Cyffur 'ddwywaith yn fwy cyffredin'

Cyhoeddwyd

Mae mephedrone - cyffur sy'n cael ei adnabod fel 'meow meow' neu 'M-kat' - ddwywaith yn fwy cyffredin yng Nghymru ag yr oedd flwyddyn yn ôl, medd adroddiad gan yr heddlu.

Mae adroddiad gafodd ei ryddhau i BBC Cymru gan y tasglu Ymgyrch Tarian yn dweud bod y cyffur yn cael ei gynnig i blant ysgol am gyn lleied ag 20 ceiniog mewn rhai ardaloedd.

Roedd y cyffur yn arfer cael ei ystyried yn gyffur cyfreithlon ond fe gafodd ei ail-ddynodi'n gyffur Dosbarth B yn Ebrill 2010 yn dilyn pryder am ei gryfder a'i sgil-effeithiau sy'n cynnwys ffitiau, colli cof, trafferthion y galon neu anadlu a niwed i'r ymennydd.

Mae adroddiad Ymgyrch Tarian wedi datgelu bod nifer y troseddau'n ymwneud â mephedrone yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol ers 2011, sy'n wahanol i'r patrwm mewn rhannau eraill o'r DU.

'Cyffur parti'

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Rhiannon Kirk o Ymgyrch Tarian: "Mae e ddwywaith yn fwy amlwg ag yr oedd yr adeg yma'r llynedd.

"Mae hwn yn broblem sy'n datblygu, a'r hyn sydd fwyaf pryderus yw canfyddiad y cyhoedd yng Nghymru am mephedrone, sef ei fod e'n gyffur mwy diogel neu'n gyffur parti - dyw hynny ddim yn wir.

"Mae'n gyffur peryglus ac fe ddylai gael ei weld fel un felly. Does dim byd cyfareddol am mephedrone, meow meow neu M-kat - galwch e beth fynnwch chi - mae e'n gyffur brwnt."

Bu cynnydd o 165% yn nifer y troseddau'n ymwneud â mephedrone yng Nghymru rhwng Ebrill a Mehefin eleni o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd, ac mae'r adroddiad yn dweud ei fod yn gyffur hawdd ei gael mewn sawl ardal o Gymru.

Rhad

Llanelli sydd ar frig rhestr o 15 lle yng Nghymru sydd gyda'r gwaethaf o ran nifer y troseddau'n ymwneud â mephedrone, gydag Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd a Rhydaman yn dilyn.

Fe gafodd gohebydd y BBC gynnig y cyffur wrth iddo ffilmio ar stryd yn Llanelli.

Gyda phris o rwng £10 ac £20 y gram, mae'r cyffur yn gymharol rhad, ac mae defnyddwyr yn dweud bod yr effaith yn debyg i ecstasi neu gocên, ac mae'r adroddiad yn credu bod mwy o alw am y cyffur oherwydd ansawdd gwael yr heroin sydd ar gael yng Nghymru.

Mae rhai plant ysgol yn Abertawe wedi cael cynnig y cyffur am gyn lleied ag 20c, a rhwng 50c a £1 ym Merthyr Tudful.

Dywedodd un cyn-ddefnyddiwr mephedrone o Gasnewydd - oedd yn defnyddio'r ffug enw Amy - ei bod wedi gwario cymaint â £800-£1,000 yr wythnos ar y cyffur.

"Roeddwn i'n mynd ar ôl y 'buzz' o hyd, ond dydych chi byth yn cael yr un teimlad â'r tro cyntaf i chi gymryd meow meow ac mae hynny'r un peth gyda phob cyffur.

"Fe es i mor isel fel nad oeddwn i'n gallu ymdopi gyda bywyd, yn methu talu biliau ac yn methu canolbwyntio ar ddim byd.

"Roeddwn i'n meddwl mai'r peth hawsaf - yn hytrach na chodi cywilydd ar fy nheulu - oedd y byddwn i'n lladd fy hunan, ac fe wnes i geisio gwneud hynny ddwywaith."

Bron hanner

Mae Dan Rowley yn gweithio gyda chynllun Kaleidoscope yng Nghasnewydd, a dywedodd bod llawer mwy o bobl yn cael eu cyfeirio ato dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Rwyf wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth yn Kaleidoscope am ddwy flynedd nawr ac yn cadw cofnod o gyfeiriadau. Dros y 12 mis diwethaf, mae canran o'r rheini sy'n ymwneud â mephedrone wedi cynyddu o 0% i 48%."

Dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth Ffiniau'r DU:

"Blaenoriaethau'r Asiantaeth o safbwynt cyffuriau yw'r rhai sy'n cael eu nodi yn strategaeth gyffuriau'r DU, sef cyffuriau Dosbarth A fel cocên a heroin, a Sylweddu Seico-weithredol Newydd (NPS) sy'n cynnwys mephedrone.

"Er mwyn cael yr effaith fwyaf, rydym yn cydweithio gydag asiantaethau gweithredu cyfreithiol eraill fel yr heddlu a'r Asiantaeth Troseddau Difrifol (SOCA).

"Gyda'n gilydd rydym yn casglu gwybodaeth, rhannu gwybodaeth a chynnal cyrchoedd i daclo'r broblem o smyglo NPS fel mephedrone a chyffuriau pwysig eraill."

Straeon perthnasol