Rhestr anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Cyhoeddwyd

Rhestr lawn o'r Cymry neu'r rhai â chysylltiadau â Chymru sydd ar Restr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines 2012:

MEDAL FICTORAIDD FRENHINOL:

Miss Leslie Jane Ferrar. Trysorydd, Eiddo Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Trevor Glyn Jones CBE. Arglwydd Raglaw Clwyd.

Miss Helen Elizabeth Asprey MVO. Ysgrifennydd Preifat Personol Dug a Duges Caergrawnt a Thywysog Harry.

Dr Manon Bonner Williams MVO. Ysgrifennydd Preifat Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

John Christopher Allen RVM. Cynorthwy-ydd teithiol Eiddo Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Y DREFN YMERODROL BRYDEINIG

IsgadfridogPaul Raymond Newton CBE. Cyn-aelod o Gatrawd y Dywysoges Frenhinol.

Yr Athro William Stuart Cole. Am wasanaeth i Drafnidiaeth. Caerdydd

Yr Athro Ian Richard Hargreaves. Athro Economi Ddigidol, Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i economi creadigol ac addysg uwch. Caerdydd

Owen Griffith Ronald Jones. Cadeirydd Gweithredol Tinopolis. Am wasanaeth i'r Diwydiant Cyfryngau. Sir Gaerfyrddin

Yr Athro Julie Williams. Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i ymchwil i'r clefyd Alzheimer. Caerdydd

Adrian Paul Clark. Cyn-Gyfarwyddwr Lleoliad a Phrif Swyddog Gweithredu'r Protection, Legal and General Assurance Society. Am wasanaeth i'r Sector Gwasanaethau Cyllidol. Sir Fynwy

Dr Deborah Cohen. Uwchgymrawd Ymchwil Meddygol, Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i Iechyd Galwedigaethol.

Yr Athro Peter Elwood. Athro er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd. Am wasanaeth i iechyd. Caerdydd

David Gilbert. Cyfarwyddwr Adfywio, Cyngor Sir Caerfyrddin. Am wasanaeth i Adfywio a Sgiliau yn y gymuned yng ngorllewin Cymru. Abertawe

David Michael Griffiths. Cyn-bennaeth Ysgol Uwchradd Caerdydd. Am wasanaeth i addysg yng Nghaerdydd. Caerdydd

Yr Athro Sian Hope. Cyfarwyddwr Gweithredol Arloesedd ac Athro Gwyddorau Cyfrifiadurol Prifysgol Bangor. Am wasanaeth i Arloesedd a Chyfrifiaduron. Ynys Môn

Mrs Milica Kitson. Prif Weithredwr Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru. Am wasanaeth i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru. Casnewydd

Isgadfridog Christopher Anthony Luckham, MBE. Aelod o Gatrawd y Dywysoges Frenhinol.

Stephen Lawton Marshall. Cyn-bennaeth Ysgol Sant Julian, Casnewydd. Am wasanaeth i addysg a'r gymuned yn ne ddwyrain Cymru. Casnewydd

Derrick Arthur Langley Price. Prif Swyddog Ymchwilio Defra a chynghorydd gyda CRUSE Bereavement Care UK.

Peter Leslie Smith. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Achub Mynydd yng Nghymru a Lloegr. Manceinion

John Joseph William Speirs. Is-Lywydd, Ensinger (Asia). Am wasanaeth i'r Sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu yng Nghymru. Caerdydd

Richard Charles Turner. Prif Archwilydd Henebion Cymru, Llywodraeth Cymru. Bro Morgannwg

Mrs Rachel Mary Axford. Arweinydd Marchogaeth i'r Anabl yn Nhreborth. Am wasanaeth i bobl anabl yng ngogledd Cymru. Ynys Môn

Stephen John Baker. Cyn-bennaeth RoSPA. Am wasanaeth i ddiogelwch ffyrdd yng Nghymru. Torfaen

Glyn Catley. Llywodraethwr Coleg Llandrillo, Bae Colwyn, Conwy. Am wasanaeth i Addysg Bellach yng ngogledd Cymru. Conwy

Paul Michael Cheshire. Cyd-lynydd Beicio Diogel Heddlu Gogledd Cymru am wasanaeth i'r heddlu. Conwy

Yr Athro Kevin Davies. Cadeirydd Gofal Iechyd Nyrsio a Thrychineb. Am wasaneth i ofal iechyd nyrsio a thrychineb. Bro Morgannwg

Mrs Susan Catherine Davis. Am wasanaeth i Ymddiriedolaeth Gwyliau Glanmor Harriet Davis ac i bobl anabl a'u teuluoedd. Sir Benfro

Michael David Freeman. Cyn-guradur Amgueddfa Ceredigion. Am wasanaeth i dreftadaeth yng Ngheredigion ac amgueddfeydd yng Nghymru. Ceredigion

John Gibbin. Am wasanaeth i'r gymuned yng ngorllewin Cymru. Sir Benfro

Albert Ernest Harris. Am wasanaeth i'r gymuned yn Abertawe. Abertawe

Dr Helen Margaret Herbert. Am wasanaeth i feddygaeth teulu yng Nghymru. Ceredigion

Mrs Patricia Christine Hillman. Am wasanaeth i'r Sgowtiaid yn Sir Fynwy. Y Fenni

Robert James Howells. Gwirfoddolwr gyda Ymddiriedolaeth Adareg Prydain. Am wasanaeth i adareg yn Abertawe a'r cylch. Abertawe

Mrs Agnes Rosemary James. Cyn-Bennaeth Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg, Caerdydd. Am wasanaeth i addysg gynradd. Caerdydd

Mrs Ann Jones. Am wasanaeth i iechyd galwedigaeth a diogelwch yn Abertawe a Gorllewin Cymru. Abertawe

Mrs Joy Jones. Uwchswyddog Clinigol, Gwasanaeth Arbenigol Anhwylderau Bwyta, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Am wasanaeth i ofal iechyd. Casnewydd

Lesley Jones. Am wasanaeth elusenol i Apêl Arch Noa ac i'r gymuned ym Mhowys. Llanidloes

Mrs Janet Keauffling. Am wasanaeth i'r di-gartref a phobl fregus yn Abertawe. Abertawe

StevenKhaireh. Am wasanaeth i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Caerdydd

Mrs Margaret Munford. Am wasanaeth i elusen plant POD yng Nghymru a'r DG. Powys

Richard Trafford Phillips. Swyddog Gweinyddol Adran Feddygol Gyrwyr, DVLA.

William Spencer David Powell. Ysgrifennydd Cymdeithas Seryddol Caerdydd. Am wasanaeth i'r gymuned wyddonol. Caerdydd

Colin Pugh. Cyn reolwr tîm Gadael Gofal Cyngor Rhondda Cynon Taf. Am wasanaeth i bobl ifanc a'u teuluoedd. Rhondda Cynon Taf

Malcolm Ernest Ridge. Cadeirydd Cymdeithas Gŵyr am wasanaeth i'r gymuned yn Abertawe. Abertawe

Mrs Virginia Scott. Ysgrifennydd Grwp Cynghori a Chadwraeth Hewell Grange. Am wasanaeth i gadwraeth a threftadaeth yn Sir Gaerwrangon. Powys

Brian Anthonie Sparks. Am wasanaeth i Bêl-Fasged Ysgolion yng Nghymru. Pen-y-bont ar Ogwr

Harry Stevens. Pennaeth Gwasanaethau Adfywio, Ysbyty Tywysog Charles, Merthyr Tudful. Am wasanaeth i hyfforddi adfywio. Caerffili

Mrs Deborah Mees Stone. Nyrs Osteoporosis Arbenigol yn Ysbyty Bronglais. Am wasanaeth i gleifion gydag osteoporosis yng Ngheredigion. Ceredigion

Mrs Margaret Elizabeth Sullivan. Sefydlydd elusen In The Pink. Am wasanaeth i Ymchwil Canser Y Fron. Blaenau Gwent

Gavin Thomas. Am wasanaeth i addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru. Caerdydd

Wayne Kendal Thomas. Llywydd Clwb Bechgyn a Merched Y Rhondda. Am wasanaeth i Bobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf. Rhondda Cynon Taf

Jefferson Houseman Tildesley. Am wasanaeth i Lywodraeth Leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Pen-y-bont ar Ogwr

ShaneMarkWilliams. Am wasanaeth i rygbi. Sir Gaerfyrddin

Mrs Joan Wilson. Am wasanaeth elusennol yng Nghaerdydd. Llys-faen,Caerdydd

Ena Mary Wynne. Am wasanaeth i lywodraeth leol a'r gymuned yng Nghonwy. Conwy

Mrs Janet Mary Bradbourn. Am wasanaeth i'r gymuned yn Y Tymbl. Sir Gaerfyrddin

Mrs Christine Clarke. Clerc Cyfrifon, Adran Gyllid Tŷ'r Cwmnïau.

Brian Fear. Am wasanaethau i chwaraeon a'r gymuned yn Aberdâr. RhonddaCynon Taf

Neal Gardner. Am wasanaeth i elusennau canser a'r Post Brenhinol. Powys

Miss Rebecca Elizabeth Jury. Cynorthwy-ydd gweinyddol, Adran Materion Corfforaethol, DVLA. Am wasanaeth i elusen.

Mrs Susan Elaine Ladd. Swyddg Gorsaf Weinyddol VOSA. Sir Gaerfyrddin

Ronald Lambert. Am wasanaeth gwirfoddol i'r gymuned yn Nhreffynnon. Sir y Fflint

Paul Lewis. Am wasanaeth i'r Post Brenhinol, i beirianneg a'r gymuned yn ne Cymru.

Victor Iorwerth Lewis. Am wasanaeth i'r Lleng Brydeinig yng Ngheredigion. Ceredigion

Mrs Enyd Marion Lock. Am wasanaeth i bobl ifanc yn Nantymoel, Pen-y-bont ar Ogwr. Pen-y-bont ar Ogwr

Mrs Shirley Matthews. Swyddog Cynllun Lloches, Canolfan Tai Lloches Tanybryn, Porth Tywyn. Am wasanaeth i bobl oedrannus yn y gymuned. Sir Gaerfyrddin

Nicholas Royston Morgan. Am wasanaeth elusennol. Powys

Owen Parfitt. Llywydd Clwb Rygbi y Coed-duon. Am wasanaeth i rygbi a'r gymuned yn Y Coed-Duon. Caerffili

Michael Pullin. Am wasanaeth gwirfoddol i Hosbis St. Michael's, Sir Henffordd. Sir Fynwy

Paul Anthony Rees. Swyddog gweithredol, ystadau a gwasanaethau corfforaethol DVLA.

Mrs Elizabeth Roberts. Am wasanaeth i gerddoriaeth ac i'r gymuned ar Ynys Môn. Ynys Môn

Mrs Yvonne Doris Whitley. Gwirfoddolwr ym Mhlas Newydd. Am wasanaeth i'r Ymddireidolaeth Genedlaethol a gwasanaethau elusennol Ynys Môn. Ynys Môn

Ms Sian Lewis-Williams. Sarjant yn Heddlu De Cymru

Ms Carmel Maria Philomena Napier. Prif Gwnstabl Heddlu Gwent

Dafydd Jones-Morris. Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.