'Angen manteisio ar botensial maes awyr', medd adroddiad

  • Cyhoeddwyd
Maes Awyr Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth galwad eto i fuddsoddi ym Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o gyfleoedd i Lywodraeth Cymru fanteisio ar botensial porthladdoedd a meysydd awyr Cymru i sbarduno'r economi, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher.

Mae ymchwiliad gan Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn dweud y gallai Gweinidogion Cymru chwarae rhan yn y broses o sicrhau bod seilwaith a fyddai'n galluogi porthladdoedd a meysydd awyr Cymru i ffynnu.

Mae'r pwyllgor wedi galw ar Lywodraeth Cymru i lunio cynllun strategol wedi'i seilio ar dystiolaeth ar gyfer datblygu trafnidiaeth awyr yng Nghymru.

Mae hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i bwyso ar reolwyr maes awyr Caerdydd i fuddsoddi yn y gwaith o ddatblygu'r maes awyr ac i lunio cynllun newydd a fyddai'n blaenoriaethu gwasanaethau awyr, er mwyn cefnogi twristiaeth o'r tu allan i Gymru ac anghenion busnesau.

Yn yr adroddiad hefyd mae argymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru unwaith eto bwysleisio'r achos busnes dros drydaneiddio lein rheilffordd y Great Western er mwyn cludo nwyddau i'r porthladdoedd yng Nghymru.

Defnyddio pwerau

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pwyllgor yn cydnabod pwysigrwydd porthladdoedd fel Caergybi i economi Cymru

Yn adroddiad y pwyllgor mae 19 o argymhellion, gan gynnwys annog Llywodraeth Cymru i ystyried pwysigrwydd porthladdoedd yng nghadwyn gyflenwi ynni adnewyddadwy a chefnogi mesurau i gynyddu cyfran Cymru o'r farchnad twristiaeth mordeithio.

Mae'r adroddiad yn cydnabod mai Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am bolisi ynghylch porthladdoedd a meysydd awyr, ond hefyd yn dweud y gall pwerau a pholisïau Llywodraeth Cymru fod o ddefnydd mawr wrth ddatblygu porthladdoedd a meysydd awyr Cymru yn y dyfodol.

Dywedodd Nick Ramsay AC, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes: "Mae porthladdoedd a meysydd awyr Cymru yn hanfodol i ddyfodol economi Cymru, ac mae ganddynt ran hollbwysig i'w chwarae yn y gwaith o ddatblygu cysylltiadau masnach a thwristiaeth.

"Mae angen dull gweithredu mwy cyfannol, fel y gall polisïau ar borthladdoedd a meysydd awyr gyd-fynd yn well â pholisïau sy'n anelu at wella'r rhwydwaith trafnidiaeth cyfan.

"Rydym yn gwybod na all Llywodraeth Cymru gyflawni hyn i gyd ar ei phen ei hun, ond rhaid iddi ymgysylltu'n llawn â'r gwaith o ddatblygu polisïau ar lefel y DU.

"Mae hynny'n cynnwys arddel datganoli rhagor o bwerau er mwyn gallu llywio'r broses o ddatblygu porthladdoedd a meysydd awyr yn gynaliadwy yn well, a dylanwadu arni."

'Hyderus'

Daeth ymateb i'r adroddiad hefyd gan Faes Awyr Caerdydd. Dywedodd y cyfarwyddwr cynllunio a masnachol, Steve Hodgetts:

"Rydym yn falch bod y pwyllgor wedi cydnabod pwysigrwydd Maes Awyr Caerdydd, ac rydym yn edrych ymlaen at drafod a mynd ar ôl yr argymhellion pwysig gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill.

"Yn dilyn cyfarfod cyntaf llwyddiannus o dasglu Maes Awyr Caerdydd a sefydlwyd gan y Prif Weinidog Carwyn Jones, a chyfranogiad y maes awyr yn Ardal Fenter Sain Tathan, rydym yn hyderus y bydd y bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Maes Awyr Caerdydd a rhanddeiliaid eraill yn galluogi'r maes awyr i dyfu ac i ffynnu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol