Pryder am wasanaethau plant Castell-nedd Port Talbot

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud bod rhywfaint o welliannau wedi bod i'r gwasanaethau

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn parhau i boeni am wasanaethau cymdeithasol i blant yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Dydi'r gwelliannau oedd eu hangen ddim wedi'u cyflawni yn ôl Prif Weithredwr yr Arolygiaeth, Imelda Richardson.

Mae hi'n dweud y bydd ymweliadau'n digwydd bob tri mis.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn dweud eu bod yn derbyn y casgliadau, ac yn addo ymateb i geisio gwella'r sefyllfa.

Dyma drydydd adroddiad Ms Richardson o fewn dwy flynedd i'r gwasanaethau yn y sir.

Mewn datganiad dywedodd ei bod yn "pryderu am y diffyg cynnydd, er gwaethaf ymroddiad a gwaith called y staff rheng flaen, wrth fynd i'r afael â'r problemau sylweddol yr ydym wedi eu nodi yn y gwasanaethau cymdeithasol i blant yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ymweliadau cyson

"Rwyf wedi cyfarfod â'r Prif Weithredwr ac mae'n deall bod angen newid sylweddol ym mherfformiad y gwasanaethau cymdeithasol i blant a bod angen iddo sicrhau bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd i wella'r gwasanaethau hyn yn gyflym iawn.

"Rydym wedi cytuno ar dargedau gwella a bydd AGGCC yn cynnal ymweliadau bob tri mis i fonitro perfformiad a chynnydd o ran eu cyflawni.

"Mae pryder difrifol yn codi pan fo difrifoldeb, amledd a chysondeb problemau yn fwy nag y gellir ymdopi â hwy drwy'r dulliau gweithio arferol."

Ymhlith y meysydd y mae ganddyn nhw bryderon difrifol y mae:

  • methiant aml i fodloni'r gofynion statudol;
  • methiant o ran diogelu pobl sy'n agored i niwed rhag niwed posibl;
  • tanberfformio'n gyson ar ddangosyddion allweddol;

ac ym meysydd staffio a rheoli:

  • diffyg staff addas mewn swyddi allweddol;
  • diffyg canllawiau a rheoli ansawdd effeithiol.

Mewn ymateb pellach dywedodd y cyngor sir bod diogelu plant wedi bod yn flaenoriaeth iddyn nhw.

"Fel mae'n nodi yn yr adroddiad, mae'r cyngor wedi gwneud peth cynnydd yn y 12 mis diwethaf ond mae 'na lawer i'w wneud o hyd," meddai'r Alun Thomas, arweinydd y Cyngor.

"O ganlyniad dwi'n sefydlu trefniadau trawsbleidiol i gynnig cefnogaeth i'r rhaglen."

Ychwanegodd Steve Phillips, Prif Weithredwr y Cyngor, eu bod yn derbyn bod angen gwneud mwy.

"Fe fyddwn ni'n gweithio gyda'r arolygiaeth ac eraill i wneud yn siŵr ein bod yn ateb y targedau a symud y gwasanaeth ymlaen."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol