Arian Cronfa'r Loteri Fawr yn helpu mudiadau a chymunedau Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cannoedd ar filoedd o arian yn cael eu dosbarthu i fudiadau ledled Cymru

Mae grwpiau a mudiadau cymunedol ym mhob cwr o Gymru yn dathlu wrth i'r Gronfa Loteri Fawr rannu arian o'i rhaglen Arian i Bawb i brosiectau sy'n gwneud gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl fwyaf anghenus.

Dyfarnwyd y swm enfawr o £5,655,857 i 16 o brosiectau yng Nghymru o dan raglen Pawb a'i Le.

Mae hyn yn golygu bod dros £100 miliwn wedi ei nodi trwy'r rhaglen.

Mae'r prosiectau yn amrywio o ddatblygu sgiliau pobl a'u helpu i ddychwelyd i gyflogaeth, ariannu i fynd i'r afael â hiliaeth i gefnogaeth ar gyfer pobl ag anableddau a phobl fregus sydd ag ystod o anghenion cymhleth.

Cafodd bron i 520 o grantiau eu dyfarnu yng Nghymru i ystod o brosiectau ers i'r rhaglen gael ei lansio yn 2005.

Mae'r prosiectau sydd wedi derbyn yr arian diweddara yn cynnwys gwasanaeth arbenigol rhoi'r gorau i ysmygu ar gyfer ysmygwyr ifanc, prosiect i ddarparu hyfforddiant ac addysg i bobl ddigartref bregus a gwasanaeth cefnogi ar gyfer teuluoedd plant ag anableddau difrifol a lluosog.

Anableddau

Ymhlith y prosiectau sydd wedi derbyn arian fe fydd £487,743 yn galluogi Sparkle Appeal i redeg y prosiect Sparkle Family, Support & Play, gan ddarparu gwasanaeth cefnogi cyfannol i deuluoedd plant sydd ag anableddau difrifol a lluosog ar draws siroedd Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen.

Bydd y prosiect yn sicrhau y gellir integreiddio plant ag anableddau cymhleth i'r gymuned yn well trwy wella'u sgiliau a'u helpu i fwynhau chwarae a gweithgareddau gyda'u brodyr a'u chwiorydd ac aelodau eraill o'r teulu.

Mae dau brosiect sy'n gweithio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg hefyd wedi derbyn £249,390.

Fe fydd Cymuned Wallich Clifford yn rhedeg y prosiect Streets Ahead a fydd yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau bywyd y mae eu hangen ar dros 200 o bobl ddigartref fregus yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i hygyrchu cyfleoedd dysgu, hyfforddiant, gwirfoddoli, profiad gwaith a chyflogaeth.

Bydd hyn yn gwella'u hyder a'u sgiliau ac yn cynyddu eu hannibyniaeth, eu hunan-barch a'u cyfranogiad o fewn y gymuned.

"Heb y Gronfa Loteri Fawr, byddai newid a thorri'r cylch o ddigartrefedd yn profi cymaint yn anoddach," meddai Janine Hailey, Pennaeth Dysgu yn y Wallich.

"Mae digartrefedd yn meithrin diwylliant o anobaith ac mae'r sefyllfa economaidd gyfredol yn ei gwneud hi hyd yn oed yn anoddach i bobl fregus gael unrhyw gyfle i ddysgu, datblygu a dechrau ar gyflogaeth."

Hyfforddiant

Yn y gogledd fe fydd Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn ac Allt Felyd yn gwario eu £269,145 ar Project Eleven-Twenty-Five, sydd â'r nod o ddarparu gwasanaethau wedi'u targedu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ar ymylon cymdeithas ym Mhrestatyn a'r cylch.

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno o Ganolfan Galw Heibio bresennol y dref a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant, lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant a'r rhai sy'n dod o Gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Mae hen ysgol bentref ym mhentref bach Trewyddel, Sir Benfro yn derbyn £153,439 er mwyn trwsio a gwella'r ysgol bentref gynt a gaeodd yn 2003 ac sydd bellach yn cael ei defnyddio fel canolfan gymunedol.

"Rydym yn falch iawn o'r hyn y mae'r rhaglen hon wedi'i gyflawni hyd yma wrth i ni ddathlu cyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon," meddai Gareth newton, Aelod Pwyllgor Cronfa Loteri Fawr Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor Pawb a'i Le.

"Yr hyn sy'n bwysicach na maint yr arian a ddosbarthwn yw'r effaith gadarnhaol y mae'r arian hwn yn ei chael ar fywydau'r bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus ledled Cymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol