Poblogaeth Cymru bellach dros dair miliwn yn ôl y cyfrifiad

Datgelu'r nifer sy'n byw yng Nghymru
Image caption Datgelu'r nifer sy'n byw yng Nghymru

Mae poblogaeth Cymru wedi cynyddu o 5% (153,000) dros y 10 mlynedd diwethaf yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Y boblogaeth ar ddiwrnod y cyfrifiad, sef Mawrth 27, 2011, oedd 3.06 miliwn. 2.91 miliwn oedd y ffigwr yn 2001.

Dyma oedd y cynnydd mwyaf mewn unrhyw gyfnod o 10 mlynedd ers 1921, a mudo yw'r rheswm am 90% o'r cynnydd.

O fewn Cymru, Caerdydd sydd â'r boblogaeth uchaf a'r cynnydd mwyaf mewn poblogaeth.

Bellach mae 346,000 o bobl yn byw yn y brifddinas, sydd 36,000 yn uwch nag yn 2001.

Yno hefyd roedd y dwysedd poblogaeth uchaf, gyda 2,500 o bobl am bob cilomedr sgwâr.

O'r holl awdurdodau lleol yng Nghymru, Blaenau Gwent oedd yr unig un i weld y boblogaeth yn gostwng, a hynny o 0.3%.

Conwy sydd â'r gyfran uchaf o'i phoblogaeth yn hŷn na 65 oed - 25% - ac yng Nghaerdydd oedd yr isaf.

Ac mae gan Gymru gyfran uwch o bobl dros 65 oed na bron pob ardal yn Lloegr.

Plant bach

Cafodd y ffigyrau eu cyhoeddi fel rhan o'r dadansoddiad cyntaf o ganlyniadau Cyfrifiad 2011.

Mae'r boblogaeth wedi tyfu yng Nghymru ac yn Lloegr, ond mae'r cynnydd yn uwch yn Lloegr.

Un grŵp oedran a welodd gynnydd sylweddol oedd plant o dan 5 oed.

Yng Nghymru roedd 11,000 yn fwy o blant o fewn y grŵp yma nag yn 2001 - cynnydd o 7%.

O fewn Cymru, Wrecsam sydd â'r gyfran uchaf o fewn y grŵp oedran yma - 7% - a Cheredigion yr isaf.

Dywedodd cyfarwyddwr y Cyfrifiad, Glen Watson: "Fe weithiodd y cyfan yn dda. Rydym wedi cwrdd â'n targedau o safbwynt ymateb a safon.

"Fe gawsom gefnogaeth wych gan y cyhoedd a gan grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

"Hoffwn ddiolch i bawb a fu'n rhan o'r gwaith, gan gynnwys y 35,000 o bobl fu'n gweithio ar gasglu'r wybodaeth ac a gynorthwyodd i wneud y cyfrifiad yn llwyddiant."

Cyfrifiad 2011 - gafodd ei gynnal ddydd Sul, Mawrth 27, 2011 - oedd y tro cyntaf i bobl fedru cofnodi eu bod yn Gymry, hyd yn oed os oedden nhw'n byw mewn rhannau eraill o Brydain.

Yn 2000 fe wnaeth Aelodau'r Cynulliad bleidleisio'n unfrydol dros gynnwys y blwch "Cymry" ar y ffurflen yn 2001 ond roedd hi'n rhy hwyr i'w newid.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol mai'r ffaith nad oedd y blwch wedi cael ei gynnwys ar y ffurflen yn 2001 arweiniodd at y nifer mwyaf o gwynion.

POBLOGAETH CYMRU - CYFRIFIAD 2011
Awdurdod lleol Poblogaeth 2011 Poblogaeth 2001 % o newid
Caerdydd 346,100 310,100 + 11.6
Abertawe 239,000 223,500 + 6.9
Rhondda Cynon Taf 234,400 231,900 + 1.1
Sir Gaerfyrddin 183,800 173,700 + 5.8
Caerffili 178,800 169,500 + 5.5
Sir y Fflint 152,500 148,600 + 2.6
Casnewydd 145,700 137,600 + 5.9
Castell-nedd Port Talbot 139,800 134,400 + 4.0
Pen-y-bont ar Ogwr 139,200 128,700 + 8.2
Wrecsam 134,800 128,500 + 4.9
Powys 133,000 126,400 + 5.2
Bro Morgannwg 126,300 119,300 + 5.9
Sir Benfro 122,400 113,100 + 8.2
Gwynedd 121,900 116,800 + 4.4
Conwy 115,200 109,700 + 5.0
Sir Ddinbych 93,700 93,100 + 0.6
Sir Fynwy 91,300 85,000 + 7.4
Torfaen 91,100 90,900 + 0.2
Ceredigion 75,900 75,400 + 0.7
Blaenau Gwent 69,800 70,000 - 0.3
Ynys Môn 69,700 67,800 + 2.8
Merthyr Tudful 58,800 56,200 + 4.6

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.