Canlyniad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Heddlu De Cymru

Cyhoeddwyd

Alun Michael ar ran y Blaid Lafur sydd wedi ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru.

Trechodd dri ymgeisydd arall.

Galwlch ffeindio allan mwy am yr ymgeiswyr isod.

Am wybodaeth am ardal Heddlu De Cymru a'r etholiad mae 'na fwy o fanylion yma.

MICHAEL BAKER - Annibynnol

Ffynhonnell y llun, Michael Baker
Disgrifiad o’r llun,
Mae Michael Baker yn gyn heddwas ddaeth yn gyfreithiwr

Mae Michael Baker yn gyfreithiwr sy'n delio ag achosion troseddol a sifil yn ne Cymru.

Cyn hynny roedd yn heddwas am 30 mlynedd ac roedd yn cefnogi mudiadau cymunedol yng Nghaerdydd a'r Rhondda.

Petai'n cael ei ethol, meddai, ei flaenoriaethau fyddai sicrhau bod pobl yn credu bod yr heddlu yn gwrando ar eu pryderon a bod pryderon cymunedau lleol yn flaenllaw nid anghenion gwleidyddol.

Mae'n dweud y bydd yn dod o hyd i ffordd fel y gall y cyhoedd fod yn rhan uniongyrchol o waith y comisiynydd - a cheisio adfer parch tuag at yr heddlu.

CAROLINE JONES - Ceidwadwyr

Ffynhonnell y llun, Conservative Party
Disgrifiad o’r llun,
Gweithiodd Caroline Jones yn y gwasanaeth carchar a byd busnes

Daw Caroline Jones o Fargam ac mae wedi bod yn athrawes, ym myd llywodraeth leol, y gwasanaeth carchardai yn ogystal â bod yn hunangyflogedig.

Mae wedi sefyll fel ymgeisydd ar gyfer y Cynulliad.

"Dwi'n angerddol am leihau troseddau yn fy ardal a gwneud y gymuned yn lle mwy diogel i fyw ynddi," meddai.

Ei blaenoriaethau, meddai, fyddai rhoi cyfle i droseddwyr ailsefydlu - a rhoi cefnogaeth i'r dioddefwr.

Dywedodd fod 'na ormod o fiwrocratiaeth yn yr heddlu oedd yn lleihau amser taclo troseddau neu fod yn bresennol ar y stryd.

ALUN MICHAEL - Llafur

Ffynhonnell y llun, Llafur Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alun Michael yn gyn Ddirprwy Ysgrifennydd Cartref

Yn gyn Ddirprwy Ysgrifennydd Cartref, Alun Michael oedd Gweinidog Cyntaf y Cynulliad.

Mae hefyd yn Gyn-Ysgrifennydd Cymru.

Ar ôl bod yn Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth ers 1987 ymddiswyddodd ddydd Llun er mwyn ymgeisio i fod yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd.

Roedd yn Ddirprwy Ysgrifennydd Cartref yn 1997 gyda chyfrifoldeb arbennig am gyfiawnder troseddol, yr heddlu a'r sector gwirfoddol.

Dywedodd mai ei flaenoriaeth fyddai gwneud yn siwr bod Heddlu De Cymru yn canolbwyntio adnoddau ar wneud cymunedau yn fwy diogel, heb droseddau, a sicrhau bod yr heddlu yn atebol i'r cyhoedd.

Ei nod fyddai ei gwneud hi'n haws i bob aelod o'r cyhoedd gyfathrebu gyda a gweithio gyda'r heddlu.

TONY VERDERAME - Annibynnol

Ffynhonnell y llun, Tony Verderame
Disgrifiad o’r llun,
Tony Verderame: Angen i'r swydd fod yn rhydd rhag ymyrraeth wleidyddol

Dyn busnes wedi ymddeol yw Tony Verderame sydd wedi byw yng Nghaerdydd ers dros 40 mlynedd.

Ar hyn o bryd mae'n gadeirydd Fforwm Pobl Hŷn Caerdydd ac yn gadeirydd y fforwm yn Ne Cymru.

Yn 2006 fe gafodd Anrhydedd Y Frenhines am ei waith gyda'r henoed a phobl fregus.

Os yw'n cael ei ethol, meddai, dywedodd y byddai'n treulio mwy o amser yn y gymuned er mwyn cael barn y cyhoedd am eu blaenoriaethau ar gyfer yr ardal - a chanolbwyntio ar droseddau ar carreg y drws a thrais yn y cartre'.

Mae hefyd yn credu y dylai rôl y comisiynydd fod yn rhydd rhag ymyrraeth wleidyddol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol