Cadarnhau cau Ysgol y Parc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafwyd 141 o wrthwynebiadau

Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cadarnahu y bydd Ysgol y Parc ger y Bala yn cau ar Fedi 1, 2013.

Roedd dyfodol yr ysgol yn destun dadlau mawr dros y blynyddoedd diweddar ac, wrth gyhoeddi'r penderfyniad, nododd Llywodraeth Cymru fod 141 o wrthwynebiadau wedi eu derbyn gan ddisgyblion, cyn-ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr, staff yr ysgol ac eraill.

Ond mewn llythyr anfonwyd at Gyngor Gwynedd, dywedodd: "Ar ôl pwyso a mesur yn ofalus, mae'r gweinidog yn teimlo bod yr awdurdod lleol wedi cynnig atebion digonol i'r materion a godwyd yn y gwrthwynebiadau statudol.

"Mae'r gweinidog o'r farn nad yw Ysgol y Parc yn ysgol boblogaidd gan fod yna nifer o lefydd gwag yn yr ysgol, a bod hyn wedi bod yn wir ers sawl blwyddyn.

"Mae'n cydnabod bod disgyblion yn cael addysg o safon dda yn Ysgol y Parc.

"Serch hynny, mae'n nodi bod yr ysgol y cynigir trosglwyddo'r disgyblion iddi, Ysgol O M Edwards, wedi ennill graddau uwch ym mhob un o'r saith cwestiwn allweddol pan gafodd ei harolygu gan Estyn ym Mai 2006."

Dywedodd y gweinidog ei fod yn cymeradwyo'r cynigion i gau Ysgol y Parc ac i drosglwyddo'r disgyblion i Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn ar y sail:

  • Y bydd, o leiaf, yn cynnal ac, yn ôl pob tebyg, yn gwella safon y ddarpariaeth addysg yn yr ardal ac y dylai sicrhau cwricwlwm eang a chytbwys i bob grŵp oedran perthnasol;
  • Y bydd yn caniatáu i ddisgyblion sy'n mynd i Ysgol y Parc, neu a fyddai wedi mynd yno fel arall, gael addysg mewn ysgol arall addas sydd o fewn pellter rhesymol;
  • Y bydd yn helpu'r awdurdod lleol i ddarparu patrwm sy'n ariannol gynaliadwy o ysgolion a gynhelir i safon dda.

'Symud ymlaen'

Dywedodd Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Sian Gwenllian: "Dydy hi byth yn hawdd cau ysgol, yn enwedig un sydd wedi dysgu cenedlaethau o blant, ac mae cryn bwyso a mesur wedi digwydd cyn cyrraedd y penderfyniad.

"Gan fod y gweinidog yntau wedi cyhoeddi ei benderfyniad i gau, gallwn symud ymlaen gyda'r gwaith o uwchraddio Ysgol O M Edwards er lles plant yr ardal.

"Mae'r gwelliannau gwerth dros £900,000 yn cynnwys datblygu neuadd addas; creu dosbarthiadau mwy hyblyg ar gyfer gweithgareddau amrywiol; gwelliannau i'r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen; uwchraddio'r gegin a gwella darpariaeth ar gyfer staff.

"Fel mae'r gweinidog wedi datgan, bydd y trefniadau newydd yn sicrhau fod plant Y Parc yn parhau i gael eu haddysgu mewn ysgol lwyddiannus, a hynny o fewn cyd-destun gwledig a Chymreig."

Yn ogystal, mae trafodaethau gyda chymuned Y Parc eisoes wedi cychwyn ynglŷn ag adnabod opsiynau ar gyfer defnyddio safle'r ysgol ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

Straeon perthnasol