Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd: Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yw Jackie Roberts

Ar Dachwedd 15 fe fydd 37 o Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu hethol mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr, y tu allan i Lundain.

Tasg y Comisiynydd fydd craffu ar lu a sicrhau ei fod yn atebol.

Fe fydd Comisiynydd hefyd yn gallu penodi a diswyddo'r prif gwnstabl a gosod cyllideb ar gyfer y llu.

Mae hon yn swydd gyflogedig a'u bwriad yw rhoi'r pŵer i bobl leol gael dweud eu dweud ar sut mae taclo troseddau yn eu hardal.

Dyddiad cau'r enwebiadau ar gyfer y swydd oedd Hydref 19 ac mae 'na ddau ymgeisydd ar gyfer ardal Dyfed Powys.

Mae BBC Cymru yn edrych ar bob un o'r lluoedd cyn yr etholiadau.

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r llu yn ymestyn o Dyddewi yn y gorllewin i Grucywel yn y Dwyrain, ac i fyny i'r Trallwng a Machynlleth yn y gogledd.

Gyda phoblogaeth o dros 488,000 mae'n plismona dros hanner o dir Cymru.

Yn ddaearyddol dyma lu mwya' Cymru a Lloegr ac mae 'na dros 350 milltir o arfordir.

Y blaenoriaethau o ran plismona ydi taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r frwydr yn erbyn cyffuriau Dosbarth A.

Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yw Jackie Roberts.

Nick Ingram yw'r dirprwy a Carl Langley y dirprwy cynorthwyol.

O fewn y llu y mae'r adrannau cyllid, cyfiawnder troseddol, gweithredoedd, ardaloedd, rheoli troseddau, adnoddau dynol, canolbwyntio ar y dinesydd, gwasanaethau corfforaethol, cyfreithiol a thechnoleg gwybodaeth.

Lluoedd sy'n ffinio Dyfed Powys yw Heddlu De Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Gorllewin Mercia yn Lloegr.

Yr awdurdodau lleol sy'n cael eu gwasanaethu yw Caerfyrddin, Ceredigion, Penfro a Phowys.

Mae'r pencadlys yng Nghaerfyrddin.

Fel aelod o Awdurdod Heddlu Cymru, sy'n cynrychioli'r pedwar llu yng Nghymru, mae Dyfed Powys yn cydweithio ar ymgyrchoedd fel Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru.

Cyllid

Roedd y gyllideb ar gyfer 2012/13 yn £95.6 miliwn oedd yn golygu £198.54 o dreth i gartrefi Band D.

Y ganran ar gyfer y tri llu arall yw £214.56 yng ngogledd Cymru, £193.09 ar gyfer Heddlu Gwent a £169.42 ar gyfer Heddlu De Cymru.

O ganlyniad i'r adolygiad gwariant, mae'n rhaid i Heddlu Dyfed Powys wneud arbedion o £13.1 miliwn a chwtogi 120 o'u staff erbyn mis Mawrth 2015. Fe fydd 50 o'r rhain yn blismyn.

Trosedd a pherfformiad

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cofnodi'n gyson y lefel isa' o droseddau ar draws Cymru a Lloegr.

Mae troseddau yn yr ardal yn gostwng er bod hynny ar raddfa is na mwyafrif y lluoedd eraill.

Honnir bod 86% o ddioddefwyr yn fodlon gyda'r gwasanaeth gyda Heddlu Dyfed Powys, sy'n cyd-fynd â'r ffigyrau cenedlaethol.

Mae ffigyrau'r Swyddfa Gartref, rhwng Rhagfyr 2010 a Rhagfyr 2011, yn dangos bod trosedd ar y cyfan wedi gostwng 2%.

Roedd troseddau sy'n effeithio ar ddioddefwyr 7% yn is; lladrad 5% yn uwch; bwrgleriaeth 2% yn uwch ac roedd difrod troseddol a chynnau tân yn fwriadol i lawr 10%.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol