Canlyniad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Heddlu Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd

Winston Roddick, ymgeisydd annibynnol sydd wedi ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys.

Trechodd bedwar o ymgeiswyr eraill.

Galwlch ffeindio allan mwy am yr ymgeiswyr isod.

Am wybodaeth am ardal Heddlu Gogledd Cymru a'r etholiad mae 'na fwy o fanylion yma.

RICHARD HIBBS - Annibynnol

Ffynhonnell y llun, Richard Hibbs
Disgrifiad o’r llun,
Mae Richard Hibbs am ddilyn trefn dim goddefgarwch gwledydd Sgandinafia

Dyn busnes sy'n byw ers 18 mlynedd yn Llandudno yw Richard Hibbs. Mae o'n dysgu'r Gymraeg ac yn rhedeg rhaglen hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Dywedodd nad oedd yn aelod o blaid a'i fod yn annibynnol ar yr heddlu gan nad yw erioed wedi gweithio iddyn nhw.

Mae wedi addo delio â biwrocratiaeth ac wedi dweud y bydd yn dilyn trefn dim goddefgarwch gwledydd Sgandinafia.

Dywedodd y byddai'n trefnu bod gorsafoedd heddlu lle mae aelodau'r cyhoedd eu heisiau, yn rhoi ad-daliad o £20 i bob cartref yn eu treth cyngor - y gyfran sy'n cael ei neilltuo i'r heddlu - a hynny am fod gan Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru £40 miliwn wrth gefn.

COLM McCABE - Ceidwadwyr

Ffynhonnell y llun, Colm McCabe
Disgrifiad o’r llun,
Blaenoriaeth Colm McCabe yw lleihau troseddau a gwneud Gogledd Cymru yn fwy diogel

Cafodd Colm McCabe ei eni yn Sir Tipperary yn Iwerddon a daeth yn ymgeisydd ar ôl i'r ymgeisydd blaenorol, Derek Barker, ymddiswyddo ar sail iechyd.

Mae'n gyfrifol am elusen sy'n dysgu sgiliau bywyd i bobl ifanc drwy gyfrwng chwaraeon. Mae hefyd yn gyn-brif swyddog gwasanaeth gwirfoddol yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd mai ei flaenoriaeth fyddai lleihau troseddau a gwneud Gogledd Cymru yn fwy diogel drwy daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol, gyrru peryglus a chyffuriau.

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at ymgyrchu, cyfarfod y trigolion a thrafod eu barn am blismona.

TAL MICHAEL - Llafur

Ffynhonnell y llun, Welsh Labour
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Tal Michael bod rôl y Comisiynydd yn bont rhwng y gymuned a'r heddlu

Tal Michael yw cyn-Brif Weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru.

Fe ymddiswyddodd er mwyn ymgeisio am enwebiad y Blaid Lafur ar gyfer swydd comisiynydd.

Mae'n siarad Cymraeg ac yn credu bod rôl y comisiynydd yn llinyn cyswllt rhwng y gymuned a'r heddlu.

Ac mae wedi addo canolbwyntio ar ddioddefwyr sydd angen y cymorth mwya' - a sicrhau os yw pobl yn cael eu siomi fod yr heddlu yn ymddiheuro ac yn sicrhau nad ydi'r un peth yn digwydd eto.

Ym Mae Colwyn y mae Mr Michael yn byw a dywedodd y byddai'n ymgyrchu am "adnoddau teg" oddi wrth Lywodraeth San Steffan.

WARWICK NICHOLSON - UKIP

Ffynhonnell y llun, UKIP
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Warwick Nicholson y bydd yn edrych ar rôl y cwnstabliaid arbennig

Cafodd Warwick Nicholson ei eni yn Salford, Manceinion, ac mae'n blismon wedi ymddeol oedd wedi bod yn Heddlu Manceinion am 31 o flynyddoedd.

Mae'n byw ar fferm yng Nghyffylliog, Sir Ddinbych, ac yn ofalwr rhan amser yn Ysgol Cyffylliog.

Dywedodd mai ei flaenoriaeth fyddai ad-drefnu'r heddlu a sicrhau bod y brif gwnstabl yn rhydd rhag ymyrraeth wleidyddol.

Mae Mr Nicholson hefyd am edrych ar rôl y cwnstabliaid arbennig.

WINSTON RODDICK - Annibynnol

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Winston Roddick oedd Cwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru

Winston Roddick ydi un o brif fargyfreithwyr Cymru a Chwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru, yr ymgynghorydd cyfreithiol ucha' yn y Cynulliad.

Cychwynnodd ei yrfa yn blismon ar strydoedd Lerpwl cyn dod yn fargyfreithiwr yng Nghymru a Llundain.

Bu'n Gofiadur Llys y Goron yng Nghaernarfon, Yr Wyddgrug a Chaer. Yn ddiweddar, ymddiswyddodd fel Cofiadur Anrhydeddus yng Nghaernarfon.

Mae'n credu bod angen Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng Ngogledd Cymru all weithredu yn annibynnol ar unrhyw ddylanwad gwleidyddol.

Dywedodd ei fod wedi addo gweithio yn y rhanbarth i sicrhau bod gwasanaeth yr heddlu yn datblygu partneriaethau y tu mewn a thu allan y system gyfiawnder - a sicrhau bod mwy o blismyn mewn trefi a phentrefi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol