Tyrbinau: 7,000 o enwau ar ddeiseb i Gyngor Sir Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Protest Llanddona
Disgrifiad o’r llun,
Mae grŵp Ynys Môn yn erbyn Tyrbinau Gwynt wedi cynnal sawl protest ar yr ynys

Mae pobl sy'n gwrthwynebu datblygiad o dyrbinau gwynt ar Ynys Môn wedi llunio deiseb sydd wedi cael ei harwyddo gan fwy nag un o bob 10 o boblogaeth yr ynys.

Dywed y grŵp, Ynys Môn yn erbyn Tyrbinau Gwynt (YYTG), bod dros 7,000 o bobl yn cefnogi eu galwad i gyfyngu ar dyrbinau gwynt masnachol.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn y broses o ymgynghori ar ail ddrafft canllawiau cynllunio ar gyfer ceisiadau am dyrbinau gwynt.

Fe fydd y ddeiseb yn cael ei chyflwyno brynhawn dydd Iau, ac mae prif weithredwr yr awdurdod, Richard Parry Jones, wedi cytuno i'w derbyn ym mhencadlys y cyngor yn Llangefni.

'Llacio'r canllawiau'

Mae YYTG yn honni y byddai mwy o bobl wedi ymuno â'u hymgyrch oni bai am y tywydd gwael dros yr haf.

Ond maen nhw'n amcangyfrif bod dros 10% o boblogaeth yr ynys o 68,900 wedi arwyddo'r ddeiseb sy'n galw am wahardd tyrbinau gwynt masnachol mewn unrhyw Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol, a'u bod yn cael eu gosod o leiaf 1.5km i ffwrdd o unrhyw dai.

"Mae yna deimlad bod y cyngor am lacio'r canllawiau ynglŷn â lleoliad unrhyw dyrbinau," meddai Paul Madden o'r grŵp.

"Mae pobl yn ei chael hi'n anodd deall pam eu bod am wneud hynny pan mae ganddyn nhw gynllun datblygu digon addas i fedru delio gyda'r rhain fesul achos."

Y pryder mwyaf, meddai, oedd am gynlluniau i godi rhai tyrbinau sydd dros 100 metr o uchder.

'Pwnc llosg'

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, dywed y cyngor eu bod wedi derbyn 48 o geisiadau cynllunio, y rhan fwyaf ar gyfer un tyrbin.

O'r rhain fe gafodd saith ganiatâd amodol ac mae 26 eto i'w penderfynu.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cael ei redeg gan gomisiynwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Pan ddechreuodd yr ymgynghoriad drafft cyntaf i'r mater dywedodd un o'r comisiynwyr, Alex Aldridge, bod ynni gwynt a datblygu tyrbinau gwynt ar yr ynys yn "bwnc llosg".

"Rwy'n ymwybodol iawn o'r cydbwysedd manwl sy'n wynebu'r awdurdod a'r trigolion lleol o safbwynt y farn o blaid cynhyrchu ynni adnewyddol glan, a'r farn am yr effaith weledol ar ynys sy'n brolio nifer o ardaloedd o harddwch naturiol neilltuol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol