Elusen alcohol: Angen mwy o bwerau?

  • Cyhoeddwyd
Diodydd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n dal i lobio Llywodraeth y DU i gyflwyno isafswm o 50c ar gyfer pob uned o alcohol

Mae adroddiad gan Alcohol Concern Cymru yn galw am fwy o bwerau i'r awdurdodau trwyddedu er mwyn rheoli faint o alcohol sydd ar gael yn eu hardaloedd.

Mae'r adroddiad 'Llawn dop?' yn dweud fod angen cyfyngu ar faint o lefydd sy'n gwerthu alcohol a chynyddu prisiau er mwyn lleihau'r niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n dal i lobio Llywodraeth y DU i ddilyn arweiniad yr Alban er mwyn cyflwyno isafswm o 50c ar gyfer pob uned o alcohol.

'Llacio graddol'

Dywedodd Mark Leyshon o Alcohol Concern: "Mae'n amlwg erbyn hyn mai dau o'r dulliau allweddol i leihau'r niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yw cynyddu pris alcohol a chyfyngu ar faint o fannau y caiff ei werthu.

"Bydd lleiafswm pris am bob uned yn cael ei gyflwyno yng Nghymru a Lloegr cyn hir, ond bydden ni hefyd yn hoffi gweld newidiadau i'r deddfau trwyddedu er mwyn rhoi rhagor o bwerau i awdurdodau lleol i reoli faint o lefydd sy'n gwerthu alcohol.

"Mae'r llacio graddol ar ddeddfau trwyddedu yn y blynyddoedd diwethaf wedi golygu ei bod hi'n llawer haws cael gafael ar alcohol.

"Mae safleoedd trwyddedig wedi cynyddu o ran nifer a maint - yn enwedig yng nghanol ein trefi a'n dinasoedd.

"Yn anffodus, mae cost i hyn, sef mwy o oryfed a thrais sy'n gysylltiedig ag alcohol.

"O ganlyniad mae nifer ohonon ni'n ystyried canol ein tref yn lle i'w osgoi gyda'r nos."

"Dylai Cymru a Lloegr ddilyn esiampl yr Alban, lle mae gan gyrff trwyddedu ragor o bwerau i wrthod ceisiadau am drwyddedau newydd mewn ardaloedd lle maen nhw'n gweld bod gormod o safleoedd yn gwerthu alcohol."

Mae Alcohol Concern yn argymell:

  • Dylai Cymru a Lloegr ddilyn yr enghraifft sydd yn neddfwriaeth drwyddedu'r Alban, sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau trwyddedu ystyried nifer y safleoedd trwyddedu a lle i faint o yfwyr sydd ynddynt wrth wneud eu penderfyniadau
  • Dylai awdurdodau trwyddedu barhau i geisio gostwng lefelau'r niwed sy'n cael ei achosi gan grynhoi llawer o safleoedd trwyddedig yng nghanol trefi a dinasoedd
  • Rhaid i drigolion lleol allu lleisio eu barn ynglŷn â nifer safleoedd gwerthu alcohol, a chael mwy o lais mewn penderfyniadau trwyddedu yn eu hardal, a dylai cynghorau lleol weithio i gefnogi hyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid yw trwyddedu alcohol wedi ei ddatganoli i Gymru.

"Rydym yn credu nad yw cynigion llywodraeth y DU i gyflwyno isafswm o 40c ar gyfer pob uned o alcohol yn ddigonol a bod yn rhaid gosod lefel fydd yn cael effaith.

"Felly fe fyddwn ni'n dal i lobio Llywodraeth y DU i ddilyn arweiniad yr Alban gan gyflwyno isafswm o 50c ar gyfer pob uned o alcohol.

"Rydym wedi lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth gan annog pobl i sylweddoli faint y maen nhw'n yfed a deall yr effaith posib ar eu hiechyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol