Ffordd newydd i hwyluso traffig yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
A40 i'r gorllewin o Gaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y ffordd newydd yn cysylltu a'r A40

Bydd cynghorwyr yn trafod cynlluniau i godi ffordd newydd fydd yn hwyluso traffig o ffordd ddeuol yr A40 i ogledd orllewin tre' Caerfyrddin.

Bydd y ffordd newydd 1.7 cilomedr o hyd yn golygu codi cylchdro newydd wrth gyffordd y Traveller's Rest ar yr A40.

Dywed swyddogion cynllunio fod yna broblemau traffig yng ngorllewin y dre yn enwedig yn ystod oriau brig.

Byddai'r ffordd yn mynd o'r A40 ac yn cysylltu gyda Ffordd y Coleg yng Nghaerfyrddin.

Mae swyddogion cynllunio yn argymell cymeradwyo'r cynllun, ond gydag amodau fydd yn diogelu bywyd gwyllt.

Bydd y rhain yn cynnwys codi ffensys priodol i warchod dyfrgwn a moch dear rhag mentro i'r ffordd newydd.

Mae gofyn hefyd i gynllwynwyr sefydlu cartref newydd i ystlumod.

Adfywio

Ar hyn o bryd mae'r ystlumod yn byw mewn dau hen adeilad fydd yn cael eu dymchwel pe bai'r ffordd newydd yn cael caniatâd cynllunio.

Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r ffordd newydd yn hwyluso traffig o'r gorllewin i ganol y dref

Yn ôl adroddiad swyddogion ar gyfer y pwyllgor cynllunio bydd y ffordd hefyd yn rhan o ardal ehangach - sydd wedi ei chlustnodi ar gyfer datblygiad neu adfywiad.

Mae tua 320 erw wedi ei nodi fel nodi fel safle posib ar gyfer 1,100 o dai newydd.

Ond mae nifer o bobl leol wedi mynegi pryder am ddatblygiad o'r fath, a'i effaith ar y dref sydd â phoblogaeth o ychydig dros 13,000.

Dywed swyddogion cynllunio y byddai ffordd newydd hefyd yn hwyluso unrhyw ddatblygiadau pellach yng nghampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Pharc Dewi Sant - safle'r hen ysbyty seiciatryddol gerllaw.

Fel rhan o gynllun y ffordd newydd bydd pont droed yn cael ei chodi i groesi nant Tawelan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol