BBC Cymru Fyw

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd: Heddlu Dyfed Powys

Published
image copyrightDyfed Powys Police
image captionPrif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yw Jackie Roberts

Ar Dachwedd 15 fe fydd 37 o Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu hethol mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr, y tu allan i Lundain.

Tasg y Comisiynydd fydd craffu ar lu a sicrhau ei fod yn atebol.

Fe fydd Comisiynydd hefyd yn gallu penodi a diswyddo'r prif gwnstabl a gosod cyllideb ar gyfer y llu.

Mae hon yn swydd gyflogedig a'u bwriad yw rhoi'r pŵer i bobl leol gael dweud eu dweud ar sut mae taclo troseddau yn eu hardal.

Dyddiad cau'r enwebiadau ar gyfer y swydd oedd Hydref 19 ac mae 'na ddau ymgeisydd ar gyfer ardal Dyfed Powys.

Mae mwy o wybodaeth am yr ymgeiswyr yma.

Mae BBC Cymru yn edrych ar bob un o'r lluoedd cyn yr etholiadau.

Mae'r llu yn ymestyn o Dyddewi yn y gorllewin i Grucywel yn y Dwyrain, ac i fyny i'r Trallwng a Machynlleth yn y gogledd.

Gyda phoblogaeth o dros 488,000 mae'n plismona dros hanner o dir Cymru.

Yn ddaearyddol dyma lu mwya' Cymru a Lloegr ac mae 'na dros 350 milltir o arfordir.

Y blaenoriaethau o ran plismona ydi taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r frwydr yn erbyn cyffuriau Dosbarth A.

Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yw Jackie Roberts.

Nick Ingram yw'r dirprwy a Carl Langley y dirprwy cynorthwyol.

O fewn y llu y mae'r adrannau cyllid, cyfiawnder troseddol, gweithredoedd, ardaloedd, rheoli troseddau, adnoddau dynol, canolbwyntio ar y dinesydd, gwasanaethau corfforaethol, cyfreithiol a thechnoleg gwybodaeth.

Lluoedd sy'n ffinio Dyfed Powys yw Heddlu De Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Gorllewin Mercia yn Lloegr.

Yr awdurdodau lleol sy'n cael eu gwasanaethu yw Caerfyrddin, Ceredigion, Penfro a Phowys.

Mae'r pencadlys yng Nghaerfyrddin.

Fel aelod o Awdurdod Heddlu Cymru, sy'n cynrychioli'r pedwar llu yng Nghymru, mae Dyfed Powys yn cydweithio ar ymgyrchoedd fel Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru.

Roedd y gyllideb ar gyfer 2012/13 yn £95.6 miliwn oedd yn golygu £198.54 o dreth i gartrefi Band D.

Y ganran ar gyfer y tri llu arall yw £214.56 yng ngogledd Cymru, £193.09 ar gyfer Heddlu Gwent a £169.42 ar gyfer Heddlu De Cymru.

O ganlyniad i'r adolygiad gwariant, mae'n rhaid i Heddlu Dyfed Powys wneud arbedion o £13.1 miliwn a chwtogi 120 o'u staff erbyn mis Mawrth 2015. Fe fydd 50 o'r rhain yn blismyn.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cofnodi'n gyson y lefel isa' o droseddau ar draws Cymru a Lloegr.

Mae troseddau yn yr ardal yn gostwng er bod hynny ar raddfa is na mwyafrif y lluoedd eraill.

Honnir bod 86% o ddioddefwyr yn fodlon gyda'r gwasanaeth gyda Heddlu Dyfed Powys, sy'n cyd-fynd â'r ffigyrau cenedlaethol.

Mae ffigyrau'r Swyddfa Gartref, rhwng Rhagfyr 2010 a Rhagfyr 2011, yn dangos bod trosedd ar y cyfan wedi gostwng 2%.

Roedd troseddau sy'n effeithio ar ddioddefwyr 7% yn is; lladrad 5% yn uwch; bwrgleriaeth 2% yn uwch ac roedd difrod troseddol a chynnau tân yn fwriadol i lawr 10%.