Y cwymp mwya yng Nghymru a Lloegr

Cyhoeddwyd
Lleidr (cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Mae troseddu wedi codi 3% yn ardal Heddlu Gogledd Cymru.

Mae troseddau yn ardal Heddlu Gwent wedi gostwng 15%, y cwymp mwya' yng Nghymru a Lloegr, yn ôl ystadegau'r Swyddfa Gartref.

Ond mae troseddu wedi codi 3% yn ardal Heddlu Gogledd Cymru tra bod troseddu wedi gostwng 7% yn ardal Heddlu De Cymru a 3% yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Yn ôl yr ystadegau, mae lladrad, byrgleriaeth, lladrad ceir, difrod troseddol a throseddau yn erbyn unigolion i gyd wedi gostwng yn ardal Heddlu Gwent yn ystod y flwyddyn tan ddiwedd mis Mawrth.

'Arloesol'

Yn yr ardal roedd 38,879 o droseddau yn 2011-12 tra oedd 45,593 yn 2010-11.

Ond mae troseddau rhywiol a throseddau sy'n ymwneud â chyffuriau wedi cynyddu.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Simon Prince: "Mae'r manylion gafodd eu cyhoeddi heddiw unwaith eto yn cadarnhau ein dulliau arloesol a hyblyg wrth daclo trosedd yn ogystal â'n gwaith â phartneriaid i atal troseddu.

"Rhaid i drigolion hefyd dderbyn clod am y gostyngiad am fod mwy o bobl yn gwneud mwy i wella eu diogelwch personol ac yn derbyn cyngor atal trosedd ..."

Yn ôl Heddlu De Cymru, roedd achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol 21% yn llai a gostyngodd achosion o ddwyn ceir bron 16%.

Mae difrod troseddol wedi gostwng 16% a lladrad wedi gostwng 7%.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Julian Kirby: "Ein neges i droseddwyr, gan gynnwys y rheini sy'n troseddu dro ar ôl tro, yw y byddwn ni ar eich holau."

45%

Mae troseddau wedi codi 3% yn ardal Heddlu Gogledd Cymru.

Roedd cynnydd o 45% mewn achosion twyll a ffugiadau a chynnydd o 16% mewn byrgleriaethau.

Yn ogystal bu yna gynnydd o 1% o ran lladrad ond roedd gostyngiad o 2% mewn troseddau rhywiol. Doedd dim newid yn y troseddau treisgar gafodd eu cofnodi.

Gostyngodd troseddau sy'n ymwneud â chyffuriau 21% a gostyngodd yr achosion difrod troseddol 6%.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard: "Roedd cynnydd bach yn nifer y troseddau'r llynedd.

"Bu nifer o newidiadau i'r llu yn ystod y cyfnod hwn ond doedden ni ddim yn hunanfodlon ynglŷn â'n perfformiad."

Ychwanegodd fod y Prif Gwnstabl wedi comisiynu adolygiad a bod canfyddiadau'r adolygiad wedi dechrau cael eu gweithredu ym mis Ebrill eleni.

'Arwyddocaol'

"Mae newid arwyddocaol ym mherfformiad y llu wedi bod ers hynny," meddai.

Gostyngodd troseddau gafodd eu cofnodi 3% yn y flwyddyn rhwng mis Ebrill 2011 a diwedd mis Mawrth eleni.

Bu cynnydd o 35% mewn achosion twyll a ffugiadau a chynnydd o 16% mewn troseddau sy'n ymwneud â chyffuriau yn y cyfnod hwn.

Gostyngodd troseddau byrgleriaeth a lladrad 8% yr un a gostyngodd troseddau rhywiol 9%.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol