Codi £150m ar gyfer cynllun trac rasio Glyn Ebwy

World Touring Car yn Brands Hatch Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Gallai Pencampwriaeth fel y Touring Car gael ei gynnal yno

Mae'r rheolwr sydd y tu cefn i gynllun £150 miliwn ar gyfer trac rasio ceir yn ne Cymru yn dweud bod y cyllid wedi ei gasglu ac y gall y cynlluniau gael eu cyflwyno i'r cyngor yn fuan.

Fe fydd y trac yng Nglyn Ebwy yn gallu cynnal prif bencampwriaethau a chyflogi miloedd yn ôl y prif weithredwr Michael Carrick.

Stad ddiwydiannol Rassau oddi ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd sydd wedi ei ddewis ar gyfer y trac.

Yr wythnos nesaf fe fydd digwyddiadau cyhoeddus yn cychwyn wrth i'r cwmni barhau eu hymgynghoriad gyda'r trigolion lleol.

Cafodd y cynlluniau eu datgelu fis Tachwedd ond nawr fe fydd cynlluniau swyddogol yn cael eu cyflwyno i'r cyngor lleol o fewn rhai misoedd.

Yn ogystal â'r trac rasio fe fydd 'na ddau drac rasio oddi ar y ffordd, trac cartio, parc busnes a dau westy.

'Gwneud gwahaniaeth'

Dywedodd Mr Carrick fod 'na sawl rheswm pam bod y safle 830 acer wedi ei chlustnodi gan gynnwys y cysylltiadau trafnidiaeth a'r agosrwydd at ddinasoedd fel Caerdydd a Birmingham.

"I grynodi, fe fydd yn cael effaith economaidd positif ar yr ardal, yn gweddnewid bywydau nifer yn yr ardal, sy'n ardal ddifreintiedig," meddai wrth BBC Cymru.

Image copyright Other
Image caption Mae'r datblygwyr am weld y MotoGP yn dod i'r cymoedd

"Fe fydd y math yma o fuddsoddiad yn gwneud gwahaniaeth sylweddol."

Cafodd cwmni o'r enw, Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd, ei sefydlu er mwyn adeiladu a chynnal y trac rasio.

Mr Carrick, cyn uwch swyddog gyda banc Merrill Lynch yn America, sy'n arwain y cwmni gyda chyn-arweinydd y Blaid Lafur, Yr Arglwydd Neil Kinnock, yn gadeirydd y bwrdd ymgynghorol.

Eglurodd Mr Carrick fod yr ymateb cynnar gan bobl leol yn tynnu sylw at yr angen am hyfforddi i sicrhau bod modd cyflogi gweithwyr o'r ardal leol.

Fe fyddai Pencampwriaeth World Touring Car a Moto GP yn gallu cael eu cynnal yno yn y dyfodol yn ôl datblygwyr.

Y gobaith yw y byddai'r gwaith yn cychwyn ar y safle'r flwyddyn nesaf cyn agor yn 2015.

Mae Cyngor Blaenau Gwent eisoes wedi dweud eu bod "â diddordeb gwirioneddol mewn unrhyw gynnig o safon a fyddi'n denu buddsoddiad sylweddol i'r ardal".

Arian i wireddu'r prosiect

"Mae'r datblygiad yma yn un cyffrous," meddai arweinydd y cyngor, Hedley McCarthy.

"Fe fydd yn gweddu gyda'r cynlluniau sydd eisoes yn bodoli yn Y Gweithfeydd a'r Parth Mentergarwch, yn ogystal â gwella ffordd Blaenau'r Cymoedd a thrydaneiddio'r rheilffordd i Lyn Ebwy."

Yn y cyfamser mae trafodaethau yn dal i'w cynnal rhwng y datblygwyr a Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan er mwyn sicrhau mwy o gefnogaeth ariannol.

Ond mae Mark James, y sylwebydd moduro, yn dweud fod ganddo deimladau cymysg am y cyhoeddiad.

"Roedden nhw'n sôn am ddod i lefydd eraill fel Pembre ryw ddegawd yn ôl.

"Maen nhw'n pallu dod yn ôl nes bod rhywun yn buddsoddi mewn adeiladau, mewn pont neu dwnnel i groesi'r trac.

"Felly dwi ddim yn gweld y gynulleidfa yn dod i rywle fel Glyn Ebwy.

"Byddwn i yn croesawu unrhyw beth fyddai'n cefnogi'r gamp yng Nghymru, ond pam ailddechrau pan mae 'na lefydd yma yn barod, ym Mhenbre yn Tŷ Croes."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.