Poeni am ddyfodol 150 o swyddi Gyrfa Cymru

Cyhoeddwyd

Mae undeb wedi dweud eu bod yn poeni am ddyfodol 150 o swyddi corff sy'n cynnig cyngor gyrfaol yn rhad ac am ddim yng Nghymru.

Dywedodd Unsain eu bod yn pryderu y gallai gwasanaeth Gyrfa Cymru i blant rhwng 11 a 16 oed yn ysgolion Caerdydd gael ei gwtogi'n fawr.

Y gred yw bod 95 o staff wedi gadael Gyrfa Cymru oherwydd dileu swyddi ym mis Awst a bod o leiaf 150 o swyddi eraill yn y fantol.

Mae'r corff, oedd yn cyflogi 1,000 y llynedd, yn cael ei ailstrwythuro oherwydd toriadau ariannol.

Chwe chanolfan

Eisoes mae chwe chanolfan gynghori Gyrfa Cymru â phrif swyddfeydd ym Mangor, yr Wyddgrug, Trefforest, Cwmbrân, Cross Hands a Chaerdydd wedi cyfuno a ffurfio un cwmni, Dewis Gyrfa.

Ac o fis Ebrill 2013 ymlaen bydd Gyrfa Cymru'n is-gwmni o dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y llywodraeth fod ailstrwythuro'n fater i gwmni Dewis Gyrfa.

Cafodd Gyrfa Cymru £40.9 miliwn o arian cyhoeddus oddi wrth Lywodraeth Cymru yn 2009-10 ond y cyfanswm eleni oedd £36 miliwn.

Ond bydd y cyllid yn gostwng unwaith eto i £30 miliwn erbyn 2013-14.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfarwyddwyr Dewis Gyrfa yn atebol i'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, o Ebrill 2013 ymlaen

Yn ôl Jeff Baker, trefnydd rhanbarthol yr undeb, roedd staff yn poeni y byddai'r newidiadau'n lleihau effeithlonrwydd y gwasanaeth i gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb a'r ofn oedd mai dim ond pobl ifanc rhwng 18 a 24 oed fyddai'n sicr o gael apwyntiad personol.

Ychwanegodd y gallai oedolion eraill gael eu cyfeirio i dderbyn cyngor ar-lein neu ar y ffôn a dim ond y rheiny oedd yn debygol o golli eu swydd fyddai â'r hawl i drafodaeth wyneb yn wyneb â staff.

'Bygythiad'

"Rydym hefyd yn poeni y gallai'r gwasanaeth i blant rhwng 11 oed a 16 oed mewn ysgolion gael ei gwtogi ... efallai mai dim ond disgyblion ag anawsterau fydd yn ei dderbyn.

"Yn anffodus, dyw ysgolion ddim yn hollol ymwybodol am y bygythiad hwn eto.

"Oherwydd mesurau Llywodraeth y DU fe fydd llawer mwy o bobl angen gwasanaeth gyrfaoedd i'w helpu yn ystod y blynyddoedd nesaf.

"Mae'r gwasanaeth i fod i chwarae rhan allweddol wrth adfywio'r economi ond bydd cwtogi'r cyllid yn golygu y bydd staff Gyrfa Cymru yn gleientiaid yn y dyfodol."

Dywedodd Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, Trina Neilson: "Rydym yn trafod â Llywodraeth Cymru ynglŷn â swyddogaeth a chylch gwaith Gyrfa Cymru ers y cyhoeddiad y bydd yn is-gwmni o dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru.

"Rydym yn dal i gydweithio ag Unsain a staff Gyrfa Cymru ynghylch cynigion ynglŷn â strwythur Gyrfa Cymru yn y dyfodol.

"Allwn ni ddim cadarnhau unrhyw fanylion ond rydym wedi ymrwymo i ddal ati i ddarparu cyngor gyrfaol a chefnogaeth o safon uchel."

'Ar newydd wedd'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cyhoeddon ni ein bwriad fod Gyrfa Cymru'n un corff ym mis Ionawr 2010.

"Rydym am weld gwasanaeth gyrfaoedd ar ei newydd wedd gyda mwy o bwyslais ar gynyddu mwy o bobl ifanc mewn addysg, mewn gwaith ac yn derbyn hyfforddiant gan ddangos gwerth am arian cyhoeddus.

"Mae cyllideb Gyrfa Cymru wedi bod o dan bwysau fel y dangoswyd yng nghyllideb ddrafft y Gweinidog Cyllid yn ddiweddar.

"Mae Gyrfa Cymru wedi bod yn ymwybodol o'r gyllideb am beth amser ac yn ailstrwythuro adnoddau i ateb gofynion y gyllideb.

"Mae hyn yn fater i Dewis Gyrfa sydd wedi'i gontractio gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau Gyrfa Cymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol