'Angen cadw golwg'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cyfreithiwr wedi dweud wrth BBC Cymru fod angen system fwy cadarn wrth gadw cofnod o swyddogion yr heddlu sy'n ymddiswyddo wrth wynebu honiadau o gamymddwyn yn y gwaith.

Mewn rhai achosion, mae swyddogion sydd wedi ymddiswyddo o un heddlu wedi llwyddo i gael gwaith gyda heddlu mewn ardal arall.

Dywed y cyfreithiwr troseddol Stuart Hutton y dylid sefydlu bas data er mwyn cadw golwg ar swyddogion.

Yn ôl y Swyddfa Gartref, mae 'na well trefn erbyn hyn ond maen nhw'n dweud fod y cyfrifoldeb yn y pen draw ar ysgwyddau'r heddluoedd unigol.

"Mae'r Swyddfa Gartref a'r gwasanaeth heddlu wedi cryfhau'r system i ddelio â chamymddygiad o fewn yr heddlu ac archwilio swyddogion," meddai llefarydd.

"Mae'r cyfrifoldeb dros blismona o ddydd i ddydd, penderfyniadau gweithredol ac achosion unigol yn perthyn i'r heddluoedd eu hunain."

Ymddiswyddo

Yn ôl ffigurau ddaeth i law, fe wnaeth 18 o swyddogion Heddlu De Cymru ymddiswyddo wrth wynebu ymchwiliad rhwng 2009 a 2011.

Roedd pedwar wedi ymddiswyddo o Heddlu'r Gogledd, a thri yn ardal Heddlu Gwent.

Er nad oedd yr un o swyddogion Dyfed Powys wedi ymddiswyddo wrth wynebu ymchwiliad, fe gafodd dau eu diswyddo ac fe dderbyniodd wyth rybudd ysgrifenedig.

Yn ddiweddar cafwyd y plismon Simon Harwood yn ddieuog o ddynladdiad y gwerthwr papurau newydd Ian Tomlinson, a fu farw yn ystod terfysgoedd G20 yn Llundain.

Roedd y Cwnstabl Harwood wedi gweithio i'r Met yn y gorffennol ond fe adawodd wrth wynebu achos o gamymddwyn. Yna aeth i weithio i Heddlu Sussex cyn dychwelyd i'r Met.

Er i'r llys ei gael yn ddieuog o ddynladdiad mae PC Harwood yn wynebu honiadau o gamymddwyn yn ddiweddarach y mis hwn.

Disgrifiad,
Steffan Messenger fu'n egluro mwy wrth Garry Owen ar y Post Cynta ddydd Llun.

Disgyblu

Yn ôl Jeff Mapps, Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu yng Nghymru, pe bai swyddog yn cael ei gyhuddo o gamymddwyn neu ei fod yn wynebu achos disgyblu, fe allai'r unigolyn ofyn i gael ymddiswyddo neu ymddeol - ond dyw hyn ddim o reidrwydd yn cael ei ganiatáu.

Dywedodd y dylai unrhyw achosion disgyblu fod ar ffeil unigolyn ac ar gael i heddluoedd eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd fod yna "rhai achosion prin pan mae cynnig i ymddiswyddo yn cael ei ystyried yn anaddas.

"Yn yr amgylchiadau hyn byddai sicrhau fod y swyddog yn gadael ei waith - y gosb fwyaf llym sydd ar gael i wrandawiad disgyblu - a hynny heb y risg o wynebu apêl, yn arbed arian cyhoeddus ac felly yn cael ei ystyried yn gam priodol.

Dywed Heddlu'r De eu bod yn disgwyl y safon uchaf gan bob aelod o staff ac na fyddant yn goddef unigolion sy'n tanseilio'r gwasanaeth.

"Mae gennym adran sy'n sicrhau ein bod yn ymateb yn gadarn i honiadau ac yn ymchwilio i swyddogion os oes achos i bryderu am eu hymddygiad."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent eu bod yn ymchwilio pob honiad o gamymddwyn, neu fod achosion o'r fath yn cael eu hystyried gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Fe wnaeth Dyfed Powys ein cyfeirio at eu gwefan sy'n datgan: "Dylai pobl sy'n gweithio i'r gwasanaeth ymddwyn yn briodol drwy'r amser.

"Mae disgwyl iddynt ymddwyn yn onest, yn deg ac yn amhleidiol, dylid trin y cyhoedd a chydweithwyr gyda pharch. Ni ddylid camddefnyddio pwerau ac awdurdod, nac ymddwyn mewn modd sy'n tanseilio hyder y cyhoedd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol