Rhybudd i drigolion sy'n dychwelyd i'w cartrefi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae perchenog parc carafannau Riverside yn honni bod rhywun wedi torri i mewn i rai o'r carafannau dros nos

Mae trigolion sy'n dychwelyd i'w cartrefi ar ôl y llifogydd yn ardal Aberystwyth wedi ei rhybuddio i fod yn ofalus.

Fe gafodd 150 o bobl eu hachub gan y gwasanaethau brys ac o leiaf fil o bobl eu gorfodi i symud i fan diogel ddydd Sadwrn.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd fod hyd at bum modfedd (120mm) o law wedi cwympo mewn 24 awr yn yr ardal.

Yn y cyfamser mae perchennog parc carafannau yn honni bod rhywun wedi torri i mewn i rai o'r carafannau dros nos.

'Carffosiaeth'

Dywedodd Andy Francis o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: "Mae yna ddifrod mawr i barciau carafannau a thai pobl yn yr ardal.

"Mae llawer o lifddwr wedi mynd trwy'r adeiladau gan adael llawer o ddifrod ac mae yna beryglon yn cael eu hachosi gan garffosiaeth a difwynwyr eraill sydd yn y dŵr.

"Mae'n bosib fod nifer o garthffosydd wedi cael eu difrodi gan effeithio ar gyflenwadau dŵr a nwy.

"Felly dylai pobl sy'n dychwelyd i'w cartrefi gymryd gofal heddiw."

Cynghorodd Mr Francis bobl i beidio mynd yn agos i'r llifddwr nac afonydd boed ar droed neu mewn car.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Mae diogelwch yn holl bwysig. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel i chi fynd i mewn i'ch eiddo. Mae swyddogion y Cyngor Sir ar gael i'ch cynghori os oes angen.

Bacteria

"Gofynnwch i berson proffesiynol ddelio ag unrhyw waith yn ymwneud â nwy, trydan neu adeiladwaith.

"Peidiwch â chynnau unrhyw offer trydanol sydd wedi bod o dan ddŵr os nad yw wedi cael ei archwilio yn gyntaf gan drydanwr cymwys a dylai unrhyw waith yn ymwneud â nwy gael ei wneud gan berson 'Gas Safe' trwyddedig.

"Byddwch yn ofalus os bydd gweithwyr dieithr yn cynnig gwneud unrhyw waith i'ch cartref.

"Bydd gweithwyr dilys bob amser yn cynnig manylion ysgrifenedig o'r gwaith sydd angen ei wneud a rhoi cyfle i chi ganslo'r cytundeb rhyngddoch ynghyd â darparu manylion am eu cyfeiriad gwaith neu gartref.

"Cyn mynd i mewn i'ch eiddo, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am y peryglon iechyd.

"Mae dŵr llifogydd yn aml wedi ei lygru a hyd yn oed os yw'r dŵr yn ymddangos yn lân, gall fod ynddo facteria a all achosi salwch.

"Os ydych yn teimlo'n sâl, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl."

Cafodd mwy na 100 carafán a phebyll eu difrodi ym Mharc Carafannau Riverside yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd.

Dywedodd perchennog y parc, Stephen South, ei fod yn gyfnod "emosiynol iawn" i berchnogion y carafannau.

"Maen nhw wedi colli eu holl eiddo o ran eu cartrefi gwyliau," meddai.

"Yn dilyn y broblem o rywun yn torri i mewn i'r carafannau mae'n rhaid i ni eu diogelu oherwydd eiddo pobl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol