Cymru'n 'negyddol' tuag at fewnfudwyr

Gan George Herd
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr ymchwil yn dangos gwahaniaeth mewn agweddau at fewnfudwyr ar draws Prydain

Mae astudiaeth yn awgrymu bod bron i chwarter pobl Cymru yn credu bod mewnfudwyr yn niweidio bywyd diwylliannol, tra bod un o bob pump yn credu eu bod yn ddrwg i'r economi.

Mae rhan arall o'r astudiaeth yn awgrymu bod mwy o Gymry yn credu bod mewnfudwyr yn ddrwg iawn i'r economi na phobl mewn unrhyw ardal arall heblaw gogledd Lloegr, o'i gymharu â'r Alban, Gogledd Iwerddon a Llundain a'r De-Ddwyrain.

Daeth canlyniadau'r astudiaeth o ddadansoddi arolygon agweddau yn y DU ac Ewrop.

Dywedodd Llywodraeth Cymru, a dalodd am yr ymchwil, bod Cymru yn parhau i fod "yn wlad groesawgar".

Datgelodd ymchwilwyr bod 10% o'r rhai a holwyd yn yr Alban yn credu bod mewnfudwyr yn niweidio bywyd diwylliannol, ond yng Nghymru roedd y ffigwr yn 25%.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan rai ardaloedd o Gymru gymunedau ffyniannus o fewnfudwyr, fel y gymuned Bwylaidd yn Wrecsam

Cafodd yr ymchwil ei wneud dros gyfnod o 18 mis gan Dr Robin Mann a Dr Yvonne Tommis yn Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd Cymru, Data a Dulliau (Wiserd) ym Mangor.

Maen nhw'n gobeithio y bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio polisïau ar fewnfudo a chydlyniad cymdeithasol yng Nghymru.

Fe wnaeth gwyddonwyr cymdeithasol Prifysgol Bangor ailedrych ar ganlyniadau dau arolwg a wnaed dros y ddegawd ddiwethaf - Arolwg Cymdeithasol Ewrop ar draws 30 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, ac Arolwg Dinasyddiaeth Cymru a Lloegr.

'Tuedd yn dod i'r amlwg'

Er eu bod yn pwysleisio bod samplau bychan o fewn y data yn golygu na ddylid cyrraedd canlyniadau pendant, roedd themâu wedi dod i'r amlwg.

Eglurodd Dr Mann: "Mae'n ymddangos bod tuedd yn datblygu sy'n gweld Cymru, Canolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr ar un llaw yn dangos cefnogaeth i leihau lefelau mewnfudo ac agweddau mwy negyddol mewn cymhariaeth tuag at effaith mewnfudo.

"Ar y llaw arall yn Llundain, Yr Alban a Gogledd Iwerddon mae patrwm gwahanol yn ymddangos lle mae cefnogaeth i leihau mewnfudo yn llai, ac mae agweddau tuag at effaith mewnfudo yn ymddangos yn fwy ffafriol.

"Mae'n syndod - efallai y byddai rhywun yn disgwyl i Gymru a'r Alban fod yn fwy tebyg i'w gilydd, ond yr hyn a welsom oedd bod Cymru yn ymddangos yn debycach i fwyafrif Lloegr nag ydyw i'r Alban."

Roedd lleiafrif o'r rhai a holwyd ynglŷn â chaniatáu pobl o wledydd tlotach o du allan i'r Undeb Ewropeaidd i mewn i Brydain yn bendant o'r farn na ddylai'r rheini gael aros yn y DU.

Yng Nghymru, roedd bron i 19% yn gefnogol i'r farn honno. Ond yn Yr Alban ychydig llai na 11% oedd â'r farn eithafol.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ardal Tiger Bay yng Nghaerdydd yn un o ardaloedd aml-ddiwylliant cyntaf y DU

"Y cwestiwn difyr yw pam bod Yr Alban yn llai cefnogol i leihau mewnfudo o gymharu â Chymru," meddai Dr Mann.

"Mae'r neges gan lywodraethau Cymru a'r Alban yn gryf o blaid mewnfudo.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llawer o waith da ar lefel leol yn nhermau datblygu polisïau ar fforwm mewnfudwyr a'i strategaeth gynhwysol i ffoaduriaid.

"Ond mae'n ymddangos bod y data'n awgrymu bod pobl yn dal i fod rhywfaint yn anhapus gyda'r syniad o fewnfudo."

'Goresgyn stereoteipiau'

Dywedodd Llywodraeth Cymru, a dalodd am yr ymchwil o Gronfa Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Syniadau Newydd, eu bod wedi ymrwymo i wneud Cymru yn wlad oddefgar.

"Mae Cymru yn wlad groesawgar, sydd wedi ei hadeiladu ar egwyddorion tegwch a chydraddoldeb," meddai llefarydd ar ran y Llywodraeth.

"Fel rhan o'n cynllun cydlyniad cymdeithasol, rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i ehangu dealltwriaeth, rhannu gwerthoedd a goddefgarwch o fewn cymunedau."

Nododd y llefarydd hefyd bod awduron yr astudiaeth yn cydnabod ffaeleddau yn y data, a bod angen dadansoddi pellach.

Ychwanegodd: "Rydym wedi ymrwymo i gefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda mewnfudwyr a'r cymunedau y maent yn byw a gweithio ynddynt i daclo unrhyw densiynau, ac i oresgyn stereoteipio negyddol a chwalu mythau.

"Bydd hyn yn cael ei atgyfnerthu a'i gynnwys fel rhan o weithredu'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i feithrin perthynas dda. Mae'n bwysig i bobl deimlo'n rhydd i fyw eu bywydau heb ddioddef gwahaniaethu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol