Llai yn ddi-waith ond cwmniau mawr yn diodde'

Ellis Roberts
Gohebydd Busnes BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Peacocks, Comet, Tata a Remploy
Disgrifiad o’r llun,
Pedwar o gwmniau fu yn y newyddion yn ystod 2012

Fe ddaeth y dirwasgiad i ben - ac mae 'na rai arwyddion gobeithiol.

Ond roedd 2012, ar bob cyfri, yn flwyddyn gymysg i'r economi.

O leiaf mae cyfanswm y di-waith wedi gostwng.

Ym mis Rhagfyr roedd 117,000 o bobl Cymru'n ddi-waith yn ôl y mesur swyddogol, 16,000 yn llai nag yn yr un mis flwyddyn yn gynt.

Cyhoeddiadau anffafriol

Ond mae llawer o gwmnïau adnabyddus wedi dioddef eleni.

Ym mis Ionawr fe aeth cwmni dillad Peacocks i ddwylo'r gweinyddwyr.

Fe gollodd 250 eu gwaith yn y pencadlys yng Nghaerdydd, gyda 11 o siopau'n cau yn ogystal.

Diwedd y flwyddyn tro Comet oedd hi i alw'r gweinyddwyr - fe gollodd 50 eu swyddi yn y ganolfan ddosbarthu yng Nghas-gwent - a changhennau'n cau ymhob rhan o'r wlad.

Fe gaeodd chwech o ffatrïoedd Remploy yn ystod y flwyddyn hefyd - a hynny fydd yn digwydd yn achos ffatri Pen-y-bont yn y gwanwyn - gyda'r posibilrwydd y daw'r gwaith i ben ar safleoedd Baglan a Phorth hefyd.

Creu swyddi

Ac er bod cwmni TATA wedi mynegi'r bwriad i fuddsoddi £800 miliwn yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf, fe gyhoeddon nhw ym mis Tachwedd y bydd 600 o swyddi'n cael eu colli ar safleoedd yn y de oherwydd bod y galw am ddur yn wan.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfraddau llog Banc Lloegr wedi bod yn 0.5% ers bron i bedair blynedd

Dyna rai o'r cyhoeddiadau anffafriol, ond mae'r ffaith fod nifer y di-waith wedi gostwng yn rhyw faint o galondid.

Ym mis Ebrill fe roddodd Llywodraeth Cymru gychwyn ar Twf Swyddi Cymru - cynllun sydd i fod i greu 4,000 o swyddi'r flwyddyn i bobl ifanc.

Ac o fis Ionawr mi fydd rhai busnesau mewn meysydd penodol yn elwa o drethi is yn yr ardaloedd menter - â'r rheini yng Nghaerdydd, Glannau Dyfrdwy, Glyn Ebwy, Glannau'r Cleddau, Sain Tathan, Ynys Môn a Thrawsfynydd.

Bellach, mae cyfraddau llog Banc Lloegr wedi bod yn 0.5% - eu lefel isaf erioed - ers bron i bedair blynedd.

Ac mae'r Banc wedi creu £375 biliwn i geisio rhoi hwb i'r economi dros y cyfnod hwnnw.

Yn ôl y dystiolaeth ddiweddaraf, mae economi Prydain wedi ailddechrau tyfu er i'r Gemau Olympaidd y mae peth o'r diolch am hynny.

A llai nag 1% o gyfanswm y cytundebau aeth i gwmnïau Cymreig.

Mae'n anodd darogan beth ddaw yn 2013 i economi Cymru - a siawns y byddai unrhyw un sydd â dawn proffwyd, yn haeddu medal aur.