Cynllun i gefnogi teuluoedd difreintiedig

  • Cyhoeddwyd
Teulu difreintiedig
Disgrifiad o’r llun,
Bydd £42 miliwn tuag at y cynllun

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Phlant, Gwenda Thomas, wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun o gefnogi teuluoedd mwyaf difreintiedig a bregus Cymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu bron £42 miliwn y flwyddyn i gynllun Teuluoedd yn Gyntaf, sy'n cynnwys £3 miliwn ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar anabledd.

Dywed y llywodraeth mai'r ffordd orau o gefnogi plant, yn enwedig y rheini sy'n byw mewn tlodi, yw gweithio gyda'r teulu cyfan.

Mae angen gwahanol lefelau o gefnogaeth ar deuluoedd yn dibynnu ar eu hamgylchiadau. Bydd angen cymorth dwysach ar gyfer problemau cymhlethach.

Fodd bynnag, bydd angen cymorth ar deuluoedd i oresgyn problemau bychain hefyd, cyn iddyn nhw ddatblygu'n broblemau mwy difrifol.

Cynghorau

Mae'r gwaith o gefnogi teulu yn aml yn cynnwys sawl tîm a gwasanaeth gwahanol.

Mae angen i'r holl wasanaethau hyn gydweithio'n dda fel bo teuluoedd yn hyderus, yn hapus ac yn unedig.

Awdurdodau lleol fydd yn gyfrifol am weithredu Teuluoedd yn Gyntaf mewn ymateb i anghenion lleol, a nod y cynllun yw :-

  • Helpu pobl o oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel i ddod o hyd i waith a datblygu yn eu swyddi;
  • Annog plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n dlawd neu'n agored i risg o dlodi i gyflawni eu potensial;
  • Sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn ddiogel.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar drwy raglenni fel Dechrau'n Deg a'r Cyfnod Sylfaen.

Caiff y ddwy raglen eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae Dechrau'n Deg hefyd wedi derbyn cynnydd sylweddol yn y cyllid y mae'n ei dderbyn.

Y gwahaniaeth allweddol rhwng y ddwy raglen hyn a Theuluoedd yn Gyntaf yw bod Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cymorth i bob grŵp oedran.

'Ymyrraeth gynnar'

"Heb newid ein ffordd o weithredu, ni fyddwn yn llwyddo i gael effaith hirdymor ar deuluoedd sy'n byw mewn tlodi," meddai Mrs Thomas.

"Mae ein cynllun gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn blaenoriaethu anghenion y bobl dlotaf ac yn diogelu'r bobl sydd fwyaf agored i dlodi ac allgau cymdeithasol.

"Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a phriodol gyda phlant a theuluoedd i'w helpu i wrthsefyll problemau.

"Rydyn ni eisoes yn gweld hyn yn dwyn ffrwyth. Mae'r ymagwedd 'tîm o amgylch y teulu' wedi bod yn galonogol i deuluoedd sy'n dioddef yn y cyfnod economaidd anodd hwn.

"Drwy gydweithio rhwng asiantaethau a chyflawni gwasanaethau arloesol, gobeithiwn wella bywydau teuluoedd yn gynt er mwyn atal problemau mwy difrifol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol