Hylendid bwyd: 'Gormod o amser i apelio'

Pysgod a sglodion Image copyright bbc
Image caption Byddai tua 32,500 o fusnesau yn y maes yng Nghymru yn dod o dan y cynllun

Mae cynnig gan Lywodraeth Cymru i ymestyn y cyfnod o amser i apelio yn erbyn sgoriau hylendid bwyd yn ormodol, yn ôl Llais Defnyddwyr Cymru.

O dan y system gyfredol, saith niwrnod a gaiff busnesau bwyd i apelio yn erbyn sgôr.

Ond mae Bil Sgoriau Hylendid Bwyd (Cymru) y llywodraeth yn bwriadu ymestyn y cyfnod hwn i 21 diwrnod.

Mae'r corff gwarchod defnyddwyr yn ofni y gallai hyn achosi oedi o bron i ddeufis (56 diwrnod) cyn y caiff y wybodaeth ei harddangos.

Eu dadl yw y gallai apeliadau a gaiff eu hystyried gan awdurdodau bwyd gymryd hyd at 21 diwrnod o dan y cynigion newydd, wedi'r cyfnod o 14 diwrnod y bydd awdurdod eisoes wedi'i gael ar ôl yr arolygiad cychwynnol i anfon ei hysbysiad am ei sgôr i fusnes bwyd, gan hysbysu'r busnes hwnnw o'i hawl i apelio.

Argymell

Bydd Llais Defnyddwyr yn argymell i'r pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddydd Iau y dylai busnes bwyd orfod cyflwyno apêl o fewn 10 diwrnod o'r dyddiad y caiff hysbysiad.

Bydd hefyd yn argymell y dylai awdurdod bwyd benderfynu ar yr apêl a hysbysu gweithredwr y sefydliad am ei benderfyniad o fewn 10 diwrnod o'r dyddiad y derbyniwyd yr apêl.

Ym mis Mai, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y bydd cwmnïau sy'n cyflenwi bwytai, bwytai bwyd parod a ffreuturau yn rhan o'r cynllun marciau hylendid.

Bydd cynigion Llywodraeth Cymru yn gorfodi'r busnesau i ddangos sgôr hylendid bwyd rhwng 0 a 5.

Mae'r cynllun wedi ei ehangu i fusnesau sy'n paratoi bwyd ond ddim yn ei werthu'n uniongyrchol i gwsmeriaid.

Mae hefyd yn cynnwys cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr a chludwyr bwyd.

'Cadarn o blaid'

Dywedodd Liz Withers, Pennaeth Polisi yn Llais Defnyddwyr Cymru, eu bod yn gwerthfawrogi'r ffaith bod pryderon wedi'u codi yn ystod yr ymgynghoriad o ran effaith gwyliau, naill ai gweithredwyr bwyd neu gynrychiolwyr awdurdodau bwyd sy'n gyfrifol am hyn a bod angen amser arnyn nhw i ymateb.

"Rydym o'r farn bod 21 diwrnod yn ormodol.

"Gallai hyn arwain at oedi sylweddol o bron i ddeufis cyn y gall defnyddwyr weld y sgôr newydd ar safle'r busnes bwyd.

"Er ein bod yn gadarn o blaid cyflwyno'r Bil, mae'n hanfodol bod manylion y cynigion hyn yn iawn er mwyn sicrhau y gall defnyddwyr weld gwybodaeth am hylendid bwyd yn haws.

"Mae'n allweddol sicrhau y gall defnyddwyr weld gwybodaeth gyfredol a dibynadwy am sgoriau cyn gynted â phosibl ar ôl arolygiad."

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai 2,500 busnes ychwanegol yn rhan o'r cynllun, cyfanswm o 32,500 o fusnesau.

Roedd adolygiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn 2011 yn awgrymu mai dim ond 31% o fusnesau bwyd oedd yn dangos eu sgôr hylendid bwyd yn wirfoddol.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y cynllun statudol newydd mewn lle erbyn mis Tachwedd 2013.

Cymru fydd rhan gynta'r Deyrnas Gyfunol lle bydd rhaid dangos sgoriau hylendid bwyd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.