Anogaeth i gario'r fflam yng ngwasaneth y Sul

  • Cyhoeddwyd
Kevin Davies
Disgrifiad o’r llun,
Y Parchedig Kevin Davies oedd yn annerch y Gwasanaeth yn yr Eisteddfod

Cario'r fflam oedd thema'r gwasanaeth crefyddol ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg fore Sul ac yr oedd Fflam y Gemau Olympaidd yn ddelwedd bwysig mewn anerchiad o'r llwyfan.

Yn ystod y gwasanaeth cyfeiriodd y Parchedig Kevin Davies, a luniodd yr oedfa, yn aml at y Gemau Olympaidd sy'n cael eu cynnal yn Llundain yr un wythnos a'r Brifwyl.

Cymerwyd rhan gan aelodau o eglwysi Annibynnol y Tabernacl, Y Barri, a Bethel, Penarth, a disgyblion Ysgol Bro Morgannwg.

Gan gyfeirio at gyfraniad y rhai hynny a fu'n cario fflam Cristnogaeth yn Y Fro dros y canrifoedd pwysleisiodd ddyletswydd y genhedlaeth bresennol i sicrhau fod y fflam honno yn dal i losgi.

Daeth fflam arall y Gemau Olympaidd yn ddelwedd ganolog yn ei anerchiad a'r elfen o gystadlu yn y Gemau ac yn yr Eisteddfod a phwysigrwydd 'dal ati' yn y ddau le.

'Gwaith caled'

Cyfeiriwyd hefyd at nerth ac ymroddiad y cystadleuwyr yn y ddau ddigwyddiad.

"Heb os mae ymarfer, pa beth bynnag yw'r gamp, yn y Gemau Olympaidd neu ar lwyfan yr Eisteddfod yn golygu llawer iawn o waith caled a dycnwch i ddal ati, os ydym am lwyddo, ac mae hynny'n golygu hunanddisgyblaeth a dyfalbarhad," meddai.

"Boed i ni wrth ymarfer yn gyson ac yn galed i ymdebygu i'r Arglwydd Iesu Grist ni fydd yn rhwydd, na chwaith yn hawdd, ac ar dro mi fydd yn brifo, ond gadewch i ni ddal ati," ychwanegodd.

Pwysleisiodd nad yw'r Cristion yn gwasanaethu er bri personol ond er mwyn llwyddiant yr Eglwys.

"Ond da o beth i ni gofio fod pawb ar dro angen cael ei annog i ddyfalbarhau gyda'r gwaith," meddai.

"Arwyddair y Gemau Olympaidd yw 'ysbrydoli cenhedlaeth'.

"Boed i genhedlaeth iau ein heglwysi gael eu hysbrydoli wrth iddyn nhw weld y rhai sy' gweithio ac yn gweithredu o fewn ein heglwysi, wrth ein bod yn annog ac yn ysgogi ein gilydd a thrwy hynny yn barod i fod yn rhan un dydd o gadw'r fflam ynghyn," meddai.

Gan barhau â'r ddelwedd Olympaidd ychwanegodd: "Yn naturiol anelu at ennill y Fedal Aur y bydd pob cystadleuydd yn y Gemau Olympaidd, ond i'r Cristion yr hyn sydd yn rhaid ei wneud yw ymdrechu hyd eithaf ein gallu, i gadw'r ffydd a gorffen y ras."

"Felly rhedwn gyfeillion i ennill, cariwn y fflam, a derbyn y wobr - sef Coron Bywyd," meddai.

Hefyd gan y BBC