'Eithafwyr' am radicaleiddio Moslem ifanc yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna 30,000 o Foslemiaid yng Nghaerdydd

Mae eithafwyr Islamaidd wedi bod yn rhan o ymgyrch i radicaleiddio Moslemiaid ifanc, yn ôl rhaglen ymchwiliadol BBC Cymru.

Roedd gohebydd rhaglen Week In Week Out yn gweithio'n gudd am fisoedd, yn cwrdd ag aelod grŵp o'r enw Cefnogwyr Tawheed yng Nghaerdydd.

Ceisiodd dyn o'r enw Rofi geisio ei radicaleiddio drwy ei gyfeirio at wefannau eithafol a fideos oedd yn pregethu casineb.

Dywedodd y gohebydd: "Wrth weithio fel hyn mae wedi agor fy llygaid i'w bywyd nhw a pha mor bergylus y gallai'r sefyllfa fod.

'Casineb'

"Dim ond pryd mae bwriad i'ch radicaleiddio mae rhywun yn sylweddoli beth allai hynny arwain ato.

"A'r hyn sy'n codi ofn arna' i yw sut maen nhw'n dylanwadu ar eraill drwy gasineb ac anfodlonrwydd."

Mae'r rhaglen wedi holi Alex Meleagrou-Hitchins, arbenigwr ar radicaliaeth o Goleg y Brenin, Llundain, am brofiadau'r gohebydd wrth gyfarfod â Rofi.

"Yn sicr, mae hwn yn achos clir o radicaleiddio a cheisio recriwtio," meddai.

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi bod yng Nghaerdydd yn ystod y 12 mis diwethaf sy'n gysylltiedig ag eithafwyr Islamaidd.

Yn Hydref 2011 arestiodd Heddlu Kenya ddau ddyn 18 oed o Gaerdydd ar y ffin gyda Somalia.

Cyfrinachol

Honnwyd eu bod yn ceisio ymuno ac ymladd yn rhengoedd al-Shabab, grŵp Islamaidd milwriaethus.

Yn Ionawr 2012 ataliodd yr heddlu gyfarfod grŵp Cefnogwyr Tawheed mewn canolfan gymunedol yng Nghaerdydd.

Yn Chwefror cafodd dau o Gaerdydd eu carcharu am gynllunio i osod ffrwydradau yng Nghyfnewidfa Stoc Llundain.

Mae Week In Week Out wedi gweld adroddiad cyfrinachol yr heddlu sy'n rhybuddio bod pobl bregus yn cael eu targedu gan eithafwyr Islamaidd o dan arweiniad Sajid Idris, postmon o Gaerdydd.

Y grŵp yw Cefnogwyr Tawheed.

Hefyd mae'r Swyddfa Gartref yn cydnabod bod radicaleiddio ac eithafiaeth yn y ddinas yn fygythiad.

Mae cefnogwyr Tawheed am i gyfraith Sharia gael ei gweithredu - maen nhw'n erbyn democratiaeth a rhyddid ac yn credu y bydd Islam yn brif grefydd y byd.

"Mae Al Qaeda yn bwysig iddyn nhw," meddai Mr Meleagrou-Hitchins. "Maen nhw'n dilyn yr un ffynonellau ac yn defnyddio'r un dehongliadau crefyddol.

'Terfysgol'

"Yr unig wir wahaniaeth yw bod Al Qaeda yn canolbwyntio'n llwyr ar hyrwyddo a threfnu gweithredoedd terfysgol yn y gorllewin.

"Er mwyn i'r grŵp o dan sylw oroesi, maen nhw'n gorfod osgoi'r math yna o weithredu oherwydd ni fyddan nhw'n gallu parhau ..."

Yng Nghaerdydd mae 30,000 o Foslemiaid a nifer fawr yn poeni am Gefnogwyr Tawheed.

Mae pob mosg wedi eu gwahardd rhag dosbarthu taflenni a chynnal cyfarfodydd.

Dywedodd Saleem Kidwai o Gyngor Moslemiaid Cymru: "Mae'r Islam maen nhw'n ei ddysgu yn wahanol iawn i'r gwir Islam. Mae yna bobl sy'n naïf iawn ... a gall y bobl hyn ddylanwadu arnyn nhw.

"Dyna pam bod yna bryder o fewn y gymuned."

Dangoswyd rhan o dystiolaeth y rhaglen i'r Arglwydd Carlile QC, cyn gynghorydd y llywodraeth ar ddeddfwriaeth terfysgaeth.

Torri'r gyfraith

Roedd o'r farn fod rhai o'r fideos a datganiadau cyhoeddus wedi torri'r gyfraith.

"Mae posibilrwydd real fod deddfau gwrthderfysgaeth wedi eu torri - oherwydd canmol gweithredoedd y rhai oedd yn euog o derfysgaeth," meddai.

Mae Rofi yn gwadu radicaleiddio y gohebydd cudd. "Rwy'n pregethu Islam yn y modd y dylai gael ei bregethu," meddai.

Dywedodd Sajid Idris nad oedd yn ymwneud ag unrhyw radicaleiddio. Mae wedi gwadu unrhyw weithred droseddol o ran ei hun ac o ran ei grŵp.

Cadarnhaodd Heddlu De Cymru eu bod yn poeni am weithredoedd "nifer fach iawn o bobl".

Ond dywedodd llefarydd eu bod wedi cymryd camau gyda chymorth y gymuned Foslemaidd.

Undercover: Islamic Extremist, 10.35pm, nos Fawrth, BBC 1 Cymru.

Straeon perthnasol