BBC Cymru Fyw

£11,600 ar yswiriant iechyd personol

Published
image copyrightGrŵp Llandrillo Menai
image captionMae Grŵp Llandrillo Menai yn gwraio dros £11,000 y flwyddyn ar yswiriant iechyd i staff
Mae coleg addysg uwch wedi amddiffyn y ffordd y mae'n talu am yswiriant meddygol preifat ar gyfer nifer o'i uwch swyddogion.
Mae Grŵp Llandrillo Menai - sydd a'i bencadlys yn Llandrillo yn Rhos - yn gwario dros £11,000 y flwyddyn ar yswiriant ar gyfer chwe aelod o staff.
Mae'r coleg yn un o dri choleg yng Nghymru sydd yn darparu yswiriant meddygol preifat i rai swyddogion, ond mae un aelod seneddol ac undeb addysg yn pryderu am y ffordd y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.

Anfodlon

Grŵp Llandrillo Menai ydi'r coleg addysg uwch mwyaf yng Nghymru, gyda 23 safle ar hyd Conwy, Gwynedd a Môn.
Mae'r coleg yn darparu'r hyn y mae'n ei alw yn 'yswiriant iechyd personol cynhwysfawr' ar gyfer y prif weithredwr, tri phennaeth, a dau gyfarwyddwr.
Mae'r coleg yn disgwyl gwario £11,600 ar yswiriant meddygol i'r chwe aelod o staff eleni - yswiriant fydd yn galluogi'r uwch swyddogion i dderbyn llawdriniaeth neu brofion heb orfod mynd ar restr aros y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Ond mae rhai yn anfodlon gyda'r sefyllfa gan mai arian cyhoeddus sydd yn ariannu'r coleg, ac felly'n talu am y gofal iechyd preifat yma.
Dywedodd Guto Bebb, yr Aelod Seneddol Ceidwadol dros Aberconwy:
"Rwy'n synnu fod Grŵp Llandrillo Menai yn gwneud hyn, oherwydd mae rhai o'r uwch staff ar gyflogau da iawn.
"Dydw i ddim yn amau bod y cyflogau'n dda gan ei fod yn sefydliad mawr a chymhleth, ond rwy'n credu ei bod yn ergyd i'r trethdalwr bod sefydliad sy'n cael ei ariannu gan y trethdalwr yn ystyried bod rhaid darparu gofal iechyd personol preifat i rai o'u staff, ac yn enwedig yn y cyfnod economaidd anodd yma."

Tri choleg

Dydi'r mwyafrif o golegau addysg uwch yng Nghymru ddim yn darparu'r math yma o yswiriant iechyd personol i aelodau o'u staff.
Fe gysylltodd BBC Cymru gyda 18 o golegau, a'r unig rai sydd yn cynnig yswiriant iechyd yn ogystal â Grŵp Llandrillo Menai ydi coleg Ystrad Mynach yn Hengoed - sydd yn gwario £3,500 y flwyddyn ar yswiriant iechyd i bum aelod o staff, a Choleg Ceredigion.
Mae Coleg Ceredigion yn darparu yswiriant iechyd preifat i un aelod o staff ar gost o ychydig dros £500 y flwyddyn.
Yn ôl Coleg Ystrad Mynach mae'n costio llai na £1.70 y diwrnod ar gyfer pob uwch swyddog, ac mae'r yswiriant yn golygu y byddai swyddog yn gallu dychwelyd i'r gwaith cyn gynted a phosib ar ôl dioddef o salwch.
Chawson ni ddim ymateb gan ddau o'r 18 coleg y buom mewn cysylltiad â nhw.

'Egwyddor'

Yn ôl Philip Dixon o undeb yr ATL - undeb sydd yn cynrychioli darlithwyr coleg: "Mae cwestiwn sylfaenol yma am y defnydd o arian cyhoeddus. Fe nealltwriaeth i yw bod yr arian yma yn mynd i gontractwr preifat.
"Mae gennym Wasanaeth Iechyd Gwladol da yng Nghymru, ac mae'r rhan fwyaf o golegau eraill yn fodlon gyda hynny.
"Pam bod yr arian cyhoeddus yma'n cael ei ddefnyddio ar gyfer contractwr preifat?
"Mae hynny'n gwestiwn o egwyddor sydd angen ei ystyried, ac fe fyddwn i am godi hynny gyda nhw."
Mewn datganiad, fe ddywedodd Grŵp Llandrillo Menai ei fod yn cynnig yswiriant iechyd cynhwysfawr i'r uwch swyddogion fel rhan o becyn cytundebol cystadleuol, ac mae darparu yswiriant o'r fath yn golygu y gall yr uwch swyddogion ddychwelyd i'r gwaith mor fuan â phosib ar ôl bod yn sâl.
Fe ddywedodd y Grŵp ei fod yn amhosib pwyso a mesur gwerth am arian y polisi yswiriant gan nad oes modd gwybod pryd y bydd y staff yn dioddef unrhyw waeledd, a bod y chwe aelod o staff yn talu treth bersonol am y pecynnau yswiriant.
Mae Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Ystrad Mynach yn dweud ei fod yn well talu am ofal iechyd preifat yn hytrach na wynebu cyfnod lle mae staff i ffwrdd o'r gwaith am gyfnod estynedig.

Straeon perthnasol

  • Cytuno i uno Coleg Llandrillo a Choleg Menai