Tywydd garw’n achosi toriadau trydan yn Ne Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu nifer o ffyrdd ynghau yn y canolbarth a'r de ddwyrain, ar ôl i goed gael eu chwythu i lawr.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhybuddio y bydd glaw trwm a gwyntoedd cryfion yn taro Cymru dros nos ac yn ystod yr wythnos nesaf.

Ac mae'r tywydd garw wedi bod yn achosi problemau drwy Gymru yn ystod y penwythnos.

Yn ôl cwmni Western Power roedd rhyw 5,000 o'u cwsmeriaid heb gyflenwad trydan yn Abertawe, Caerdydd a Dwyrain Cymru yn dilyn y gwyntoedd cryfion ddydd Sul.

Erbyn 6.30pm nos Sul roedd nifer y cartrefi heb drydan wedi gostwng i 1,200.

Llifogydd

Bydd Ysgol y Wern yn Llanisien ar gau ddydd Llun oherwydd difrod i do'r ysgol yn sgil y gwyntoedd cryfion.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin yn dweud bod y gwynt wedi chwythu toeion oddi ar adeiladau yn Abertawe, Port Talbot ac yng Nghwmaman.

Cafodd traffordd yr M48 ar draws Bont Hafren ei chau i gerbydau ochr uchel oherwydd gwyntoedd cryfion.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd "Byddwch yn barod" ar gyfer Cymru gyfan oherwydd gallai gwyntoedd cryfion gyrraedd 60 mya ac mae'n bosib y bydd yna lifogydd mewn rhai mannau o'r wlad.

Cafodd campws canol dinas Prifysgol Casnewydd ei gau wedi i gwyntoedd cryfion achos difrod i do'r adeilad.

Dywedodd llefarydd ar ran y prifysgol nad oedd unrhyw ddifrod mewnol ond y byddai'r campws ar gau tan o leiaf hanner dydd ddydd Llun.

Cofnodwyd gwyntoedd yn cyrraedd cyflymder o 63 mya yn Aberdaron, Gwynedd, a 66 mya yn y Mwmbwls ger Abertawe.

Dywedodd llefarydd ar ran Western Power eu bod yn delio â dengwaith y problemau arferol oherwydd y tywydd garw am fod coed sydd wedi cwympo wedi difrodi llinellau pwer.

Bu nifer o ffyrdd ynghau yn y canolbarth a'r de ddwyrain, ar ôl i goed gael eu chwythu i lawr.

Atal trafnidiaeth

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys cwympodd coeden ar draws y gyffordd rhwng ffordd yr A4221 a ffordd yr A467 yn Abercraf ym Mhowys.

Ychwanegodd yr heddlu fod coeden oedd wedi cwympo ar draws ffordd y B4437 ger Llanbed yng Ngheredigion yn atal trafnidiaeth.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Achosodd y gwyntoedd cryfion broblemau ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ymysg y ffyrdd eraill oedd ynghau oedd ffordd ddeheuol yr A470 yn Llangurig ym Mhowys rhwng ffordd yr A44 a ffordd Saint Harmon.

Roedd ffordd yr A470 ynghau i'r ddau gyfeiriad ym Merthyr Tudful ger Ffordd Pen y Cymoedd (A465).

Hefyd, roedd ffordd yr A48 ynghau i'r ddau gyfeiriad ym Mhen-hw ger Casnewydd wedi i goeden gwympo ar draws y ffordd ger tafarn y Rock and Fountain.

Bu'n rhaid cau ffordd ddywreiniol yr A48 yn Nhresimwn, Bro Morgannwg, hefyd.

Cafodd rhan o do fflatiau yn Wildmill ger Pen-y-bont ar Ogwr ei chwythu oddi ar yr adeilad gan y gwynt.

Dywedodd un o drigolion y fflatiau, Rob Parry: "Mae'r gwasanaeth tân wedi clirio'r ffordd ond fe darodd y malurion gar ond ni chafodd y cerbyd ei ddifrodi."

'Gorlifo'

Bu'n rhaid i drigolion Bron-y-Deri yn Aberpennar, Cwm Cynon, adael eu cartrefi am ddwy awr wedi i goeden daro ystafell wydr.

"Mae ein tŷ ger llechwedd lle mae chwech neu saith coeden," meddai un o'r trigolion, Steven Bull.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cwympodd coeden ar ystafell wydr yn Aberpennar

"Cwympodd un o'r coed ar dŷ gwydr gan ddifrodi'r ffens.

"Mae saith diffoddwr tân yno ar hyn o bryd ac maen nhw am wagio rhai o'r tai yn yr ardal am eu bod o'r farn y gallai rhai o'r coed eraill gwympo."

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd fod llifogydd yn bosib ac y gallai rhwng 40mm a 60mm o law ddisgyn yn Nwyrain Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth yr amgylchedd: "Rydym yn cadw llygad craff ar arolygon y tywydd a lefelau afonydd fel Afon Hafren am eu bod eisoes yn uwch na'r arfer.

"Mae ein swyddogion yn profi amddiffynfeydd ac yn clirio unrhyw rwystrau fel coed neu ganghennau sydd wedi cwympo i leihau'r tebygolrwydd o lifogydd."

Ychwanegodd y dylai pawb sy'n byw gerbron afonydd fel Afon Hafren gofrestru ar gyfer gwasanaeth rhybuddio am lifogydd.

Dywedodd dyn tywydd y BBC, Chris Fawkes: "Gall y glaw sy'n cwympo heddiw achosi Afon Hafren a'i llednentydd i orlifo.

"Fe fydd hi'n wyntog iawn heddiw, a gall y gwyntoedd cryfion hyn gyrraedd cyflymder hyd at 70 milltir yr awr yng Nghymru a De Orllewin Lloegr."

Roedd pedwar rhybudd llifogydd mewn grym am 4.30pm ddydd Sul, sef ar gyfer ar gyfer afonydd Ebwy, Sirhowy a Lwyd yn Ne Cymru; rhan o bentref Pontblyddin, Sir y Fflint, ar hyd Afon Alyn rhwng Llandeglas a'r Orsedd yn Sir Ddinbych; ac ar hyd Afon Clwyd rhwng Clocaenog a Rhuddlan.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol