Cynllun tai Sir Ddinbych: Cyngor llawn i ystyried

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwrthwynebwyr wedi cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus a ralïau

Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno y bydd rhaid i'r cyngor llawn ystyried cynllun i godi 1,000 o dai ychwanegol yn y sir fel rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Derbyniodd y cyngor 280 o wrthwynebiadau i'r cynllun dadleuol.

Yn eu cyfarfod ddydd Mawrth penderfynodd y cabinet fod angen mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol amserol ar gyfer y sir a'u bod yn derbyn yr adroddiad a'r argymhellion a gafwyd fel ymateb i'r ymgynghoriad.

Roedden nhw'n argymell y dylai'r cyngor llawn ystyried y mater ar Ragfyr 4.

Yn gynharach ym mis Tachwedd roedd cyfarfod cyhoeddus yn Ninbych yn gwrthwynebu'r cynllun.

Yn ôl arolygwyr cynllunio, mae angen y cartrefi i ddiwallu anghenion y sir yn y dyfodol.

Amharu

Ond mae rhai gwrthwynebwyr wedi dweud nad oes angen y tai ac y bydden nhw'n amharu ar gymunedau gwledig.

O'r cychwyn cynta' mae'r cynlluniau i dreblu maint Bodelwyddan drwy godi 1,700 o dai newydd wedi bod yn bwnc llosg amlwg.

Yn y sir mae tir ar gyfer 7,500 o gartrefi ychwanegol wedi'i glustnodi ond mae arolygwyr cynllunio am i'r cyngor ddod o hyd i 21 safle ar gyfer 980 yn rhagor o dai.

Dywed yr adroddiad: "... mae 370 o sylwadau wedi eu derbyn gan ryw 140 o ymatebwyr yn ymwneud â'r safleoedd tai ychwanegol ... o'r rhain roedd rhyw 280 yn wrthwynebiadau.

"Roedd yr ymatebion oddi wrth drigolion lleol, cyrff cenedlaethol, tirfeddianwyr, asiantwyr a datblygwyr, nifer ohonynt yn hyrwyddo safleoedd eraill ac felly wedi gwrthwynebu'r cyfan neu'r rhan fwyaf o'r safleoedd a restrwyd."

Os na fydd cyngor yn o blaid y safleoedd ychwanegol, meddai'r adroddiad, ni fyddai modd symud ymlaen â'r cynllun datblygu a byddai'n rhaid i'r cyngor ddechrau o'r dechrau.

150 o dai

Yn ôl yr adroddiad, byddai hyn yn golygu gohirio'r cynllun am o leiaf 3-4 blynedd.

Un o'r safleoedd newydd dan sylw ydy Brwcws ger Dinbych, lle y gallai 150 o dai gael eu codi mewn dau gae. Yma, fel mewn rhannau eraill o'r sir, mae 'na bryderon am effaith unrhyw dai ychwanegol.

Mae 'na wrthwynebiad yn Rhuddlan hefyd, lleoliad posib ar gyfer 100 o dai newydd.

Ond yn ôl rhai sy'n gweithio ar y cynllun datblygu, maen nhw wedi ystyried nifer o ffactorau.

Dyw sefyllfa Sir Ddinbych ddim yn unigryw - mae 'na ddadlau mewn siroedd fel Conwy a Wrecsam hefyd. Ac yn ôl rhai, dyw'r rhagolygon ar gyfer twf poblogaeth ddim yn realistig.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud nad yw'r llywodraeth yn rhoi gorchmynion i awdurdodau lleol ar fater darpariaeth tai.

Arolygwr cynllunio annibynnol sy'n penderfynu a yw cynllun datblygu lleol yn dal dŵr, meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol