S4C: 10 swydd arall i fynd

S4C Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r Sianel yn wynebu gostyngiad yn ei chyllideb

Bydd S4C yn colli 10 o'u staff yn dilyn ail rownd ail strwythuro'r sianel.

Y llynedd cyhoeddodd y sianel fod 29 o aelodau staff i adael eu swyddi o dan gynllun diswyddo gwirfoddol y Sianel.

Mae'r sianel yn wynebu gostyngiad yn ei chyllideb o 24% dros bedair blynedd o ganlyniad i doriadau Llywodraeth San Steffan.

Cyhoeddodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C y newidiadau i Dîm Rheoli a strwythur adrannol y sianel ddydd Mawrth.

Ail strwythuro

Y gred yw y bydd tri o'r 10 swydd fydd yn cael eu colli ynghlwm â thorri nifer tîm o gyfarwyddwyr y prif weithredwr y sianel o saith i bedwar.

Bydd natur a ffurf yr adrannau yn newid ac mae disgwyl y bydd toriadau pellach i niferoedd staff.

Image copyright Other
Image caption Dywedodd prif weithredwr S4C y bydai'r strwythur newydd yn creu 'hinsawdd gyffrous'

Erbyn cwblhau'r newidiadau arfaethedig fe fydd gostyngiad sylweddol wedi bod yn lefelau staffio S4C er 2010.

Ddiwedd y llynedd bu gostyngiad o 165 i 133 o ganlyniad i gynllun diswyddo gwirfoddol, ac mae disgwyl y bydd gwir ostyngiad o 10 swydd arall o ganlyniad i'r ail strwythuro arfaethedig.

Fel rhan o'r newid bydd nifer o swyddi yn cael eu hail-ddiffinio a bydd rhai swyddi newydd yn cael eu hysbysebu maes o law. Bydd cyfnod o ymgynghori gydag unigolion a'r undeb perthnasol cyn i unrhyw newidiadau ddod i rym.

Materion busnes

Gyda'r newidiadau fe fydd swyddogaethau Cyfarwyddwr Materion Busnes a Chyfarwyddwr Darlledu a Dosbarthu yn dod i ben, a bydd swydd Cyfarwyddwr Anweithredol ar y Tîm Rheoli yn cael ei dileu.

Y Tîm Rheoli newydd fydd:

  • Ian Jones, Prif Weithredwr
  • Kathryn Morris, Cyfarwyddwr Cyllid
  • Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys
  • Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau
  • Elin Morris, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol

Bydd Phil Williams Ysgrifennydd Awdurdod S4C yn parhau i fynychu cyfarfodydd Tîm Rheoli S4C fel arsyllwr.

Mae'r newidiadau arfaethedig yn effeithio'n fwyaf ar strwythur yr Adran Gynnwys fydd o hyn ymlaen yn ymgorffori rheoli cynnwys, cyfryngau digidol, cyflwyno a hyrwyddo ar sgrin, cynllunio ac ymchwil yn ogystal â chomisiynu.

Bydd yr Adran Gyfathrebu yn cynnwys holl elfennau cyfathrebu ar draws gwasanaethau S4C, gan gynnwys cyfathrebu Corfforaethol a gofal am Bartneriaethau.

Bydd materion busnes a masnachol yn dod yn rhan o'r Adran Gorfforaethol a Masnachol.

Prif Swyddog Technegol yn atebol yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr fydd yn gyfrifol am Ddarlledu a Dosbarthu a Thechnoleg Gwybodaeth.

'Hinsawdd gyffrous'

Dywedodd Ian Jones: "Mae'r ail strwythuro yn ddechrau ar broses i baratoi S4C ar gyfer dyfodol cyfnewidiol a llawn her.

"Mae'n broses fydd yn esblygu ac addasu dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, ond y nod yw gosod y gwyliwr yng nghanol popeth sy'n bwysig i S4C drwy gynnig cynnwys o'r ansawdd gorau posib fydd ar gael unrhyw bryd ar bob llwyfan posib.

"Cynnwys, ymchwil a marchnata a'n perthynas gyda'n gwylwyr a phartneriaid eraill fydd y sail i'n cynlluniau datblygu i'r dyfodol.

"Dwi'n siŵr y bydd y strwythur newydd yn creu hinsawdd gyffrous fydd yn hybu creadigrwydd a beiddgarwch tra ar yr un pryd yn cynnig elfen o sefydlogrwydd a chynllunio hir dymor."

Ar hyn o bryd mae S4C yn derbyn y mwyafrif o'i chyllid drwy grant oddi wrth y llywodraeth oedd yn 2009-10 werth tua £100 miliwn.

Fel rhan o'r o Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr Llywodraeth San Steffan fis Hydref y llynedd cyhoeddwyd hefyd y byddai'r BBC yn bennaf gyfrifol am ariannu'r Sianel ar ôl 2013.

Mae Adran Ddiwylliant Llywodraeth Prydain yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ar newidiadau i strwythur a chylch gorchwyl y ddau ddarlledwr.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.