Cysylltiad ag achosion o E.coli sy'n tarddu o'r un lle

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pedwar wedi eu heintio, gan gynnwys dau blentyn, ag E.coli

Mae ymchwilwyr sy'n astudio achosion E.coli yn dweud bod profion yn datgelu bod cysylltiad rhwng dau achos.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i'r haint ddeillio o'r un tarddiad.

Parhau i ymchwilio y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a thri awdurdod lleol i darddiad haint E.coli 0157 ac mae lle i gredu fod cysylltiad gyda Fferm Antur Cantref ger Aberhonddu.

Mae'r canlyniadau wedi dangos bod bod dau o blant wedi dal yr haint o'r un lle.

Roedd y ddau wedi ymweld â'r fferm ddyddiau cyn cael eu taro'n wael ond maen nhw'n gwella gartef erbyn hyn.

Cymharu

Mae dau o bobl eraill, aelodau teulu un o'r plant, hefyd wedi profi'n bositif i'r un math o haint.

Credir bod un wedi dal yr haint yr un pryd ond heb symptomau tra bod y llall wedi mynd yn sâl yn ddiweddarach ac wedi dal yr haint drwy gysylltiad gyda'r plentyn.

Mae profion wedi eu cynnal ar anifeiliaid y fferm.

Bydd unrhyw brawf positif o E.coli 0157 yn cael ei gymharu â haint y bobl ymwelodd â'r lle.

Mae Cyngor Sir Powys yn cydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ganfod y tarddiad ac mae Adrannau Iechyd Amgylcheddol Ceredigion a Chaint, lle mae'r plant yn byw, yn cynorthwyo.

Tra bod profion yn cael eu cynnal ar darddiad yr haint mae'r fferm wedi derbyn cyngor i atal cysylltiad rhwng anifeiliaid ac aelodau'r cyhoedd.

Dywedodd y Dr Mac Walapu, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae perchnogion y fferm wedi cydweithredu'n llawn.

"Dylai unrhyw un aeth i'r fferm ers dechrau Awst a chanddo symptomau E.coli O157 roi gwybod i feddyg teulu ar unwaith.

"Ni ddylai unrhyw un sy'n sâl fynd i'r gwaith, yr ysgol na'r feithrinfa."

Hylendid

Dywedodd yr awdurdodau fod y mesurau rheoli ac arferion hylendid canlynol yn gallu atal heintiau fel E.coli 0157:

• Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd;

• Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig);

• Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol