Barn pobl ifanc un ddinas ar rôl y comisiynydd heddlu

  • Cyhoeddwyd
Stryd Fawr Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Dyw pawb ddim yn sicr y bydd y rôl newydd yn arwain at wella ardaloedd fel Bangor

Roedd Bangor yn y penawdau ym mis Mehefin eleni oherwydd cynlluniau'r heddlu i gyflwyno gwaharddiad ar bobl ifanc i ymgynnull yng nghanol y ddinas yn y nos.

Arweiniodd at gamddealltwriaeth gan fod rhai yn credu ei fod yn atal unrhyw un o dan 16 oed rhag mynd i'r canol ar ôl 9pm - os nad oedden nhw gydag oedolyn.

Ar y pryd fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ymateb yn gyflym i wadu hyn ac egluro na fyddai'n berthnasol i bob person ifanc, dim ond rhai oedd yn creu trafferth.

Dyma'r math o ddigwyddiad sy'n lliwio barn pobl ar y modd mae'r heddlu yn gweithredu, ac yn rhywbeth y gallai comisiynydd heddlu newydd fod eisiau mynd i'r afael ag o.

Bum mis yn ddiweddarach mae 'na beth dryswch yn parhau ynglŷn â'r gwaharddiad, yn ôl Elen Clampitt, athrawes sy'n gweithio yn un o ysgolion uwchradd y ddinas, ac sy'n gweithio gyda Grŵp Ieuenctid Bangor (GIB).

"Rwyf wedi clywed rhai adroddiadau o blant yn cuddio tu ôl i wrychoedd os ydyn nhw'n gweld yr heddlu'n dod rhag ofn iddyn nhw gael eu dal," meddai.

'Dicter'

Nod GIB yn y pen draw yw sefydlu caffi neu dafarn ddi-alcohol ym Mangor, fel bod gan bobl ifanc rhywle diogel i gymdeithasu a chael cyfleoedd na fydden nhw'n eu cael fel arfer.

Mae gan GIB nifer bychan o wirfoddolwyr erbyn hyn fydd yn annog pobl ifanc eraill i helpu a threfnu gweithgareddau mewn gwahanol leoliadau yn y ddinas, nes bod cyllid ar gael ar gyfer caffi.

Roedd noson meic agored diweddar mewn caffi lleol ar gyfer pobl o "bob oed" (dim alcohol) wedi denu talent o bob math.

Er bod 'na amheuon am ymateb yr heddlu i'r camddealltwriaeth am y gwaharddiad, mae'r Swyddog Cymorth Cymunedol lleol yn cefnogi GIB ac yn dod i'w digwyddiadau, meddai Ms Clampitt.

"Roedd 'na ddicter yn y ddinas (am y gwaharddiad) ac roedd angen i'r heddlu egluro i'r plant beth yn union oedd y sefyllfa.

"Fe ddylen nhw fod wedi gwneud yr ymdrech i egluro," ychwanegodd.

Mae hi'n teimlo y dylai'r comisiynydd heddlu fod yn gyswllt amlwg rhwng yr heddlu a'r gymuned gyfan.

'Angen newid'

"Mae'n swydd £70,000 ac am hynny rwyf eisiau eu gweld yn gweithredu'n uniongyrchol ac yn arloesol i ddarganfod safbwyntiau'r gymuned."

Mae Loui Milne, 19 oed, a Natalie Gray, 19 oed, yn dweud eu bod yn bwriadu pleidleisio ddydd Iau - ond maen nhw'n pryderu nad ydyn nhw'n deall llawer am y rôl newydd.

"Mae gen i deimladau cymysg am yr heddlu - rwy'n credu bod y ffordd maen nhw'n eich trin yn dibynnu ar eich golwg a'ch cefndir," meddai Loui.

Mae'r athrawes gitâr drydanol yn gwirfoddoli gyda Grŵp Ieuenctid Bangor a Chlwb Ieuenctid Maesgeirchen yn y ddinas, ac mae hi'n teimlo "fod angen newid pethau, ond dwi ddim yn siwr a fydd unrhyw beth yn newid."

Roedd Loui a Natalie yn cytuno y dylai'r heddlu fod yn llymach wrth ddelio ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, ond mae ganddyn nhw amheuon a fyddai hynny'n digwydd.

"Rwy'n ceisio osgoi mynd i ganol y ddinas yn y nos, hyd yn oed pan dwi gyda chriw o ffrindiau, am fod ofn arna' i gerdded lawr y Stryd Fawr," meddai Natalie, sydd newydd hyfforddi i drin gwallt.

"Rwyf wedi dod allan o glwb yng ngwaelod y ddinas ac mae 'na ymladd wedi bod, mae gennych gwpl o swyddogion diogelwch a dau gar heddlu'n cyrraedd.

"Ond dim ond pedwar ohonyn nhw sydd 'na ac mae 'na ryw 30 o bobl yn ymladd felly does 'na ddim llawer allan nhw ei wneud."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru nad oedd unrhyw ffigurau ar gael i ddangos faint o weithiau oedd y gorchymyn wedi cael ei ddefnyddio ym Mangor ac na fydden nhw'n gwneud sylw arno tan ddiwedd y flwyddyn.

Bydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu yn cael eu cynnal ar Dachwedd 15.

Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd ac fe fyddan nhw'n disodli'r awdurdodau heddlu.

Tasg y Comisiynwyr fydd craffu ar eu llu a sicrhau eu bod yn atebol.

Fe fyddan nhw hefyd yn gallu penodi a diswyddo'r prif gwnstabl a gosod cyllideb y llu.