Brech goch: 37 o achosion

Cyhoeddwyd

Mae 'na rybudd i rieni sicrhau bod eu plant wedi derbyn dau ddogn o'r brechiad MMR ar ôl mwy o achosion yng Ngwynedd o'r frech goch.

Yn ôl y manylion diweddar, mae 'na 37 achos wedi eu cadarnhau ac 16 achos posib.

Dywedodd yr awdurdodau fod y mwyafrif yn ddisgyblion hynach ysgolion cynradd neu'n ddisgyblion ifancach ysgolion uwchradd sy heb gael brechiad neu dim ond un dogn.

Yn 2011 yng Nghymru roedd 19 o achosion wedi eu cadarnhau.

Brechiadau

Dywedodd Dr Chris Whiteside, ymgynghorydd rheoli haint Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol: "Mae'r frech goch yn heintus iawn ac yn gallu lledu'n gyflym iawn.

"Mae cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r haint yn eithaf cyffredin a gallan nhw fod yn ddifrifol iawn gan hyd yn oed effeithio ar bobl iach.

"Mae haint y frech goch yn lledu i'r gymuned felly mae'r rheiny sydd heb dderbyn dau ddogn o frechlyn MMR mewn perygl o ddala'r haint.

"Gallai'r rhan fwyaf o'r achosion sy'n cael eu hymchwilio wedi eu hosgoi gan y brechlyn MMR.

"Mae'r brechiad MMR yn un ddiogel ac effeithiol sy'n gwarchod plant rhag y salwch heintus mwyaf annymunol mewn plentyndod."

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog rhieni yng Ngogledd Cymru nad yw eu plant wedi derbyn un ai un neu ddau o'r dognau hyn i sicrhau bod eu plant yn derbyn y brechiad MMR.

Pesychu a thisian

Mae meddygon teulu ar draws y gogledd yn gweithio'n galed yn cynnig brechiadau i blant lleol nad ydynt wedi derbyn y ddau ddogn o'r brechiad.

Mae'r gwasanaeth iechyd yn darparu mwy o sesiynau brechiadau ac fe fyddant yn cysylltu â'r plant hynny nad ydynt wedi derbyn y brechiad.

Mae'r frech goch yn salwch firaol heintus iawn sy'n cael ei ddal trwy gysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd wedi'i heintio neu drwy'r aer gan ddefnynnau yn sgil pesychu a thisian.

Ymhlith y symptomau mae twymyn, symptomau tebyg i annwyd, lludded, conjynctifitis a brech frowngoch amlwg.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, does dim triniaeth benodol ar gyfer y frech goch. Yn hytrach, dylid seilio triniaeth ar liniaru symptomau.

Ychwanegodd Dr Whiteside: "Os ydych chi neu eich plentyn yn teimlo'n sâl, ac yn amau'r frech goch, dylech gysylltu gyda'ch meddyg teulu dros y ffôn neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

"Ni ddylai eich plentyn fynd i'r ysgol neu feithrinfa, ac ni ddylech fynd i'r gwaith am bum niwrnod wedi i'r frech ymddangos.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y frech goch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol