'Angen i'r Gwasanaeth Iechyd ddysgu gwersi wedi achos Robbie Powell'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Robbie Powell yn Ysbyty Treforys, Abertawe, yn 1990

Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau fod y Gwasanaeth Iechyd yn dysgu gwersi o achos Robbie Powell, ac o hyn ymlaen fe fydd 'na bwyslais ar wella cyswllt a chydweithrediad rhwng ysbytai, meddygon teulu, rhieni a chleifion.

Mewn datganiad i Aelodau'r Cynulliad yn y Senedd, mynnodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths fod gwaith eisoes wedi cychwyn i ddysgu gwersi.

Bu farw Robbie Powell yn yr ysbyty ar 17 Ebrill 1990.

Penderfyniad y post mortem oedd bod y bachgen 10 oed wedi marw o salwch Addison.

Mae'r salwch yn un prin ac fel arfer yn effeithio ar bobol rhwng 20 a 60 mlwydd oed.

Mae'n effeithio ar y chwarennau arennol ond mae modd ei reoli ac i'r claf allu byw bywyd llawn.

Ni chafodd y ffaith fod Robbie Powell yn dioddef o'r salwch ei ddarganfod.

Ers ei farwolaeth, cafwyd nifer o ymchwiliadau, cyn i'r Prif Weinidog sefydlu ymchwiliad annibynnol gyda'r bwriad o ystyried ac asesu'r dystiolaeth ac i ofyn pa wersi oedd angen eu dysgu i sicrhau na fyddai achos fel hyn yn digwydd eto.

Argymhellion

Mae'r adroddiad yn nodi fod 'na ddatblygiadau pwysig wedi digwydd yn y maes ers marwolaeth Robbie Powell ond fod achos Robbie Powell yn dal i godi nifer o gwestiynau.

Mae cynnwys yr adroddiad i'w weld yma, ond mae ynddo nifer o argymhellion:-

 • Mae angen i feddygon teulu fod yn derbyn a hynny yn ysgrifenedig, wedi i'r claf adael gofal a thriniaeth mewn ysbyty, pob manylyn ynghyd â gwybodaeth am y camau meddygol nesaf sy'n ymwneud â thrin claf;
 • Mae angen anfon yr ohebiaeth at sylw'r meddyg wnaeth yr argymhelliad am driniaeth ysbyty yn y lle cyntaf. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu nad yw hynny pob amser yn digwydd;
 • Mae angen rhoi gwybod i riant am y ffeithiau a'r camau nesaf wedi i'r claf adael ysbyty. Ddigwyddodd hynny dim yn achos Robbie Powell. Fe ddylai'r teulu fod wedi cael gwybod am yr angen i gynnal profion pellach;
 • Mae angen i ohebiaeth ysbyty gael sylw'r meddyg anfonodd y claf i'r ysbyty yn y lle cyntaf;
 • Mae angen cofnodi'r prif bwyntiau fel bo'r wybodaeth ar gael i feddygon all fod yn ystyried yr achos yn y dyfodol;
 • Mae angen rhoi gwybod i riant am ganlyniadau profion a thriniaeth ac mi ddylai hynny fod yn orfodol;
 • Mae angen sicrhau fod meddygon yn gyfarwydd â hanes meddygol y claf;
 • Mae angen sefydlu trefn fel bo meddygon yn sicrhau dilyniant mewn gofal;
 • Mae angen i ysbytai gael trefn i hwyluso i feddygon allu gweld nodiadau mewn da bryd;
 • Mae angen trefn i sicrhau fod nodiadau ar gael ar gael yn dilyn cwyn yn erbyn meddyg yn dilyn marwolaeth claf;
 • Mae angen trefn i allu rhiant weld nodiadau claf. Mi ddylai hynny ddigwydd yn y feddygfa, gyda Rheolydd y Feddygfa ynghyd â Chynrychiolydd Annibynnol y rhiant yn bresennol.

Straeon perthnasol