Cam-drin plant: Ymgyrch newydd

  • Cyhoeddwyd
Camdrin plant

Mae'r NSPCC wedi cyhoeddi ymgyrch i atgoffa pobl nad problem o'r gorffennol yw cam-drin plant.

Mae'r elusen yn poeni y gallai'r sylw sydd wedi ei roi i Jimmy Savile arwain pobl i gredu nad yw cam-drin mor gyffredin nawr ac yr oedd yn y saithdegau a'r wythdegau.

Mae yna bryder hefyd nad yw pawb yn gwybod ble i geisio cymorth, ac y gallai pobl oedi tan eu bod 100% yn sicr cyn tynnu sylw'r awdurdodau at achosion o gam-drin.

Dywed CEOP, y ganolfan sy'n delio ag achosion o gam-drin plant ac yn eu diogelu ar-lein, eu bod wedi derbyn 30% yn fwy o adroddiadau o gam-drin: 1,578 ym mis Tachwedd 2012, o'i gymharu â 1,214 ym mis Tachwedd 2011.

'Dywedwch wrth rywun'

Wrth groesawu'r ymgyrch ar y Post Cyntaf, dywedodd prif weithredwr elusen Youth Cymru, Helen Mary Jones:

"Mae ymchwil yn profi bod pobl yn dal i ddrysu a hefyd bod nhw'n ofni siarad allan, yn enwedig falle os maen nhw'n amau bod rhywbeth yn bod ond bod nhw ddim yn gwybod, ddim yn sicr, bod jyst teimlad ganddyn nhw bod pethau ddim yn iawn.

"Mae neges gan yr NSPCC, 'os ydych chi'n pryderu dwedwch wrth rywun - siarad mas', achos mae'n llawer gwell eich bod chi'n codi pryder ac wedyn ein bod ni'n ffeindio allan does yna ddim problem na bod plentyn neu berson ifanc yn dal i ddioddef gan fod pobl yn ofni siarad allan.

"Mantais mynd at yr NSPCC wrth gwrs yw bod hi'n bosib codi pryder heb orfod rhoi eich enw eich hunan, ond dal gwybod y bydd yna ymchwiliad."

"Mae'n anodd credu... bod pobl ddim yn gwybod beth i'w wneud, ond mae yna ymchwil sy'n dangos bod nhw ddim, a dyna pam mae angen ymgyrchoedd cyson gan elusennau fel yr NSPCC."

Yn ôl Helen Mary Jones mae pobl ifanc yn aml yn ei chael hi'n haws siarad â gweithwyr ieuenctid mewn clybiau ieuenctid, mewn sefyllfaoedd anffurfiol, neu yn yr ysgol gan y gall fod yn anodd son am bryderon o fewn y teulu.

"Mae'n bwysig wedyn fod pobl broffesiynol fel 'na yn gwybod beth i'w wneud pan mae person ifanc yn dod atyn nhw, a rhan o waith ein mudiad ni (Youth Cymru) yw rhoi hyfforddiant i weithwyr ieuenctid fel eu bod nhw yn gwybod sut i ymateb os mae person ifanc yn dod atyn nhw."

"Ond neges gyson gan yr NSPCC, ni fel mudiad, ac unrhyw fudiad sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, os oes gennych chi bryder, siaradwch allan, achos dyna fel y gallwn ni roi stop ar y math yna o ymddygiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol