Amheuon Cymro am Jimmy Savile

  • Cyhoeddwyd

Mae un o gyn Lywodraethwyr y BBC yng Nghymru wedi dweud wrth BBC Cymru fod ganddo amheuon am Jimmy Savile dros ddegawd yn ôl.

Roedd Syr Roger Jones, a oedd yn aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr rhwng 1997 a 2002 hefyd, am ran o'r cyfnod hwnnw, yn Gadeirydd elusen Plant Mewn Angen.

Mewn cyfweliad â rhaglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd y byddai wedi rhoi'r gorau i'r rôl honno petai gan Savile unrhyw beth i'w wneud â'r ymgyrch.

"'Swn i ddim yn barod i weithredu os oedd Jimmy Savile yn dod i unrhyw fath o gysylltiad hefo'r elusen.

"Un peth o'n i 'di wneud fel Cadeirydd oedd gwneud yn sicr fod polisïau i warchod plant yn gryf iawn yn yr elusen.

"Dyna'r ffordd i wneud yn sicr fod pobl fel Savile yn amharod i ddod yn agos at yr elusen."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn dilyn dros 400 trywydd mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i'r diweddar Jimmy Savile

Diffyg tystiolaeth

Dywedodd iddo glywed y sïon am Savile gan staff Plant Mewn Angen yn Llundain.

Wnaeth o ddim tynnu sylw ei gyd Lywodraethwyr na uwch reolwyr y BBC at y sïon am nad oedd ganddo unrhyw dystiolaeth fod y cyn gyflwynydd teledu wedi camdrin plant tra'n cael ei gyflogi gan y gorfforaeth.

"'Sa ni'n gwybod amdano'r adeg honno, a bod yr evidence gynnon ni, 'sa ni'n gallu gwneud rhywbeth amdano fo.

"Ond y pwynt oedd, roedd o'n high profile a 'swn i fel unigolyn ddim yn gallu cael gafael ar yr evidence oedd eisiau."

Disgrifiad,
Garry Owen fu'n holi Syr Roger Jones ar raglen y Post Cynta' fore Llun.

Ymddiriedolaeth

Mae Syr Roger hefyd yn feirniadol o'r modd mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi ymateb i'r honiadau yn ymwneud â Savile.

Mae'n credu fod 'na ormod o bellter rhwng yr Ymddiriedolaeth a'r BBC, ac mae'n awgrymu y dylai'r Ymddiriedolaeth gael ei diddymu, gyda chorff tebyg i'r hen Fwrdd Llywodraethwyr yn cael ei sefydlu.

"Tydy'r Ymddiriedolaeth ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl mai'r peth gorau i ddod allan o hyn ydy symud i ryw system arall a gwneud i ffwrdd â'r Ymddiriedolwyr a'r Ymddiriedolaeth."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Ymddiriedolaeth y BBC:

"Mae'r Ymddiriedolaeth wedi eu dychryn, yn yr un modd â'r cyhoedd yn ehangach, gan yr honiadau ofnadwy o gamdrin plant yn y BBC ac rydym yn benderfynol o ddarganfod yn union beth ddigwyddodd."

Dywedodd llefarydd ar ran Plant Mewn Angen eu bod yn ystyried y sylwadau wnaed gan Syr Roger.

"Mae amddiffyn plant yn hollbwysig i'r elusen ac yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud," ychwanegodd.

"Ers y cychwyn, mae Plant Mewn Angen y BBC wedi codi £650 miliwn i newid bywydau plant a phobl ifanc dan anfantais mewn cymunedau ar draws y DU."