Eisteddfod: 90,000 wedi ymweld â'r maes

Cyhoeddwyd

Mae trefnwyr yr Urdd yn honni bod Eisteddfod Eryri 2012 wedi bod yn un lwyddiannus er gwaetha'r tywydd gwael.

Daeth dros 90,000 o bobl i faes yr Urdd yng Nglynllifon ger Caernarfon yn ystod yr wythnos diwethaf.

Amcangyfrifwyd bod 27,500 o geir wedi ymweld â maes Glynllifon yr wythnos hon, gyda'r swm uchaf o arian parod wedi ei godi o'r peiriannau twll yn y wal ar y maes.

Roedd y nifer uchaf erioed o stondinwyr ar y maes.

Gweithgareddau

Yn ôl yr Urdd roedd hyn yn arwydd clir bod busnesau ledled Cymru yn awyddus i herio'r sefyllfa economaidd a marchnata'i cynnyrch a'i gwasanaethau i'r miloedd o ymwelwyr â'r Eisteddfod.

Cymrodd 15,000 o gystadleuwyr ran, gyda bron i 500 o stiwardiaid yn cydlynu'r amrywiaeth helaeth o gystadlaethau gydol yr wythnos.

Gosodwyd 2,132 o dracfyrddau i gynorthwyo traffig a cherddwyr o amgylch y safle a defnyddiwyd 750 medr o geblau trydanol i sicrhau bod cyflenwad digonol o drydan yn cael ei greu ar gyfer yr Eisteddfod, yr un maint o drydan ag sydd ei angen i bweru pentref bychan.

Gosodwyd dros 200 o doiledau ar y safle.

Gwelodd y pwll dŵr ar y maes, a drefnwyd gan Wersyll Glan-llyn, nifer helaeth o ganŵyr yn mwynhau'r profiad o arnofio yn y pwll 289,000 litr o ddŵr.

Yng Nghaffi Mistar Urdd, bwytawyd tunnell a hanner o sglodion yn ystod yr wythnos, defnyddiwyd 50 litr o lefrith yn ddyddiol a choginwyd 180 o wyau i frecwast bob bore yn y Caffi.

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: "Rydym wedi cael wythnos lwyddiannus, gyda nifer uchel o bobl yn mynychu'r lleoliad hyfryd hwn yng nghysgod yr Eifl a mynyddoedd Eryri."

Yn ôl Meriel Parry, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Eryri, "O amgylch y Maes mae pobl ifanc wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, hamdden a chreadigol.

"Codwyd £340,000 gan bobl leol i lwyfannu'r digwyddiad arbennig hwn yng Ngwynedd a'n gobaith yw bod cymunedau wedi dod ynghyd i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol yn eu cymunedau. "

Yn ôl Y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd, "Mae trigolion Gwynedd wedi rhoi croeso cynnes i'r Eisteddfod - o'r trefnwyr i'r gwirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i sicrhau gŵyl lwyddiannus i'r miloedd o ymwelwyr sydd wedi mynychu'r wythnos hon.

"Edrychwn ymlaen at groesawu yr ŵyl yn ôl i Wynedd yn 2014, pan y bydd yn ymweld â Meirionnydd."

Bydd yr Eisteddfod yn terfynu gyda'r Gymanfa Ganu nos Sul, 10 Mehefin yng Nghapel y Drindod, Pwllheli.

Dan arweinyddiaeth Cefin Roberts a Geraint Williams ar yr organ, mae croeso cynnes i bawb fynychu digwyddiad clo yr Eisteddfod.

Mae'r gymanfa yn dechrau am 6pm ac mae'r tâl mynediad yn £6.

Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio a'i ddarlledu ar S4C.

Straeon perthnasol