o gynghorwyr o Abertawe wedi ymchwiliad yr heddlu.

Gwasanaeth Erlyn y Goron gyhoeddodd hyn wrth ddweud "bod prinder tystiolaeth i sicrhau siawns realistig o ddwyn achos llwyddiannus."

Roedd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ystyried a oedd angen achos mewn cysylltiad â chamymddwyn mewn swydd gyhoeddus, twyll a llwgrwobrwyo.

Ni fydd cyhuddiadau yn erbyn Paxton Hood-Williams, John Hague, Anthony Colburn a Miles Thomas.

Mae Mr Hood-Williams, Mr Colburn a Mr Thomas yn Geidwadwyr tra bod Mr Hague yn aelod Annibynnol ar y cyngor.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedden nhw wedi derbyn unrhyw dystiolaeth oddi wrth yr heddlu yn ymwneud ag arweinydd y cyngor, Chris Holley o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

'Dyletswydd'

Ym Mawrth dywedodd Mr Holley nad oedd yr heddlu yn cynnal ymchwiliad iddo.

Dywedodd Catrin Evans o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Mae'n ddyletswydd ar Wasanaeth Erlyn y Goron i arolygu pob achos sy'n cael ei anfon oddi wrth yr heddlu a rhoi cyngor a fyddai'n briodol dwyn cyhuddiadau troseddol.

"Yn yr achos hwn rwyf wedi ystyried a oes angen cyhuddiadau yn erbyn pedwar unigolyn mewn cysylltiad â'r troseddau posib hyn, camymddwyn mewn swydd gyhoeddus, twyll a llwgrwobrwyo.

"Ym mhob un achos, rwyf wedi penderfynu nad yw'r dystiolaeth yn ddigonol i olygu bod cyfle realistig o sicrhau achos llwyddiannus.

"O ganlyniad rwyf wedi cynghori Heddlu'r De na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach yn erbyn y pedwar unigolyn dan sylw."

Ombwdsmon

Roedd achos tri o'r cynghorwyr wedi dod i sylw'r Ombwdsmon.

Mewn datganiad ddydd Llun dywedodd ei swyddfa: "Er mwyn osgoi rhagfarnu unrhyw ymchwiliad gan yr heddlu fe ohiriodd yr Ombwdsmon ei ymchwiliad i gŵyn yn erbyn y Cynghorwyr Holley, Hague a Hood-Williams tan fod ymchwiliad yr heddlu wedi dod i ben.

"Gan fod penderfyniad wedi ei wneud bydd yr Ombwdsmon yn gofyn i'r heddlu am y dystiolaeth gafodd ei chasglu cyn penderfynu a ddylid parhau â'i ymchwiliad i'r gwyn yn ymwneud â thorri cod ymddygiad."