BBC Cymru Fyw

'Angen i'r Gwasanaeth Iechyd ddysgu gwersi wedi achos Robbie Powell'

Published
image copyrightPA
image captionBu farw Robbie Powell yn Ysbyty Treforys, Abertawe, yn 1990

Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau fod y Gwasanaeth Iechyd yn dysgu gwersi o achos Robbie Powell, ac o hyn ymlaen fe fydd 'na bwyslais ar wella cyswllt a chydweithrediad rhwng ysbytai, meddygon teulu, rhieni a chleifion.

Mewn datganiad i Aelodau'r Cynulliad yn y Senedd, mynnodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths fod gwaith eisoes wedi cychwyn i ddysgu gwersi.

Bu farw Robbie Powell yn yr ysbyty ar 17 Ebrill 1990.

Penderfyniad y post mortem oedd bod y bachgen 10 oed wedi marw o salwch Addison.

Mae'r salwch yn un prin ac fel arfer yn effeithio ar bobol rhwng 20 a 60 mlwydd oed.

Mae'n effeithio ar y chwarennau arennol ond mae modd ei reoli ac i'r claf allu byw bywyd llawn.

Ni chafodd y ffaith fod Robbie Powell yn dioddef o'r salwch ei ddarganfod.

Ers ei farwolaeth, cafwyd nifer o ymchwiliadau, cyn i'r Prif Weinidog sefydlu ymchwiliad annibynnol gyda'r bwriad o ystyried ac asesu'r dystiolaeth ac i ofyn pa wersi oedd angen eu dysgu i sicrhau na fyddai achos fel hyn yn digwydd eto.

Argymhellion

Mae'r adroddiad yn nodi fod 'na ddatblygiadau pwysig wedi digwydd yn y maes ers marwolaeth Robbie Powell ond fod achos Robbie Powell yn dal i godi nifer o gwestiynau.

Mae cynnwys yr adroddiad i'w weld yma, ond mae ynddo nifer o argymhellion:-

 • Mae angen i feddygon teulu fod yn derbyn a hynny yn ysgrifenedig, wedi i'r claf adael gofal a thriniaeth mewn ysbyty, pob manylyn ynghyd â gwybodaeth am y camau meddygol nesaf sy'n ymwneud â thrin claf;
 • Mae angen anfon yr ohebiaeth at sylw'r meddyg wnaeth yr argymhelliad am driniaeth ysbyty yn y lle cyntaf. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw hynny pob amser yn digwydd;
 • Mae angen rhoi gwybod i riant am y ffeithiau a'r camau nesaf wedi i'r claf adael ysbyty. Ddigwyddodd hynny dim yn achos Robbie Powell. Fe ddylai'r teulu fod wedi cael gwybod am yr angen i gynnal profion pellach;
 • Mae angen i ohebiaeth ysbyty gael sylw'r meddyg anfonodd y claf i'r ysbyty yn y lle cyntaf;
 • Mae angen cofnodi'r prif bwyntiau fel bo'r wybodaeth ar gael i feddygon all fod yn ystyried yr achos yn y dyfodol;
 • Mae angen rhoi gwybod i riant am ganlyniadau profion a thriniaeth ac mi ddylai hynny fod yn orfodol;
 • Mae angen sicrhau fod meddygon yn gyfarwydd â hanes meddygol y claf;
 • Mae angen sefydlu trefn fel bo meddygon yn sicrhau dilyniant mewn gofal;
 • Mae angen i ysbytai gael trefn i hwyluso i feddygon allu gweld nodiadau mewn da bryd;
 • Mae angen trefn i sicrhau fod nodiadau ar gael ar gael yn dilyn cwyn yn erbyn meddyg yn dilyn marwolaeth claf;
 • Mae angen trefn i allu rhiant weld nodiadau claf. Mi ddylai hynny ddigwydd yn y feddygfa, gyda Rheolydd y Feddygfa ynghyd â Chynrychiolydd Annibynnol y rhiant yn bresennol.

Straeon perthnasol

 • Carwyn Jones yn ymddiheuro i deulu bachgen