Budd i fyfyrwyr ond gweld angen i ddatblygu Bagloriaeth Cymru

  • Cyhoeddwyd

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn ehangu gwybodaeth disgyblion a sgiliau ond mae'r safonau yn amrywio yn eang a dydi rhai disgyblion ddim yn cael eu herio'n ddigonol.

Dyna farn Estyn, y corff sy'n arolygu ysgolion Cymru.

Maen nhw'n dweud y dylai'r cymhwyster gael ei raddio ar lefel uwch ac fe ddylai'r strwythur gael ei adolygu.

Mae disgyblion yn gallu gwneud y Fagloriaeth yr un pryd â TGAU ond mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar yr effaith y maen ei roi ar ddisgyblion sy'n astudio'r cymhwyster ochr yn ochr â Safon Uwch.

Mae'n edrych ar ran greiddiol y Fagloriaeth, lle maen nhw'n dysgu drwy brosiectau cymunedol, profiad gwaith ac ymchwiliad yr unigolion.

Amrywio

Dywed Estyn bod hyn yn gwella eu medrau hanfodol a chymdeithasol, gwella eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u medrau rhyngbersonol.

Yn gyffredinol, mae'r dysgu yn dda ond weithiau mae diffyg cynllunio yn golygu nad ydi disgyblion yn cael eu herio'n ddigonol.

Dywed Estyn bod y safon yn amrywio o ysgol i ysgol a rhwng myfyrwyr.

"Mae llawer o'r amrywiad mewn safonau'n adlewyrchu'r gwahaniaethau yn y ffordd y caiff y ddarpariaeth ei threfnu a'i chyflwyno mewn gwahanol ysgolion," meddai Estyn.

"Mae hefyd yn adlewyrchu ystod gallu eang y myfyrwyr sy'n gweithio tuag at y cymhwyster hwn."

Dywed y byddai graddio'r cymhwyster yn lleihau hynny gan gryfhau ei sefyllfa yn y cwricwlwm ac yn fwy allweddol gyda phrifysgolion hefyd.

Mae adroddiad yr arolygiaeth yn cynnwys nifer o argymhellion gan gynnwys y dylai Llywodraeth Cymru ystyried adolygu strwythur Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, yn ogystal â gweithio gydag ysgolion a bwrdd arholi CBAC i gynllunio sut i gyflwyno graddio yn y broses asesu.

Maen nhw hefyd yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru adolygu'r trefniadau ar gyfer asesu'r cymwysterau medrau hanfodol, sy'n rhan o ofynion asesu Bagloriaeth Cymru.

Tegwch

"Mae Bagloriaeth Cymru yn helpu pobl ifanc i ddatblygu eu medrau a'u dealltwriaeth ar draws ystod o destunau, fel menter, gwleidyddiaeth a materion cyfoes na fyddent efallai wedi'u hastudio fel arall," meddai Ann Keane, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

"Fodd bynnag, mae'r ystod eang o safonau sy'n cael eu cyflawni ar graidd lefel 3 Bagloriaeth Cymru yn awgrymu y byddai graddio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn adlewyrchu ystod deilliannau myfyrwyr yn decach.

"Mae amrywioldeb yn ansawdd y ddarpariaeth hefyd.

"Mae'r gwendidau mwyaf yn y modd y caiff medrau hanfodol eu haddysgu a'u hasesu.

"Mewn llawer o ysgolion, mae anghydbwysedd rhwng yr amser sy'n cael ei dreulio yn cwblhau gwaith papur yn ymwneud â chymwysterau medrau hanfodol a'r amser sy'n cael ei dreulio yn gwella medrau gwirioneddol disgyblion a throsglwyddo'r rhain i gefnogi dysgu ar draws y cwricwlwm. Yn y mwyafrif o ysgolion, mae ansawdd yr addysgu yn y 'craidd' yn dda ar y cyfan.

"Fodd bynnag, mewn lleiafrif o sesiynau addysgu, ni chaiff myfyrwyr eu herio digon am nad yw athrawon yn cynllunio'n ddigon da i fodloni anghenion yr ystod gallu lawn o fyfyrwyr."

Mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar gyflwyno graddau ar gyfer y lefel uwch o gyrsiau ym mis Medi 2013.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth eu bod yn derbyn yr adroddiad.

"Rydym yn cytuno bod angen i'r enghreifftiau arferion da a nodwyd yn yr adroddiad eu rhannu ar draws Cymru a bod 'na gysondeb yn safon cyflwyno'r cymhwyster," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol