Ymgeiswyr am gadw hofrennydd Heddlu Dyfed-Powys

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hofrennydd yn cael ei gadw ar safle £1.5m ger Pen-bre

Mae'r ddau ymgeisydd yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys am gadw hofrennydd y llu.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn wynebu colli'r hofrennydd o dan gynlluniau i greu un gwasanaeth cenedlaethol a darparu awyrennau.

Yn ôl y Swyddfa Gartref bydd y cynllun yn arbed lluoedd heddlu £15 miliwn y flwyddyn.

Mae'r ddau ymgeisydd, Christine Gwyther o'r Blaid Lafur, a Christopher Salmon o'r Blaid Geidwadol, yn dweud na fyddai awyren yn addas hyd yn oed pe bai hofrennydd yn costio mwy i'w gynnal.

25 awyren

Dywed Cymdeithas Swyddogion yr Heddlu (Acpo) fod trafodaethau ynglŷn â'r mater yn dal yn cael eu cynnal.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gyfrifol am blismona 488,000 o bobl yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Yn ddaearyddol dyma'r llu mwyaf yng Nghymru a Lloegr gan gynnwys hanner tiriogaeth Cymru a dros 350 milltir o dir arfordirol.

Mae Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol, ddaeth i fodolaeth ym mis Hydref eleni, yn bwriadu cynnig 25 awyren i'r 43 llu yng Nghymru a Lloegr gyda thri arall wrth gefn.

Dywed y Swyddfa Gartref y bydd awyrennau yn gallu cyrraedd 97% o boblogaeth y ddwy wlad o fewn 20 munud.

'Rhesymeg fiwrocrataidd'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Christine Gwyther a Christopher Salmon ill dau am gadw'r hofrennydd

Mae Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys yn gwrthwynebu'r cynllun gan ddweud mai dim ond hofrennydd fyddai'n addas ar gyfer ardal mor eang a gwledig â hon.

Dywed yr awdurdod y byddai'r £1.5 miliwn gafodd ei wario i greu'r ganolfan ym Mhen-bre yn cael ei wastraffu pe bai'r hofrennydd yn cael ei ddileu.

Yr amcangyfrif yw y byddai'r gost ychwanegol i Heddlu Dyfed-Powys o gadw'r hofrennydd tua £100,000 y flwyddyn.

Dywedodd Christine Gwyther: "Fe fyddai'n costio mwy ond dylwn ni ddadlau y dylai darpariaeth genedlaethol fod yn addas ar gyfer y tirwedd.

"Nid yw awyren yn addas ar gyfer ein tirwedd."

Dywedodd Christopher Salmon: "Mae'r rhesymeg y tu ôl i'r cynllun hwn yn rhesymeg fiwrocrataidd a rhesymeg gyfrifydd nad yw'n adlewyrchu'r sefyllfa wir.

"Dwi ddim yn meddwl mai'r cynnig hwn yw'r ateb ac fe fyddaf yn gwneud popeth y gallaf i sicrhau ein bod yn cadw ein hofrennydd."

Dywedodd llefarydd ar ran Acpo: "Mae tîm y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol yn parhau i gydweithio â Heddlu Dyfed Powys yn sgil pryderon y llu.

"Mae cyfarfod yn cael ei drefnu gyda'r tîm fydd yn cynnwys y Prif Gwnstabl Alex Marshall Heddlu Dyfed-Powys a'r awdurdod i drafod y materion hyn."

Bydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu yn cael eu cynnal ar Dachwedd 15.

Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd ac fe fyddan nhw'n disodli'r awdurdodau heddlu.

Tasg y Comisiynwyr fydd craffu ar eu llu a sicrhau eu bod yn atebol.

Fe fyddan nhw hefyd yn gallu penodi a diswyddo'r prif gwnstabl a gosod cyllideb y llu.