Cau ysgolion cynradd: Cadw'r trothwy yn 20

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae ambell i ysgol wedi cau eisoes a dwy ysgol fro wedi agor

Mae Cabinet Cyngor Ceredigion wedi penderfynu gwrthod argymhelliad arolwg i ystyried cau ysgolion sydd â llai na 30 o blant ond cadw'r trothwy ar 20 o blant.

Penderfynodd aelodau'r cabinet gytuno â nifer o argymhellion un o bwyllgorau craffu'r cyngor, Cymunedau sy'n Dysgu, wnaeth ystyried arolwg ar drefniadaeth ysgolion yng Ngheredigion gan gyn-arolygydd Estyn, Alun Morgan.

Hefyd cytunodd y cabinet y dylid ymgynghori ac annog ysgolion sy'n gostwng islaw 50 o ddisgyblion i gydweithio ag ysgol arall.

Cytunodd y cabinet hefyd â'r argymhelliad i leihau nifer presennol y lleoedd sbâr yn y sir a lleihau nifer yr ysgolion lle mae gan benaethiaid ymrwymiad addysgu.

Yn ogystal penderfynodd y cabinet sicrhau ymagwedd ragweithiol at reoli newid a datblygu yng ngoleuni'r amgylchiadau economaidd, demograffig ac addysgol.

Hefyd penderfynwyd i barhau i osgoi setliad lle byddai un ateb yn addas i bob sefyllfa a rhoi ystyriaeth ofalus i amgylchiadau a chyd-destun lleol.

Cafodd yr arolwg ei gomisiynu wedi i arweinydd y cyngor, Ellen ap Gwynn, ofyn am adolygiad o'r strategaethau a'r polisïau cyfredol oedd yn gysylltiedig â'r rhaglen ad-drefnu ym mis Mehefin eleni.

Fis yn ddiweddarach penderfynodd y cabinet oedi cyn gwneud unrhyw benderfyniadau pellach ynglŷn â dyfodol addysg yn y sir, er mwyn disgwyl i Mr Morgan gwblhau adroddiad ynghylch rhaglen ad-drefnu ysgolion Ceredigion.

Daw'r drafodaeth ynghylch ad-drefnu addysg yn y sir wedi i nifer o ysgolion cynradd gael eu cau dros y blynyddoedd diwethaf.

Gostyngiad

Ym mis Medi agorodd Ysgol T Llew Jones ym Mrynhoffnant, ger Llandysul, wedi i ysgolion Blaenporth, Glynarthen, Rhydlewis a Phontgarreg gau.

Hon oedd yr ail ysgol fro i gael ei chodi yng Ngheredigion yn ystod y tair blynedd diwethaf, a hynny ar gost o £5 miliwn.

Mae nifer y disgyblion yng Ngheredigion wedi gostwng o 10,695 yn 2001 i 9,655 ym mis Ionawr eleni.

Yn ôl y cyngor, mae 'na 1,436 o leoedd gweigion mewn 54 ysgol gynradd yn y sir.

Mae gan y sir saith ysgol uwchradd.

Bydd argymhellion y cabinet yn mynd gerbron cyfarfod llawn o'r cyngor sir ddydd Iau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol